Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy analizy informacji
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-309-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Module summary

Znaczenia informacji we współczesnym nie potrzeba udowadniać, natomiast należy zaprezentować w jaki sposób uzyskiwać, analizować i tworzyć produkty analityczne. Celem przedmiotu jest przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie poszukiwania informacji, weryfikacji źródeł i samej informacji oraz stosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych wykorzystywanych w instytucjach państwowych i biznesie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania narzędzia analitycznego LINK2 i jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze analityka informacji. NKT1A_K04 Oral answer
Skills: he can
M_U001 Potrafi prowadzić działania poszukiwania informacji w jawnych źródłach informacji - białym wywiadzie NKT1A_U10 Oral answer
M_U002 Potrafi ocenić przydatność informacji oraz prawidłowo wskazać kolejne źródła informacji w celu uzupełnienia danych niezbędnych do opracowania produktu analitycznego. NKT1A_U11 Oral answer
M_U003 Zna i rozumie rolę i zadania analityka oraz potrafi prawidłowo prowadzić cykl pracy wywiadowczej. NKT1A_U10 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie znaczenie analizy informacji oraz potrafi prawidłowo zdefiniować cel analizy NKT1A_W08 Oral answer
M_W002 Ma wiedzę na temat zaawansowanych narzędzi stosowanych do przetwarzania informacji i tworzenia produktów analitycznych NKT1A_W09 Oral answer
M_W003 Posiada niezbędna wiedzę z zakresu źródeł i zakresu możliwych do uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia analizy NKT1A_W09 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania narzędzia analitycznego LINK2 i jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze analityka informacji. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić działania poszukiwania informacji w jawnych źródłach informacji - białym wywiadzie - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność informacji oraz prawidłowo wskazać kolejne źródła informacji w celu uzupełnienia danych niezbędnych do opracowania produktu analitycznego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i rozumie rolę i zadania analityka oraz potrafi prawidłowo prowadzić cykl pracy wywiadowczej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie znaczenie analizy informacji oraz potrafi prawidłowo zdefiniować cel analizy + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zaawansowanych narzędzi stosowanych do przetwarzania informacji i tworzenia produktów analitycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada niezbędna wiedzę z zakresu źródeł i zakresu możliwych do uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia analizy + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Wstęp do analizy informacji

  Zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęć dotyczących: analizy, analizy kryminalnej, informacji, procesu informacyjnego, sposobów klasyfikowania informacji, jakości, wartości i przydatności. (3 godziny)

 2. Źródła i kategorie informacji w analizie

  Omówienie źródeł ogólnodostępnych (m.in. OSINT, rejestry państwowe, rejestry komercyjne, portale społecznościowe). Omówienie innych źródeł wykorzystywanych w analizie kryminalnej do celów procesowych np. bilingi. (3 godziny)

 3. Prowadzenie pracy analitycznej

  Prezentacja roli i znaczenia analityka w procesie analizy informacji. Omówienie sposobu tworzenia produktów analitycznych, udziału analityka oraz innych osób i źródeł w cyklu analitycznym. Wskazanie źródeł błędów, pułapek i sposobów ich unikania w cyklu analitycznym. (3 godziny)

 4. Narzędzia analityczne wykorzystywane w pracy organów bezpieczeństwa

  Prezentacja sposobów realizacji pracy analitycznej w wybranych służbach z uwzględnieniem stosowanych narzędzi analitycznych, źródeł informacji oraz podstaw prawnych. (3 godziny)

 5. Zaawansowane narzędzia analityczne na przykładzie LINK2

  Prezentacja narzędzia analitycznego opracowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na potrzeby służb w celu prowadzenia analizy pod kątem ujawniania i rozpracowywania sprawców przestępstw oraz tworzeniu zaawansowanych produktów analitycznych dla najważniejszych osób w państwie. (3 godziny)

Laboratory classes (15h):
Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka kolejnych zajęć odpowiada materiałowi omawianemu
podczas wykładu (wykłady stanowią wprowadzenie do następujących po nim zajęć
w kontekście przygotowywania materiałów zaliczających ćwiczenia). Każdorazowo studenci ustalają szczegóły ćwiczeń projektowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia zaliczane w formie ustnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów i
oceny uzyskanej podczas ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Recommended literature and teaching resources:

I. Dudziuk, Wywiad i kontrwywiad w aspekcie walki informacyjnej XXI wieku, [w:] Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Górki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016
J. Doubleday, Army seeking enterprise’ open-source intelligence technologies, „Inside the Pentagon’s Inside the Army”, 2014.
K. Liedel. T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011
K. Liedel, P. Piasecka, Wojna cybernetyczna – wyzwania XXI wieku, “Bezpieczeństwo Narodowe”, nr I-2011/17

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P. Chodak, Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2019
P. Chodak, Wpływ zagrożenia przestępczością zorganizowaną na bezpieczeństwo Polski, [w:] Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu, .(red.), Bednarek W., Ukleja A. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, 2013

Additional information:

Brak.