Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki i systemy bezprzewodowe
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-508-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Młynarczyk Janusz (janusz.mlynarczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot omawia najważniejsze zagadnienia związane z technikami transmisji bezprzewodowej w nowoczesnych systemach bezprzewodowych oraz wybrane popularne systemy bezprzewodowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia radia programowego do analizy działania systemów bezprzewodowych oraz oceny ich możliwości. NKT1A_U08 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technik modulacji i kodowania sygnałów na potrzeby transmisji bezprzewodowych oraz problematyki kanału radiowego NKT1A_W04 Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes,
Test
M_W002 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemów nowoczesnych systemów bezprzewodowych, w szczególności bezprzewodowych sieci komputerowych oraz systemów telefonii komórkowej NKT1A_W04 Activity during classes
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat implementacji praktycznej nadawania i odbioru we nowoczesnych systemach bezprzewodowych. NKT1A_W04 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia radia programowego do analizy działania systemów bezprzewodowych oraz oceny ich możliwości. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technik modulacji i kodowania sygnałów na potrzeby transmisji bezprzewodowych oraz problematyki kanału radiowego + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemów nowoczesnych systemów bezprzewodowych, w szczególności bezprzewodowych sieci komputerowych oraz systemów telefonii komórkowej + - + - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat implementacji praktycznej nadawania i odbioru we nowoczesnych systemach bezprzewodowych. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemów bezprzewodowych

  Pasma radiowe i ich wykorzystanie, schemat blokowy systemu bezprzewodowego, pojęcie kanału radiowego, budżet łącza bezprzewodowego, szum, interferencje, wielodrogowość i zaniki, propagacja fal radiowych w wolnej przestrzeni i w warunkach miejskich, metody realizacji transmisji dwukierunkowej i wielodostępu, metody modulacji cyfrowych, modulator i demodulator I/Q.

 2. Bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe

  Techniki transmisji bezprzewodowej w sieciach komputerowych, rozpraszanie widma, transmisja na wielu nośnych, metody dostępu do medium transmisyjnego, szczegóły warstwy fizycznej standardów z rodziny IEEE 802.11 (Wi-Fi).

 3. Systemy telefonii komórkowej

  Budowa systemów komórkowych, opis działania, techniki transmisji bezprzewodowej w systemach komórkowych.

 4. System trankingowy TETRA

  Podstawowe informacje na temat warstwy fizycznej systemu TETRA.

 5. Technika antenowa

  Podstawowe pojęcia z zakresu techniki antenowej, budowa anten.

Laboratory classes (24h):
Modelowanie i analiza warstwy fizycznej systemów bezprzewodowych

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do analizy technik transmisji bezprzewodowej oraz modelowania prostych struktur antenowych. Analiza systemów i realizacja prostej transmisji bezprzewodowej przy pomocy urządzeń radia programowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
1. Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych w programie (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność która musi zostać odrobiona w ramach dodatkowego terminu wyznaczonego przez prowadzącego)
2. Udokumentowanie wyników każdego laboratorium w sprawozdaniu,
3. Uzyskanie co najmniej 51% punktów z testów.
4. Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z laboratorium (48%) oraz z kolokwium zaliczeniowego (52%) zgodnie ze skalą ocen obowiązującą na AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jedna usprawiedliwiona nieobecność musi zostać odrobiona w ramach dodatkowego terminu wyznaczonego przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Recommended literature and teaching resources:

J. Młynarczyk, Wykład z przedmiotu “Techniki i systemy bezprzewodowe”,
K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa, 2006
W. Hołubowicz, M. Szwabe, Systemy radiowe z rozpraszaniem widma, CDMA : teoria, standardy, aplikacje, Poznań, Motorola Polska, 1998.
D.M. Pozar, „Microwave and RF wireless systems”, John Wiley Sons, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1 J. MŁYNARCZYK, P. Koperski, A. Kułak, “Multiple-site investigation of the properties of an HF radio channel and the ionosphere using Digital Radio Mondiale broadcasting”, Advances in Space Research ; ISSN 0273-1177. — 2012 vol. 49 iss. 1, s. 83–88.
2 J. MŁYNARCZYK, “Wide-beam high-efficiency microstrip patch-based antenna for broadband wireless applications”, Microwave and Optical Technology Letters ; ISSN 0895-2477. — 2011 vol. 53 no. 2, s. 286–288.
3 A. Kulak, J. MŁYNARCZYK, “ELF Propagation Parameters for the Ground-Ionosphere Waveguide
With Finite Ground Conductivity”, IEEE Antennas and Wireless Propagation, vol. 61, no. 3, 2013.
4 J. MŁYNARCZYK, A. KUŁAK, J. Salvador “The accuracy of radio direction finding in the extremely low frequency range”, Radio Science ; ISSN 0048-6604. — 2017 vol. 52 iss. 10, s. 1245–1252.

Additional information:

None