Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biochemia związków toksycznych
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-412-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci otrzymają podstawowe informacje w zakresie toksykologii i biochemii związków toksycznych. Pozwoli to na wstępne rozpoznanie zagrożeń zwiażanych z toksycznością substancji w różnych środowiskach (miejsce pracy, otoczenie naturalne, dom, inne ). Nabędą również umiejętności planowania podstawowych badań toksykologicznych w pracowni biochemicznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi interpretować wyniki analiz i konfrontować je z danymi literaturowymi. NKT1A_K04 Execution of exercises
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, również we własnym zakresie, korzystając z zasobów ogólnodostępnych baz danych. NKT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonać podstawowe proste eksperymenty w laboratorium biochemicznym/toksykologicznym. NKT1A_U06 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny toksykologii, rozpoznaje wybrane trucizny po objawach zatrucia. NKT1A_W06 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi interpretować wyniki analiz i konfrontować je z danymi literaturowymi. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, również we własnym zakresie, korzystając z zasobów ogólnodostępnych baz danych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać podstawowe proste eksperymenty w laboratorium biochemicznym/toksykologicznym. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny toksykologii, rozpoznaje wybrane trucizny po objawach zatrucia. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

Wykłady w ramach kursu Biochemia związków toksycznych
Czym są trucizny? Ewolucja trucizn w systemach ożywionych. Wpływ środowiska nieożywionego na metabolizm organizmów żywych. Podstawowe definicje wykorzystywane w toksykologii. Podstawowe techniki badań toksyczności substancji. Wykorzystanie trucizn przez społeczności ludzkie na przestrzeni wieków. Rola substancji toksycznych w wykorzystaniu przemysłowym, medycznym, produkcji żywności, obronności, obrzędowości, oraz zastosowaniach militarnych.
Podstawowe kategorie substancji toksycznych: metale, trucizny pochodzenia roślinnego, trucizny pochodzenia zwierzęcego, substancje wykorzystywane w farmakoterapii, trucizny produkowane w procesach przemysłowych („antropogeniczne”), narkotyki jako szczególny rodzaj toksyn.
Podstawowe metody badań substancji toksycznych: chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, techniki elektroforetyczne, spektrometria mas.
W czasie zajęć zaprezentowane zostaną 2-3 historyczne przypadki prowadzenia postępowania dowodowego, które dowiodły lub zaprzeczyły, na podstawie szczegółowej analizy chemicznej, próbie/próbom otrucia typowymi toksynami.

Laboratory classes (15h):

Tematyka laboratoriów:
Laboratoria zostaną podzielone na pięć niezależnych zajęć:
1. Techniki chromatograficzne w wykrywaniu toksyn
2. Techniki elektroforetyczne
3. Spektrometria mas jako technika detekcji substancji toksycznych
4. Szybkie metody detekcji substancji o charakterze narkotycznym
5. Przygotowanie próbki w laboratorium

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

• Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
• Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

1. Przed laboratoriami studenci otrzymują krótkie testy wstępne z teoretycznego przygotowania do każdej z jednostek laboratoryjnych (1test = 10 pytań jednokrotnego wyboru). Materiały do laboratoriów zostaną zapewnione co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć
2. Do zaliczenia laboratoriów student musi zebrać co najmniej 25 punktów z testów wstępnych (1 punkt = 1 prawidłowa odpowiedź).
3. Prowadzący zajęcia może, zależnie od aktywności studenta, przyznać lub odjąć maksymalnie 2 punkty w czasie każdych laboratoriów
4. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na laboratoriach. Dwie nieobecności uniemożliwiają zaliczenie laboratoriów
5. Możliwe jest odrobienie maksymalnie jednych zajęć (w wyniku nieobecności). Nie ma możliwości ponownego pisania testów wstępnych.
6. Ocena końcowa z laboratoriów liczona jest zgodnie z punktacją AGH na podstawie ilości punktów uzyskanych z testów wstępnych oraz punktów otrzymanych/odjętych przez prowadzących zajęcia. Waga oceny do oceny końcowej to 0,45.
7. Ocena końcowa z wykładów uzyskiwana jest na podstawie testu końcowego, obejmującego tematykę wykładów. Waga oceny do oceny końcowej to 0,55.
8. Ocena końcowa (OC) obliczana jest zgodnie z poniższym równaniem:
OC = (0,45x ocena końcowa z laboratoriów) + (0,55x ocena końcowa z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w laboratoriach jest obowiązkowy. Student ma możliwość odrobienia jednych zajęć pod koniec semestru – terminy zajęć zostaną ustalone zależnie od zapotrzebowania. Przypadki losowe polegające na nieobecności studenta lub braku uzyskania zaliczenia na dwóch laboratoriach będą rozpatrywane indywidualnie przez Osoby prowadzące poszczególne laboratoria lub Osobę odpowiedzialną za kurs.

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Dowolny podręcznik Toksykologii (np. Seńczuk “Toksykologia” PZWL 2005 lub późniejszy
Dowolny podręcznik biochemii (np. Lubert Stryer “Biochemia” 2010 lub późniejszy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None