Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Leki vs narkotyki
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-313-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Ner-Kluza Joanna (nerkluza@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące:
- podstaw działania leków jak i narkotyków w aspekcie molekularnym i komórkowym,
- projektowania leków w oparciu o modelowanie komputerowe,
- narkotyków – ich rodzajów, generowanych objawów, skutków
Tematyka wykładów porusza również zagadnienia związane z fałszowaniem leków, problemu kiedy leki stają się narkotykami, nadużyć leków w sporcie a także efektów szkodliwych działania zarówno leków jak i narkotyków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy NKT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować temat zwązany z lekami jak i narkotykami w różnych aspektach badawczych NKT1A_U09, NKT1A_U06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu właściwości, projektowania oraz kontroli leków. NKT1A_W06 Test
M_W002 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą związków psychoaktywnych nazywanych narkotykami NKT1A_W06 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować temat zwązany z lekami jak i narkotykami w różnych aspektach badawczych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu właściwości, projektowania oraz kontroli leków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą związków psychoaktywnych nazywanych narkotykami + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 2 h
Module content
Lectures (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Test pisemny, dopuszczenie na podstawie obowiązkowej obecności. Punktacja zgodna z ogólnymi zasadami, przyjętymi w AGH

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Punktacja zgodna z zasadami przyjętymi przez AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Można mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, w uzasadnionych przypadkach (choroba, pobyt w szpitalu, poważne zdarzenie losowe) uzgodnienie warunków odrobienia zajęć z Koordynatorem.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Materiały z wykładów oraz materiały zamieszczone na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiologii: neuro.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None