Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wprowadzenie do kryminologii
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-304-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Module summary

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki nauki kryminologii, jej dorobku i miejsca w ramach nauk prawnokarnych. Przedstawiony i omówiony zostanie dorobek kryminologii w zakresie rozpoznawania zjawiska przestępstwa, badań nad przestępcą i pomiarów przestępczości, a także w zakresie badań związanych z ofiarą przestępstwa i źródłami lęku przed przestępczością. Odrębna uwaga zostanie poświęcona kwestiom społecznej reakcji na przestępczość i profilaktyki przestępczości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Umie samodzielnie podążać za rozwojem badań oraz zmianami koncepcji w przedmiotowym zakresie, dla utrzymywania niezbędnego poziomu kompetencji z zakresu kryminologii. NKT1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować i przetwarzać dane zawarte w statystykach przestępczości. NKT1A_U10, NKT1A_U11 Oral answer
M_U002 Potrafi określić specyfikę wybranych zjawisk przestępczych, ich przyczyny i uwarunkowania oraz prognozować zjawiska przestępcze w podstawowym zakresie NKT1A_U10 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie znaczenie kryminologii jako nauki dla wyjaśniania zjawiska przestępczości, zna jej główne nurty oraz relację kryminologii z innymi naukami karnoprawnymi. NKT1A_W08 Oral answer
M_W002 Zna i rozumie główne paradygmaty kryminologii NKT1A_W08 Oral answer
M_W003 Zna podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii jako nauki oraz badań kryminologicznych, w tym wiktymologicznych NKT1A_W08 Oral answer
M_W004 Zna i rozumie zagadnienia lęku przed przestępczością, społecznej reakcji na przestępczość oraz problematykę zapobiegania przestępczości z punktu widzenia kryminologii. NKT1A_W08 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Umie samodzielnie podążać za rozwojem badań oraz zmianami koncepcji w przedmiotowym zakresie, dla utrzymywania niezbędnego poziomu kompetencji z zakresu kryminologii. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować i przetwarzać dane zawarte w statystykach przestępczości. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić specyfikę wybranych zjawisk przestępczych, ich przyczyny i uwarunkowania oraz prognozować zjawiska przestępcze w podstawowym zakresie - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie kryminologii jako nauki dla wyjaśniania zjawiska przestępczości, zna jej główne nurty oraz relację kryminologii z innymi naukami karnoprawnymi. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie główne paradygmaty kryminologii + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii jako nauki oraz badań kryminologicznych, w tym wiktymologicznych + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zagadnienia lęku przed przestępczością, społecznej reakcji na przestępczość oraz problematykę zapobiegania przestępczości z punktu widzenia kryminologii. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 118 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Zagadnienia wprowadzające

  Nauka kryminologii – podstawowe pojęcia i rys historyczny, miejsce w ramach nauk prawnokarnych, interdyscyplinarność. Przestępstwo, przestępca, ofiara przestępstwa, przestępczość oraz społeczna reakcja na przestępstwo jako podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii.

 2. Przestępczość jako przedmiot badań kryminologicznych

  Pojęcia przestępczości ujawnionej, rzeczywistej i ciemnej liczby przestępczości. Rodzaje statystyk przestępczości i metody pomiaru przestępczości, Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości w Polsce oraz wybranych krajach świata.

 3. Paradygmaty kryminologii

  Paradygmaty ( nurty ) kryminologii – kryminologia klasyczna, kryminologia neoklasyczna, kryminologia pozytywistyczna, kryminologia antynaturalistyczna.

 4. Przestępstwo i przestępca z punktu widzenia kryminologii

  Przestępstwo jako przedmiot zainteresowania kryminologii – kryminologiczne pojęcie przestępstwa. Przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Koncepcje etiologii przestępczości – antropologiczne, biologiczne, psychologiczne oraz socjologiczne.

 5. Wiktymologia

  Pojęcie wiktymologii – ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa, pojęcie przestępstwa bez ofiar, typologie ofiar przestępstwa.

 6. Lęk przed przestępczością

  Lęk przed przestępczością jako przedmiot badań kryminologicznych. i wiktymologii. Źródła lęku przed przestępczością i jego konsekwencje dla dla prawa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości. Społeczne postawy wobec przestępczości.

 7. Teorie agresji i przemocy

  Teorie biologiczne, psychologiczne i społeczne.

 8. Społeczna reakcja na przestępczość i problematyka zapobiegania przestępczości

  Kontrola społeczna i jej narzędzia, Reakcje na przestępczość – sformalizowana oraz redukująca punitywność. Rola społeczeństwa w systemie zapobiegania przestępczości, Strategie działań zapobiegawczych oraz znaczenie środowiska w zapobieganiu przestępczości.

Auditorium classes (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego materialnego a także procesu karnego.

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
1. B. Hołyst, Kryminologia. Wydanie 11, Warszawa 2016
2. M. Kuć, Kryminologia. Wydanie 3, Warszawa 2015
3. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

Uzupełniająca:
4. K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości, Warszawa 2007
5. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K. Krassowski, The challenge of information – application of modern technologies for crime prevention and maintenance of public safety, IX International Scientific – Practical Conference “Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice”, Volume II, Vilnius / Kharkov 2013

K. Krassowski, Koncepcja systemu integracji i interaktywnej wymiany informacji między organami ochrony prawnej a społecznością lokalną, [w:] Władza w prawie ( red. Majer P., Kowalczyk M. ), Olsztyn 2014

K. Krassowski, Identyfikacja biometryczna – nasz przyjaciel czy wróg ? [w:] Studia Prawnoustrojowe Nr 23 ( 2014 ), Olsztyn 2014,

Additional information:

Brak