Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informacja kryminalna
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-404-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przedstawienie niezbędnej wiedzy na temat informacji kryminalnych gromadzonych przez uprawnione organy, w tym sposobów uzyskiwania, przetwarzania i udostępniania. Zakres obejmuje podstawy prawne przetwarzania, cel gromadzenia informacji kryminalnych oraz koordynowania i opracowywania raportów analitycznych dla najważniejszych osób i organów w państwie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w instytucjach przetwarzających informacje kryminalne oraz zna system obiegu dokumentów - tryb administracyjny NKT1A_K04 Oral answer
Skills: he can
M_U001 Potrafi wskazać metody uzyskiwania informacji kryminalnych NKT1A_U10 Oral answer
M_U002 Potrafi wskazać uprawnienia poszczególnych organów (uprawnionych i zobowiązanych) w zakresie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych NKT1A_U11 Oral answer
M_U003 Potrafi wskazać i omówić sposoby i zakres informacji przetwarzanych w Krajowym Rejestrze Karnym NKT1A_U11 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie czym jest informacja kryminalna, w tym kategorie i rodzaje informacji. NKT1A_W08 Oral answer
M_W002 Potrafi prawidłowo wskazać podstawy prawne dla informacji kryminalnych i zasad ich przetwarzania i udostępniania NKT1A_W08 Oral answer
M_W003 Posiada wiedzę na temat systemów bazodanowych przetwarzających informacje kryminalne NKT1A_W09 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w instytucjach przetwarzających informacje kryminalne oraz zna system obiegu dokumentów - tryb administracyjny + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wskazać metody uzyskiwania informacji kryminalnych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać uprawnienia poszczególnych organów (uprawnionych i zobowiązanych) w zakresie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać i omówić sposoby i zakres informacji przetwarzanych w Krajowym Rejestrze Karnym + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie czym jest informacja kryminalna, w tym kategorie i rodzaje informacji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi prawidłowo wskazać podstawy prawne dla informacji kryminalnych i zasad ich przetwarzania i udostępniania + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat systemów bazodanowych przetwarzających informacje kryminalne + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Informacja kryminalna – definicja

  Omówienie oraz interpretacja przepisów prawnych regulujących pojęcie informacji kryminalnej. (2 godziny)

 2. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK)

  Omówienie celu budowy systemu gromadzącego informacje kryminalne oraz zasad funkcjonowania Centrum. (3 godziny)

 3. Funkcjonalność KCIK

  Omówienie sposobu gromadzenia informacji kryminalnych, sposobów udostępniania (system-system oraz tryb administracyjny), obowiązków i uprawnień podmiotów uprawnionych i zobowiązanych. (3 godziny)

 4. Krajowy Rejestr Karny (KRK)

  Prezentacja zasad działania systemu KRK, planów związanych z modernizacją systemu, podstawy prawnej jego funkcjonowania, sposobów udostępniania informacji oraz organów uprawnionych do uzyskiwania informacji. (3 godziny)

 5. Informacje kryminalne w służbach

  Prezentacja sposobów uzyskiwania, przetwarzania, wymiany i koordynacji informacji kryminalnych realizowana przez służby, w szczególności Policję i Straż Graniczną. (3 godziny)

Laboratory classes (15h):
Ćwiczenia

Tematyka kolejnych ćwiczeń odpowiada materiałowi omawianemu
podczas wykładu (wykłady stanowią wprowadzenie do następujących po nim zajęć
w kontekście przygotowywania materiałów zaliczających ćwiczenia). Każdorazowo studenci ustalają szczegóły ćwiczeń projektowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia zaliczane w formie ustnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów i
oceny uzyskanej podczas ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 44).
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1218).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019, poz. 125)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P. Chodak, Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2019.
P. Chodak, Leksykon Bezpieczeństwo wybrane pojęcia, (red.), Paweł Chodak, Wydawnictwo WSGE,
Józefów 2015.

Additional information:

Brak