Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy analityki kryminalnej
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-402-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Urbańczyk Aleksandra (aurbanczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Analityka kryminalna jest formą porządkowania wiedzy zdobytej podczas prowadzenia śledztwa. Realizowane podczas zajęć zagadnienia dotyczą form i metod analizy kryminalnej, procesu analitycznego oraz roli analityka. Uczestnicy zapoznają się z możliwymi typami oraz źródłami danych podlegających analizie oraz poznają narzędzie wspierające analizę. Omówione zostaną również przykłady zastosowania analizy w prawdziwych sprawach kryminalnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student stosuje poznane metody analityczne do rozwiązywania problemów kryminalnych NKT1A_U10 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozróżnia formy analizy kryminalnej i dobiera odpowiednią formę do prowadzonej sprawy NKT1A_W08, NKT1A_W09 Examination
M_W002 Student rozumie proces analityczny i rolę pracy analityka w tym procesie NKT1A_W08, NKT1A_W09 Examination
M_W003 Student zna metody analityczne stosowane w kryminalistyce NKT1A_W08 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 20 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student stosuje poznane metody analityczne do rozwiązywania problemów kryminalnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozróżnia formy analizy kryminalnej i dobiera odpowiednią formę do prowadzonej sprawy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie proces analityczny i rolę pracy analityka w tym procesie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody analityczne stosowane w kryminalistyce + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):
 1. Wprowadzenie do analizy kryminalnej
 2. Formy analizy kryminalnej

  • Analiza sprawy
  • Analiza porównawcza spraw
  • Analiza profilu osoby
  • Analiza strategiczna

 3. Proces analityczny. Rola analityka kryminalnego
 4. Metody analizy kryminalnej

  • Analiza powiązań
  • Analiza przepływów
  • Analiza zdarzeń

 5. Narzędzia i programy wspierające analizę
 6. Dane i informacje podlegające analizie. Źródła danych
 7. Techniki wizualizacji informacji
 8. Przykłady zastosowania analizy kryminalnej
 9. Psychologiczne aspekty pracy analityka
Laboratory classes (40h):
 1. Proces analityczny – formułowanie hipotez i dopasowanie strategii
 2. Analiza geoprzestrzenna
 3. Analiza chronologii zdarzeń
 4. Analiza danych z otwartych źródeł
 5. Analiza dużych zbiorów danych
 6. Analiza biometryczna
 7. Case studies – warsztaty
 8. Warsztaty z myślenia analitycznego i metod wnioskowania
 9. Narzędzia wspierania pracy analityka
 10. Gromadzenie danych
 11. Ujednolicanie danych
 12. Standardy wizualizacji
 13. Zestawienia statystyczne
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest obecność na więcej niż połowie zajęć. Ocena z laboratoriów jest średnią ocen z zadań zaliczeniowych.
Zaliczenie wykładu następuje na podstawie zdanego egzaminu końcowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z laboratoriów i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na laboratoriach należy nadrobić poprzez samodzielne zrealizowanie materiału z zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu statystyki i matematyki dyskretnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Chlebowicz, J. Kamińska, Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych, Diffin, Warszawa 2015
2. W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005
3. M. Kobylas, Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014.
4. J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, C. H. Beck, Warszawa 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Usability tests supporting the design of ergonomic graphical user interface in decision-support systems for criminal analysis / Aleksandra Sadowska, Kamil PIĘTAK // W: Man-Machine interactions 4 : 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015 : Kocierz Pass, Poland, October 6–9, 2015 / eds. Aleksandra Gruca, [et al.]. — Switzerland : Springer, cop. 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 391). — ISBN: 978-3-319-23436-6 ; e-ISBN: 978-3-319-23437-3. — S. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.

Additional information:

None