Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy psychologii śledczej i sądowej
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-501-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dukała Karolina (dukala.karolina@gmail.com)
Module summary

Celem modułu jest dostarczenie wiedzy teoretycznej dotyczącej psychologii śledczej oraz sądowej. Uczestnicy modułu zapoznają się z podstawowymi różnicami pomiędzy psychologicznym a prawnym ujęciem zagadnienia. Będą mieli możliwość poznania najnowszych metod wykrywania kłamstwa, oceniania szczerości zeznań oraz metodami przesłuchiwania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia wiedzy psychologicznej, prawnej i informatycznej w procesie opisu oraz wyjaśniania procesów i zjawisk związanych z prowadzeniem postępowania przygotowawczego, w szczególności takich czynności na jego etapie jak przesłuchania czy ocenianie szczerości zeznań. NKT1A_K04 Test,
Examination,
Activity during classes
M_K002 Potrafi wykorzystać podstawy wiedzy psychologicznej i prawnej w zakresie opisu procesów poznawczych i motywacyjnych świadka i podejrzanego podczas przesłuchania. NKT1A_K02, NKT1A_K01 Test,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi ocenić ważność i skutki działania programów informatycznych używanych przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, w tym ich wpływ na rezultat postępowania oraz dokonać oceny szczerości zeznań i wyjaśnień. NKT1A_U10 Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki poprawnego prowadzenia przesłuchania oraz oceniania szczerości zeznań. Zna podstawowe zjawiska psychologiczne związane z psychologią poznawczą i umie je nazwać. Zna również podstawowe zjawiska z dziedziny psychologii społecznej. NKT1A_W09 Project,
Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia wiedzy psychologicznej, prawnej i informatycznej w procesie opisu oraz wyjaśniania procesów i zjawisk związanych z prowadzeniem postępowania przygotowawczego, w szczególności takich czynności na jego etapie jak przesłuchania czy ocenianie szczerości zeznań. + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi wykorzystać podstawy wiedzy psychologicznej i prawnej w zakresie opisu procesów poznawczych i motywacyjnych świadka i podejrzanego podczas przesłuchania. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić ważność i skutki działania programów informatycznych używanych przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, w tym ich wpływ na rezultat postępowania oraz dokonać oceny szczerości zeznań i wyjaśnień. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki poprawnego prowadzenia przesłuchania oraz oceniania szczerości zeznań. Zna podstawowe zjawiska psychologiczne związane z psychologią poznawczą i umie je nazwać. Zna również podstawowe zjawiska z dziedziny psychologii społecznej. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 167 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 20 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Prawne i psychologiczne zagadnienia czynności procesowych z udziałem świadków i podejrzanych (4h).

  Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi czynnościami procesowymi: przesłuchanie, okazanie, konfrontacja, opinia biegłego.

 2. Procesy poznawcze człowieka w kontekście formowania się zeznań i wyjaśnień (6h).

  Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi procesami wpływającymi na tworzenie się zeznań, takimi jak spostrzeganie, uwaga, pamięć człowieka, zarówno z perspektywy poznawczej i neurobiologicznej. Poznają czynniki wpływające na trwałość i trafność
  relacji osób przesłuchiwanych o zdarzeniu (na etapie kodowania i przechowywania). Zapoznają się też z tematem sugestii, podatność na sugestię oraz jej determinantami poznawczymi i społecznymi.

 3. Przesłuchanie dorosłych świadków i podejrzanych/oskarżonych (6h)

  Uczestnicy zapoznają się z takimi rodzajami przesłuchań jak przesłuchanie poznawcze, samodzielnie wykonywane przesłuchanie, metoda 9 kroków, metoda PEACE.

 4. Przesłuchanie małoletnich świadków i podejrzanych/oskarżonych (6h)

  Uczestnicy zapoznają się z takimi rodzajami przesłuchań jak metoda NICHD oraz wykorzystanie dodatkowych pomocy w trakcie przesłuchiwania.

 5. Opiniowanie psychologiczne (2h).

  Uczestnicy zapoznają się z zakresem opinii biegłego psychologa oraz wykonywanymi przez niego czynnościami. Będą mieli okazję zobaczyć narzędzia informatyczne usprawniające pracę biegłych.

 6. Ocena zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych; kryteria oceny prawnej i psychologicznej.(6h)

  Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi metodami wykrywania kłamstwa: poligraf, termowizja, EEG, metody treściowe, analiza zachowania niewerbalnego i werbalnego, AVATAR.

Project classes (30h):

Tematy ćwiczeń pokrywają się z tematami wykładów i polegają na aplikowaniu w praktyce wiedzy zaprezentowanej na wykładach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Dyskusje, symulacje, ćwiczenia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń polega na a) zaliczeniu dwóch zapowiedzianych kolokwiów oraz b) oddaniu pracy zaliczeniowej. Studenci mają prawo do jednej poprawki kolokwiów oraz jednej poprawki pracy zaliczeniowej, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest obecność na 90% zajęć ćwiczeniowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy. Dopuszczalne 4h nieobecności, pozostałe wymagają odrobienia. W przypadku więcej niż 60% nieobecności, nie ma możliwości zaliczenia kursu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z egzaminu waży w 70% na ocenie końcowej z modułu, ocena z ćwiczeń waży w 30%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach będzie w formie ustnej, w terminie do uzgodnienia z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. Gruza E. (2012). Psychologia sądowa dla prawników. Warszawa. Walters Kluwer
2. Memon A., Bull R., Vrij A. (2003). Prawo i psychologia. Gdańsk: GWP.
3. Polczyk R. (2007). Mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Kraków: WUJ.
4. Gierowski, J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska, T, Najda, J. (2010). Psychologia w postępowaniu karnym. Wydanie drugie. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
5. Bartelak, M. (2014) Specyfika funkcjonowania pamięci osób starszych w kontekście przesłuchania [w:] M. Szpitalak, K. Kasparek. Psychologia Sądowa. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków. str. 240 – 253.
6. Protokół przesłuchania dochodzeniowego wg NICHD, opracowany we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. do pobrania ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
7. Vrij A., (2009), Wykrywanie kłamstw i oszukiwania, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dukala, K., Sporer, S. L. Polczyk, R. (2018). Detecting deception: does the cognitive interview impair
discrimination with CBCA criteria in elderly witnesses?, Psychology, Crime & Law, doi: 10.1080/1068316X.2018.1511789
Cantarero, K., Parzuchowski, M., Dukała, K. (2017). White lies in hand: Are other-oriented lies modified by hand gestures? Possibly not. Frontiers in Psychology. Doi: doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00814
Szpitalak, M., Polak. M., Polczyk, R., Dukała, K. (2016). The influence of social, para-social, and nonsocial misleading post-event sources on memory performance, European Journal of Social Psychology, 46, 185–197.
Polak. M., Dukała, K., Szpitalak, M., Polczyk, R., (2016) Toward a Non-memory Misinformation Effect: Accessing the Original Source Does Not Prevent Yielding to Misinformation. Current Psychology, 35, 1–12.
Dukała, K. Polczyk, R. (2014). Value of content – based deception detection methods. European Polygraph, 8, 5 – 23.
Dukala, K., Polczyk, R. (2014) Age and interviewer behaviour as a predictor of interrogation suggestibility. Journal of Gerontology: Series B, 69, 348-355.
Szpitalak, M., Dukała, K. & Polczyk, R. (2013). Reinforced self – affirmation and reinforced failure reduce susceptibility to misinformation. Annals of Psychology, 2, 235-248.
Polczyk, R., Szpitalak, M., Polak, M., Dukała, K., & Pawlik, R. (2012). Misinformation effect as a threat for eyewitness testimonies. Problems of Forensic Sciences, 91, 216 – 226.
Dukała, K., Polczyk, R. Noszczyk, A., Damijan, A. (2012) The quality and subjective confidence of witness testimony: a comparison of the enhanced cognitive interview and the structured interview. Problems of Forensic Sciences, 90, 154 – 163.
Dukała, K. (2014). Przesłuchanie poznawcze oraz Samodzielnie Wykonywane Przesłuchanie (Self-Administred Interview) jako metoda wspomagania procesu przypominania informacji u świadka. [w:] M Szpitalak, K. Kasparek (red.). Psychologia sądowa – wybrane zagadnienia. Kraków: WUJ.
Dukała, K. & Fryda, M. (2014). Psychologiczne i prawne aspekty przesłuchania z wykorzystaniem wideokonferencji. [w:] M. Wysocka – Pleczyk, K. Tucholska (red.). Człowiek Zalogowany 3. Różnorodność sieciowe.

Additional information:

None