Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-305-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarami kryminalistyki, do których należą m.in. analiza DNA, osmologia, identyfikacja NN zwłok czy zabezpieczanie mikrośladów. Zapoznanie z problematyką prowadzenia oględzin m.in. miejsc popełnienia przestępstwa. Kolejne obszar to badania biologiczne, fizykochemiczne i toksykologiczne, które w ostatnich latach przeszły prawdziwą rewolucję, w szczególności na polu aparatury badawczej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu identyfikacji śladów, określania przyczyn ich powstawania, ustalania ich źródeł. Może pracować m.in. w służbach, instytucjach sądowych, ubezpieczycielach, placówkach naukowo-badawczych. NKT1A_K04 Oral answer
Skills: he can
M_U001 Zna i rozumie pojęcia związane z fizykochemią kryminalistyczną, w tym mikroślady, występowanie, ujawnianie i badanie. NKT1A_U11 Oral answer
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z zabezpieczaniem śladów w miejscach popełnienia przestępstw oraz sposobów ich gromadzenia. NKT1A_U10 Oral answer
M_U003 Potrafi prawidłowo przygotować założenia do przeprowadzenia ekspertyzy z zakresu chemiczno-toksykologicznych. NKT1A_U10 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie czym są badania biologiczne, w jaki sposób prowadzony jest proces ujawniania śladów biologicznych oraz czym jest ekspertyza biologiczna. NKT1A_W08 Oral answer
M_W002 Zna i rozumie problematykę w zakresie identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich oraz podstawy prawne związane z tą problematyką NKT1A_W09 Oral answer
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane z badaniami osmologicznymi, w tym sposoby zabezpieczania śladów zapachowych i sposobów ich identyfikacji. NKT1A_W10 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu identyfikacji śladów, określania przyczyn ich powstawania, ustalania ich źródeł. Może pracować m.in. w służbach, instytucjach sądowych, ubezpieczycielach, placówkach naukowo-badawczych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna i rozumie pojęcia związane z fizykochemią kryminalistyczną, w tym mikroślady, występowanie, ujawnianie i badanie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z zabezpieczaniem śladów w miejscach popełnienia przestępstw oraz sposobów ich gromadzenia. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi prawidłowo przygotować założenia do przeprowadzenia ekspertyzy z zakresu chemiczno-toksykologicznych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie czym są badania biologiczne, w jaki sposób prowadzony jest proces ujawniania śladów biologicznych oraz czym jest ekspertyza biologiczna. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie problematykę w zakresie identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich oraz podstawy prawne związane z tą problematyką + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane z badaniami osmologicznymi, w tym sposoby zabezpieczania śladów zapachowych i sposobów ich identyfikacji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wprowadzenie do kryminalistyki

  Zapoznanie studentów z zakresem zadań i obszarów wchodzących w obszar kryminalistyki. Rys historyczny. Policyjne bazy danych w kryminalistyce. (3 godziny)

 2. Kryminalistyka a prawo

  Zapoznanie z krajowym systemem prawnym związanym z zagadnieniami kryminalistyki, w tym sposobem postępowania oraz procedurami przy wystąpieniu zdarzeń typu: pożary, przestępstwa, wypadki, katastrofy w ruchu lądowym i powietrznym. (3 godziny)

 3. Badania biologiczne

  Zapoznanie i omówienie poszczególnych rodzajów śladów biologicznych: krew; wydzieliny i wydaliny; włosy i sierść; kości; tkanka skórna; paznokcie i pazury; zęby; tkanki miękkie; ciałko szkliste; tkanki roślinne. (3 godziny)

 4. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych

  Zapoznanie ze sposobami ujawniania, zabezpieczania i przechowywaniem oraz analizą śladów biologicznych w kontekście prowadzonych spraw dowodowych w obszarze prawa karnego i cywilnego. (3 godziny)

 5. Zastosowanie polimorfizmu DNA w badaniach śladów biologicznych

  Zapoznanie z problematyką: budowa DNA, zasad wykonywania analizy DNA oraz stosowanymi metodami analizy. Bazy danych zawierających informacje o DNA. Działalność komercyjna. (3 godziny)

 6. Wprowadzenie do fizykochemii kryminalistycznej

  Zapoznanie z zakresem fizykochemii kryminalistycznej, omówienie zasad zabezpieczania śladów do badań fizykochemicznych, omówienie metod badawczych. Zapoznanie z pojęciem mikrośladów oraz mechanizmami ich powstawania, rodzajami oraz sposobami ujawniania i zabezpieczania. Analiza miejsc po pożarach i wybuchach. (3 godziny)

 7. Wprowadzenie do toksykologii sądowej

  Zapoznanie i omówienia znaczenia toksykologii, omówienie pojęć i definicji związanych z toksykologią. Wprowadzenie do trucizn, w tym klasyfikacja, opis działania, przemiany metaboliczne w organizmie, wzajemne oddziaływanie ksenobiotyków. (3 godziny)

 8. Wprowadzenie do ekspertyzy biologicznej

  Zapoznanie z procedurą wykonywania ekspertyzy biologicznej, w tym wprowadzenie i do rekonstrukcji przebiegu zdarzeń np. na podstawie śladów krwi. (3 godziny)

 9. Wprowadzenie do problematyki identyfikacji NN zwłok oraz szczątków ludzkich

  Zapoznanie z przepisami prawnymi regulującymi poruszaną problematykę. Wprowadzenie do metod medyczno-sądowych i kryminalistycznych ustalenia tożsamości zwłok i szczątków. Zapoznanie z procesem wymiany informacji i współpracy międzynarodowej oraz bazami danych. (3 godziny)

 10. Wprowadzenie do osmologii

  Charakterystyka badań osmologicznych, omówienie sposobów i metod zabezpieczania śladów zapachowych, opis przebiegu identyfikacji śladów zapachowych. Omówienie
  wartości dowodowej identyfikacji osmologicznej oraz ekspertyza osmologiczna. (3 godziny)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie w formie ustnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Recommended literature and teaching resources:

A. Denis Solodov, I. Sołtyszewski, Procedura identyfikacji ofiar katastrof masowych w Rosji, Czasopismo: Problemy Kryminalistyki, UWM, 2018

W. Achrem, I. Sołtyszewski, Wybrane aspekty metodyki ekspertyzy DNA, Czasopismo: Prokuratura i Prawo, UWM, 2017

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Brak