Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Polityka karna państwa
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-503-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wierzchowski Tomasz (tomasz.wierzchowski@post.pl)
Module summary

pojęcie i przedmiot polityki kryminalnej oraz modele polityki kryminalnej na gruncie paradygmatów kryminologicznych; dwupłaszczyznowa reakcja na przestępczość (zwalczanie oraz zapobieganie); struktura oraz zakres kompetencyjny organów powołanych do ścigania przestępstw; współczesne tendencje polityki kryminalnej, jak i wybrane, szczegółowe jej problemy (np. przestępca seksualny jako problem polityki kryminalnej),problematyka probacji, w tym wykorzystania środków probacyjnych w praktyce karania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi dostrzec i ocenić znaczenie zasady humanitaryzmu w kontekście wybranych kierunków i nurtów rozwoju współczesnej polityki karnej. NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi ocenić zasadność stosowania środków o charakterze represyjnym do rozwiązywania problemów społecznych w kontekście zasady „prawo karne jako ultima ratio”; NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U09, NKT1A_U11 Activity during classes
M_U002 Student dostrzega potrzebę racjonalnego wykorzystania środków probacyjnych w praktyce karania; NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U07, NKT1A_U08, NKT1A_U09, NKT1A_U11 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi zdefiniować, czym jest polityka kryminalna i co obejmuje przedmiot jej zainteresowań. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W002 Student potrafi opisać modele polityki kryminalnej, w aspekcie zróżnicowanych kryminologicznie uwarunkowań zachowań i zjawisk przestępczych; NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07, NKT1A_W05 Activity during classes
M_W003 Student potrafi krytycznie analizować środki zwalczania przestępczości w kontekście aktualnego stanu i skali zjawiska; NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W004 Student Potrafi zdefiniować cele i sposoby działania podmiotów kontroli społecznej; NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi dostrzec i ocenić znaczenie zasady humanitaryzmu w kontekście wybranych kierunków i nurtów rozwoju współczesnej polityki karnej. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić zasadność stosowania środków o charakterze represyjnym do rozwiązywania problemów społecznych w kontekście zasady „prawo karne jako ultima ratio”; - + - - - - - - - - -
M_U002 Student dostrzega potrzebę racjonalnego wykorzystania środków probacyjnych w praktyce karania; - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi zdefiniować, czym jest polityka kryminalna i co obejmuje przedmiot jej zainteresowań. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać modele polityki kryminalnej, w aspekcie zróżnicowanych kryminologicznie uwarunkowań zachowań i zjawisk przestępczych; + + - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi krytycznie analizować środki zwalczania przestępczości w kontekście aktualnego stanu i skali zjawiska; + + - - - - - - - - -
M_W004 Student Potrafi zdefiniować cele i sposoby działania podmiotów kontroli społecznej; + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Zagadnienia wprowadzające z polityki karnej

  Wykład poświęcony pojęciu i przedmiotowi polityki kryminalnej a także modelom polityki kryminalnej na gruncie paradygmatów kryminologicznych; (4 godz)

 2. Społeczna reakcja na przestępczość. Przestępstwo i kara Wykład poświęcony analizie dwupłaszczyznowej reakcja na przestępczość (zwalczanie oraz zapobieganie). Przedstawiona zostanie kara jako środek wychowawczy i reakcji społecznej na przestępstwo. Przedstawiona zostanie również kwestia oddziaływań probacyjnych w praktyce karania oraz innych środków karnych nieizolacyjnych. (6 godz.).
 3. Współczesna międzynarodowa i polska polityka kryminalna.

  Wykład poświęcony współczesnym problemom międzynarodowej polityka karnej i międzynarodowej ze szczególnym wskazaniem na państwa europejskie. (4 godz.)

Auditorium classes (15h):
 1. Analiza statystyk kryminalnych.

  Ćwiczenie praktyczne polegające na analizie komparytystycznej statystyk kryminalnych. (5 godz.)

 2. Analiza danych z baz danych zawierających informacje o przestępstwie i przestępstwach.

  Analiza dostępnych baz danych zawierających informacje o przestępstwie i przestępstwach: m.in. KRK, Noe it. (5 godz.)

 3. Progam probacyjny

  Ćwiczenie polegające na ułożeniu programu probacyjnego dla pojedyńczej osoby. (5 godz.)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego. Opracowanie pisemnego referatu na temat wskazany przez wykładowcę.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Recommended literature and teaching resources:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007;

B. Hołyst, Kryminologia, wyd. 10, Warszawa 2009;

J. Czapska, H. Kury (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 2002;

M. Płatek, Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej, Warszawa 2007;

J. Giezek (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006;

V. Konarska Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010;

K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik,Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013;

T. Przesławski, Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania, Warszawa 2012;

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce. W świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012;

T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004;

J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralnokulturowa, Warszawa 2010;

J. Czapska, W. Krupiarz (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pełnomocnik ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i jego
funkcja gwarancyjna, Journal of Modern Science, vol. 37, 2/18
2. Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych – Model zarządzania nad Służbami Specjalnymi w RP [w:]
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, pod. red. M. Sitek, M. Such-
Pyrgiel, Józefów 2018.
3.. Human Rights in the activity of Special Services [w;] From human rights to essentials rights, edited by M.
Sitek, L. Tafaro and M. Indellicato, Józefów 2018.
4. Person for the cyberdangerous of the modern world – A new Paradygmate for victimizing the Residents
of Urbanistic Centers [w:] 3rd International conferences on Urban Studies, edited by Z.Celik, E.
Osmanoglu, Ankara 2018.

Additional information:

None