Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-406-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Module summary

Przedmiot ma zapoznać studentów z problemami społecznymi, jakie wynikają z procesów globalizacji. Ukazuje ekonomiczne, kulturowe i społeczne globalne czynniki określające zjawiska istotne dla kryminalistyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość wieloaspektowości współczesnych zjawisk społecznych. NKT1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi analizować problemy społeczne z uwzględnieniem kontekstu globalnego i kontekstów lokalnych, kulturowych. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Test
M_U002 Potrafi rozpoznać powiązania pomiędzy zjawiskami społecznymi oraz ich źródła w kontekście procesów globalizujących. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna kategorie pojęciowe oraz zespoły twierdzeń pozwalających na opis i analizę zjawisk społecznych i kulturowych w kategoriach procesów globalnych. NKT1A_W08 Test
M_W002 Rozpoznaje szanse i zagrożenia związane z globalizacją problemów społecznych, w tym w zakresie bezpieczeństwa. NKT1A_W08 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość wieloaspektowości współczesnych zjawisk społecznych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować problemy społeczne z uwzględnieniem kontekstu globalnego i kontekstów lokalnych, kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozpoznać powiązania pomiędzy zjawiskami społecznymi oraz ich źródła w kontekście procesów globalizujących. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna kategorie pojęciowe oraz zespoły twierdzeń pozwalających na opis i analizę zjawisk społecznych i kulturowych w kategoriach procesów globalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozpoznaje szanse i zagrożenia związane z globalizacją problemów społecznych, w tym w zakresie bezpieczeństwa. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

1. Co to oznacza, że żyjemy w globalnym polu? Wprowadzenie podstawowych pojęć.
Na wykładzie zostanie omówiona koncepcja kapitalizmu jako systemu światowego I. Wallersteina jako prolegomena do globalizacji. Przedstawiona zostanie teoria globalizacji i glokalizacji R. Roberstona. Wyjaśnione zostaną główne pojęcia związane z tymi teoriami. (4 godz. zajęć)
2. Globalne społeczeństwo sieci – spojrzenie na relacje społeczne.
Społeczeństwo globalne jako społeczeństwo sieci w ujęciu M. Castellsa: problem globalnych przepływów i wykluczenia. Przesunięcia społeczne: zmiany w społecznej roli państw i miast.
3.Przepływy kapitału, marketyzacja kultury – spojrzenie ekonomiczne.
Globalizacja ekonomiczna, instytucjonalizacja kapitalizmu globalnego oraz jego kontestacja (antyglobalizm i alterglobalizm).
4. Migracje w czasach globalizacji – podstawowe informacje o demografii świata,
Prezentacja procesów demograficznych we współczesnym świecie. I i II przejście demograficzne. Regionalne zróżnicowania i ogólne tendencje jako czynniki promigracyjne. Migracje globalne jako konsekwencja kapitalizmu. Sieci migracyjne. Kulturowe powiązania, oraz mity globalne jako czynnik kulturowy migracji. (6 godzin)
5. Czy wszyscy muszą być turystami?
Socjologia mobilności. Wieloznaczność kategorii turysty. Turyści i włóczędzy jako struktura ponowoczesnego świata (Z. Bauman). Turystyka jako zglobalizowany obraz siebie.
6. Kulturowe pejzaże globalnego świata: medialne, polityczne i etniczne
Globalizacja polityczna: regulacje i deregulacje. Władza globalizacji (J. Staniszkis) Czy media kreują globalną wioskę? Mozaiki kulturowe jako wynik procesów globalnych. Zagrożenia polityczne (4 godz. zajęć)
7. Transnarodowe powiązania i przestrzenie Kulturowe konsekwencje globalizacji: tożsamości i zbiorowości transnarodowe. Kultury transnarodowe (U. Hannerz). Formy transnarodowych przestrzeni: miasta globalne, miasta turystyczne, Konsekwencje migracji dla obszarów opuszczanych.
8. Globalizacja zagrożeń – aspekt ekonomiczny. Czarny rynek, nielegalne transnarodowe działania gospodarcze. Problem granic państwowych i ich przepuszczalności.
9. Religia w czasach globalizacji
Religie globalne. Przemiany religii w procesach globalnych – fundamentalizm i liberalizacja.
10. Dlaczego nie myślimy poważnie o środowisku?
Problem zmian klimatycznych; społeczne reakcje na zagrożenia środowiskowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

I termin: Kolokwium – ocena pozytywna za min. 50% wynik z kolokwium.
II termin: zaliczenie ustne.
III termin: jak termin II.

Ponadto:
— dopuszczalne 2 nieobecności;
— aktywność na zajęciach będzie podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 – 1 stopień.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Kolokwium:
Zasady ustalenia oceny końcowej:
90-100: 5,0
81-90: 4,5
71-80: 4,0
61- 70; 3,5
50-60: 3,0
Zaliczenie ustne: Ocena dostateczna za dostateczną odpowiedź na 2 z 3 pytań. Ocena końcowa: średnia z ocen za odpowiedzi z każdego pytania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie indywidualne – przygotowanie recenzji z pracy, która tematycznie dotyczy treści prezentowanych na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Appaduraj Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalisation. Minneapolis, Minnesota.
Barber Benjamin. 2000. Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa, Muza.
Bauman Zygmunt. 2000a. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa, PIW.
Bauman Zygmunt. 2000b. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa, sic!
Bauman Zygmunt. 2001. Tożsamość – jaka była, jest, i po co? W: Jawłowska A. (red.) Wokół problemów tożsamości. Warszawa, Wyd. LTW: 8-25.
Bauman, Zygmunt. 2006. Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Sic! s.c.
Castells Manuel. 1997. The Power of Identity. Malden-Oxford, Blackwell Publishers.
Castells Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
Clifford James. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Warszawa, Wyd. KR.
Gupta A., Ferguson J.: Beyond ‘Culture’: Space, Identity and the Politics of Difference. Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Pr. zbior. pod red. A. Gupty i J. Fergusona, Duke University Press, Durham 1997, s. 33-51.
Hannerz Ulf. 1993. Mediations in the global ecumene. W: Pallson G. (red.) Beyond Boundaries. Understanding,Translation and Anthropological Discourse. Berg, Oxford: 41-57.
Hannerz Ulf. 1996. Transnational Connections. Culture, people, places. London-New York, Routledge.
Kempny Marian. 2004. „Kultura lokalna” w świecie kulturowych hybryd. W: „Kultura Współczesna”, nr 4 (42), Warszawa: 64-83.
Morawski W. 2002. Globalizacja: wyzwania i problemy, w:Marody M. (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa, Scholar
Robertson Roland. 1992a. Globality and Modernity. W: “Theory, Culture and Society”, Vol. 9, London: 153-161.
Robertson Roland. 1992b. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, Sage.
Staniszkis Jadwiga. 2003. Władza globalizacji. Warszawa, „Scholar”.
Staniszkis Jadwiga. 2004. Początek i kres metafizyki państwa. W: To nie to… To nie tak miało być. Dialogi…Warszawa, ego: 172-200.
Urry John 2008. Sieci społeczne, podróże i rozmowy, w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków: 259-285.
Urry J. 2009. Socjologia mobilności, Warszawa.
Wnuk-Lipiński Edmund. 2003. Świat międzyepoki. Kraków, Znak.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wojakowski Dariusz, „Transgresja lokalności jako wynik migracji na pograniczu”, w: STUDIA MIGRACYJNE – PRZEGLĄD POLONIJNY, rocznik 2013/XXXIX, z. 1, s. 129-145.
2. Wojakowski Dariusz, “Tourists, Vagabonds and Others – Migrants in the Eastern Frontier” w: Anna Gąsior-Niemiec (red.) Europe. Discourses from the Frontier, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, s. 38-60.
3. Wojakowski Dariusz, Granice narodu w czasach transnarodowych powiązań, w: P. Binder (red.), Lokalne, narodowe i inne… : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014, s. 263–275.
4. Wojakowski Dariusz, Świat pomiędzy – tworzenie miejsc i ludzi, w: Chudzik A. (red.) Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc, PWSZ, Sanok 2015, s. 7-17.

Additional information:

None