Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sieci transmisji danych
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-506-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu protokołów sieciowych, konfigurowania i administracji urządzeń sieciowych oraz projektowania układów i systemów transmisyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych NKT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi określić i scharakteryzować typowe potrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP NKT1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U002 Umie skonfigurować podstawowe parametry niezbędne do poprawnej pracy routera w sieci IP. NKT1A_U04, NKT1A_U06 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie typowe problemy związane z doborem trasy w sieciach pakietowych. Zna algorytmy, protokoły i mechanizmy stosowane w systemach doboru trasy oraz ich cechy NKT1A_W04 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Zna podstawy budowy urządzeń sieci Ethernet. NKT1A_W04 Test,
Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie zasadę działania protokołów wspierających funkcjonowanie sieci Internet NKT1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić i scharakteryzować typowe potrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować podstawowe parametry niezbędne do poprawnej pracy routera w sieci IP. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie typowe problemy związane z doborem trasy w sieciach pakietowych. Zna algorytmy, protokoły i mechanizmy stosowane w systemach doboru trasy oraz ich cechy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy budowy urządzeń sieci Ethernet. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasadę działania protokołów wspierających funkcjonowanie sieci Internet + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

WYKŁADY
1. Sieci CSMA, CSMA/CD (Ethernet)
Model ISO/OSI, Protokół CSMA/CD, Standard IEEE802.3, Zasady wykrywania kolizji,Procedury retransmisji, Algorytmy przejmowania kanału transmisyjnego
2. Szybkie sieci Ethernet
FastEthernet – zasady konstrukcji ramki, kody transmisyjne, procedura autonegocjacji
GigabitEthernet – zasada działania, kodowanie, specyfikacja warstwy fizycznej
3. Warstwa fizyczna w Ethernecie
Rodzaje i parametry okablowania na bazie kabla koncentrycznego, okablowanie strukturalne, zalecenia i standardy
4. Karty sieciowe dla sieci Ethernet
Budowa karty sieciowej dla sieci 10Mbit i 100Mbit Ethernet, przykładowe rozwiązania układowe, interfejs komunikacyjny komputer – karta sieciowa
5. Switche
Zasada działania switcha Ethernet, bloki funkcjonalne, tryby pracy switchy, mechanizmy agregacji połączeń, algorytmy spanning tree
6. Wprowadzenie do protokołów IPv4, Ipv6
Podstawowe zasady działania stosu TCP/IP, protokoły wspomagające, mechanizmy adresacji, współpraca stosu TCP/IP z systemem operacyjnym
7. Usługi w sieciach IP
Protokoły DHCP, DNS, RSVP, RTP/RTCP
8. Urządzenia warstwy trzeciej
9. Protokoły routingu

Laboratory classes (28h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, umiejętności praktycznych w laboratorium oraz wykonanie projektu.
2. Obliczamy średnią ważoną (prakt_śr) z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych (60%) oraz projektu (40%).
3. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności O_k = 0.7*ocena_z_egzaminu + 0.3*prakt_śr:
jeżeli O_k>=90%, to OK=5.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli O_k>=80%, to OK=4.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli O_k>=70%, to OK=4.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli O_k>=60%, to OK=3.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli O_k>=50%, to OK=3.0 w przeciwnym przypadku OK=2.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium oraz projektu uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw telekomunikacji i systemów transmisyjnych
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały z wykładu
2. K. Nowicki, J. Woźniak, Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998
3. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
4. R. Breyer, S. Rileyi, Switched, Fast i Gigabit Ethernet, wyd. Helion 1999
5. Cisco Systems, Akademia Sieci Cisco Pierwszy Rok Nauki, Mikom
6. Cisco Systems, Akademia Sieci Cisco Drugi Rok Nauki, Mikom
7. Materiały z Internetu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, W. MACHOWSKI, A. TARNAWSKI – Przegląd protokołów wąskopasmowej transmisji danych po liniach energetycznych — A review of narrowband powerline data transmission protocols, Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 12
2. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, W. MACHOWSKI – Niskoenergetyczne bezprzewodowe personalne sieci sensorowe — Personal wireless sensor networks standards ANT/ANT+ and Smart Bluetooth, Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 2
3. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, W. MACHOWSKI – Mobile user tracking system with ZigBee, Microprocessors and Microsystems ; ISSN 0141-9331. — 2016 vol. 44, s. 47–55.
4. J. STĘPIEŃ, J. KOŁODZIEJ, P. DZIURDZIA, W. MACHOWSKI, R. GOLAŃSKI – Precise time distribution and time synchronized transmission aspects in the Industrial Ethernet networks — Dystrybucja precyzyjnego sygnału zegarowego oraz synchronizacja transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet, Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 12, s. 37–40.

Additional information:

None