Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy funkcjonowania organizmów żywych
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-411-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Module summary

Podczas prowadzonych zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi aktualnymi problemami współczesnej biologii. Na zajęciach zostaną poruszone zagadnienia w zakresie tematów biologii człowieka, genetyki, proteomiki, metabolomiki i dziedzin pokrewnych. Ćwiczenia laboratoryjne będą praktycznym uzupełnieniem wykładów, pozwalając na opanowanie podstawowego warsztatu laboratoryjnego w laboratorum biologicznym, biochemicznym lub zbliżonym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie interakcje zachodzące pomiędzy organizmem żywym a otoczeniem. Potrafi zintegrować informacje pochodzące z działalnosci technicznej z danymi biologicznymi. NKT1A_K01 Activity during classes
M_K002 Potrafi pracować w grupie badawczej przyjmując różne zajęcia, zależnie od zapotrzebowania w celu realizacji projektu badawczego. NKT1A_K04 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi posługiwać się podstawowymi, dostępnymi źródłami informacji (literatura naukowa, internetowe bazy danych). Uzyskuje podstawowe informacje dzięki indywidualnym poszukiwaniom NKT1A_U10 Activity during classes
M_U002 Potrafi samodzielnie opracować procedurę analityczną w podstawowym zakresie pracy w laboratorium biologicznym (obsługa podstawowych urządzeń: pipety automatyczne, spektrofotometr, wirówki, komory laminarne, mikroskopy itp.) jak również przedstawić wyniki badań w zwięzły i syntetyczny sposób NKT1A_U06 Presentation,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie poruszania się w zakresie terminologii biologicznej w projektach interdyscyplinarnych łączących biologię/medycynę/biotechnologię z naukami technicznymi. NKT1A_W09 Examination
M_W002 Posiada wiedzę o funkcjonowaniu układów biologicznych w zakresie mikrostruktur jak i w makroskali złożonych systemów (populacja, ekosystem). Rozumie powiązania pomiędzy materią ożywioną i otoczeniem (w tym produktami cywilizacji). NKT1A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie interakcje zachodzące pomiędzy organizmem żywym a otoczeniem. Potrafi zintegrować informacje pochodzące z działalnosci technicznej z danymi biologicznymi. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie badawczej przyjmując różne zajęcia, zależnie od zapotrzebowania w celu realizacji projektu badawczego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się podstawowymi, dostępnymi źródłami informacji (literatura naukowa, internetowe bazy danych). Uzyskuje podstawowe informacje dzięki indywidualnym poszukiwaniom + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie opracować procedurę analityczną w podstawowym zakresie pracy w laboratorium biologicznym (obsługa podstawowych urządzeń: pipety automatyczne, spektrofotometr, wirówki, komory laminarne, mikroskopy itp.) jak również przedstawić wyniki badań w zwięzły i syntetyczny sposób - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę w zakresie poruszania się w zakresie terminologii biologicznej w projektach interdyscyplinarnych łączących biologię/medycynę/biotechnologię z naukami technicznymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o funkcjonowaniu układów biologicznych w zakresie mikrostruktur jak i w makroskali złożonych systemów (populacja, ekosystem). Rozumie powiązania pomiędzy materią ożywioną i otoczeniem (w tym produktami cywilizacji). + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
Podstawy funkcjonowania organizmów żywych

Tematyka cyklu wykładów obejmuje:
1. Warunki fizyczne życia na Ziemi, pojęcie ekosfery, paradoks Fermiego a równanie Drake-a. Teorie powstawania życia i kryteria definiujące organizm żywy. Rozwój form żywych na Ziemi, hipoteza Czerwonej Królowej, teoria hipercykli. Organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe, radiacja adaptacyjna, transfer informacji genetycznej w komórce.
2. Podstawowe zagadnienia i mechanizmy ewolucyjne.
2. Mutacje – rola w ewolucji i rodzaje, przykłady chorób genetycznych, ewolucja i rozwój mózgu, ewolucja hominidów, różnice pomiędzy ewolucją biologiczną a kulturową.
3. Komórki prokariotyczne: podstawowa charakterystyka, struktura komórki, przetrwalnikowanie, materiał genetyczny bakterii, metody sterylizacji materiałów.
4. Antybiotyki: podstawowe sposoby działania, koewolucja bakterii i antybiotyków – rozwój oporności. Bakteriostatyki: struktura i funkcje.
5. Materiał genetyczny bakterii: porównanie eubakterii i archebakterii.
6. Priony i choroby prionowe – rozwój objawów, przyczyny powstawania, zespoły chorobowe.
7. Szczepienia – mechanizmy działania, skład, kontrowersje istniejące w przestrzni publicznej, dane statystyczne chorób zakaźnych.
8. Wiroidy i wirusy – podstawy patogenenzy, cykl infekcyjny, klasyfikacja wirusów, wybrane terapie oraz epidemie.
9. Bakteriofagi – opis ogólny, strategie wykorzystania bakteriofagów w medycynie
10. Riketsje, chlamydie, mykoplazmy jako patogeny niebakteryjne
11. Tworzenie komórek potomnych: zjawisko crossing over, gametogeneza, zapłodnienie komórki jajowej i rozwój zarodka, techniki zapłodnienia wspomaganego. Partenogeneza i pojęcie imprintingu genomowego, bliźnieta jednojajowe, zroślaki.
12. Wybrane zagadnienia z immunologii człowieka (rozpoznawanie przez MHC, przeciwciała, odpowiedź humoralna i komórkowa, komórki NK w odpowiedzi przeciwnowotworowej, przeszczepy).

Laboratory classes (30h):
Ćwiczenia dla kursu Podstawy funkcjonowania organizmów żywych

W bloku ćwiczeniowym studenci zapoznają się z kilkoma grupami ćwiczeń (podano robocze nazwy ćwiczeń):
1. BHP i podstawy pracy w laboratorium biologicznym
2. Podstawy mikroskopowania
3. Biologia komórki (gospodarka wodno-mineralna komórki, organelle komórkowe, porównanie różnych typów komórek)
4. Wybrane elementy fizjologii zwierząt
5. Wybrane elementy fizjologii roślin
6. Wybrane elementy genetyki
7. Wybrane elementy ekologii i ochrony środowiska; interakcje między organizmami żywymi
8. Przegląd wybranych przedstawicieli poszczególnych taksonów

Ocena studentów w czasie prowadzenia zajęć laboratoryjnych jest dwustopniowa:
1. Studenci zobowiązani są do przygotowania podstaw teoretycznych dla każdego ćwiczenia samodzielnie. Ocenie podlega ich wiedza związana z ćwiczeniem przed jego rozpoczęciem. Narzędzie oceny: test otwarty wielokrotnego wyboru. Zaliczenie testu jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia.
Po zakończeniu cyklu ćwiczeń przeprowadzone zostanie kolokwium końcowe, podsumowujące blok ćwiczeniowy. Ocena końcowa ćwiczeń obliczana jest z zastosowaniem wag: 0,6 x średnia ocena z kolokwiów + 0,4 x ocena z kolokwium końcowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

• Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
• Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

1. Przed laboratoriami studenci otrzymują krótkie testy wstępne z teoretycznego przygotowania do każdej z jednostek laboratoryjnych (1test = 10 pytań jednokrotnego wyboru). Materiały do laboratoriów zostaną zapewnione co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć
2. Do zaliczenia laboratoriów student musi zebrać co najmniej 25 punktów z testów wstępnych (1 punkt = 1 prawidłowa odpowiedź).
3. Prowadzący zajęcia może, zależnie od aktywności studenta, przyznać lub odjąć maksymalnie 2 punkty w czasie każdych laboratoriów
4. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na laboratoriach. Dwie nieobecności uniemożliwiają zaliczenie laboratoriów
5. Możliwe jest odrobienie maksymalnie jednych zajęć (w wyniku nieobecności). Nie ma możliwości ponownego pisania testów wstępnych.
6. Ocena końcowa z laboratoriów liczona jest zgodnie z punktacją AGH na podstawie ilości punktów uzyskanych z testów wstępnych oraz punktów otrzymanych/odjętych przez prowadzących zajęcia. Waga oceny do oceny końcowej to 0,45.
7. Ocena końcowa z wykładów uzyskiwana jest na podstawie testu końcowego, obejmującego tematykę wykładów. Waga oceny do oceny końcowej to 0,55.
8. Ocena końcowa (OC) obliczana jest zgodnie z poniższym równaniem:
OC = (0,45x ocena końcowa z laboratoriów) + (0,55x ocena końcowa z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w laboratoriach jest obowiązkowy. Student ma możliwość odrobienia jednych zajęć pod koniec semestru – terminy zajęć zostaną ustalone zależnie od zapotrzebowania. Przypadki losowe polegające na nieobecności studenta lub braku uzyskania zaliczenia na dwóch laboratoriach będą rozpatrywane indywidualnie przez Osoby prowadzące poszczególne laboratoria lub Osobę odpowiedzialną za kurs.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dowolny podręcznik poruszający tematykę z pogranicza biologii i biochemii.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None