Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy etyki
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-307-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest ukształtowanie umiejętności oceny działań na podstawie norm etycznych. Zostaną przedstawione najważniejsze koncepcje etyki normatywnej oraz możliwości ich zastosowania w opisie, ocenie i weryfikacji działań ludzkich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi ocenić wartość społeczną działania z perspektywy etyki normatywnej. NKT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozstrzygać dylematy i podejmować decyzję w oparciu o normy etyczne. NKT1A_U11 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna najważniejsze systemy etyki normatywnej. NKT1A_W08 Test
M_W002 Potrafi zastosować kryteria z zakresu etyki normatywnej do oceny postępowania. NKT1A_W08
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi ocenić wartość społeczną działania z perspektywy etyki normatywnej. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozstrzygać dylematy i podejmować decyzję w oparciu o normy etyczne. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najważniejsze systemy etyki normatywnej. - - - - + - - - - - -
M_W002 Potrafi zastosować kryteria z zakresu etyki normatywnej do oceny postępowania. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 1 h
Module content
Conversation seminar (15h):
Najważniejsze systemy etyki normatywnej

Zostaną przedstawione wybrane koncepcje etyki normatywnej. W drugiej części zostaną przedyskutowane możliwości zastosowania tych systemów do opisu, oceny i weryfikacji działań.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, analiza przypadków
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na konwersatoriach jest warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego. Pierwszy termin kolokwium będzie na ostatnich zajęciach. Dwa terminy poprawkowe będą w czasie sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Przeczytanie wyznaczonego tekstu. Aktywny udział w dyskusji.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcowa składa się ocena z aktywności na konwersatoriach (40%) oraz ocena z kolokwium (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku więcej niż jedna nieobecności student jest zobowiązany do przeczytania wskazanego tekstu oraz zgłoszenia się na wyznaczone konsultacje w celu odbycia dyskusji na zadany temat.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Herbert Hart, Pojęcie prawa, PWN, Warszawa 1998.
2. Ronald Dworkin, Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa 1998. 3. Naturalizm prawniczy, red. Jerzy Stelmach i in. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wacław Branicki, Życie i prawda w świecie cyfrowym, w: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Aureus, Krakow 2010.
Wacław Branicki, Odpowiedzialność w relacjach zapośredniczonych przez technologie, w: Odpowiedzialność w mediach, red. A. Baczynski, M. Drozdz, Tarnów 2012.

Additional information:

None