Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria oprogramowania
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-509-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie metodyk projektowania i wytwarzania oprogramowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w grupie projektowej, zajmując w niej różne role NKT1A_K02 Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego procesu budowy oprogramowania NKT1A_U04, NKT1A_U07, NKT1A_U06 Project,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student ma umiejętności pozwalające na zaprojektowanie procesu budowy oprogramowania zgodnie ze specyfikacją wymagań NKT1A_U04, NKT1A_U07, NKT1A_U06 Project,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy systemów informatycznych, metodyk oraz stosowanych narzędzi NKT1A_W05 Project,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 20 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie projektowej, zajmując w niej różne role + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego procesu budowy oprogramowania - - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętności pozwalające na zaprojektowanie procesu budowy oprogramowania zgodnie ze specyfikacją wymagań - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy systemów informatycznych, metodyk oraz stosowanych narzędzi + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):

Projektowanie oprogramowania. Analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem i jakością: ekonomika jakości. Procesy wytwarzania oprogramowania. Wymagania i ich specyfikacja (standardy, wzorce), pozyskiwanie i weryfikacja wymagań, kontrola zmian. Walidacja i testowanie oprogramowania (testy automatyczne). Ewolucja oprogramowania. Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym. Projektowanie oprogramowania zgodne z metodyką strukturalną oraz obiektową, techniki obiektowego modelowania – standard UML. Narzędzia i środowiska wytwarzania oprogramowania (CASE, RAD, języki czwartej i piątej generacji). Zarządzanie konfiguracją oprogramowania. Zarządzanie wersjami. Standaryzacja i normalizacja procesu wytwarzania – norma ISO90003. Jakość oprogramowania: metryki oprogramowania, ocena wydajności oprogramowania. Wpływ otoczenia (sprzęt, oprogramowanie, ludzie) na systemy informatyczne, niezawodność oprogramowania, inspekcje oprogramowania. Model CMMI. Wielokrotne używanie kodu, korzystanie z API (Application Programming Interface).

Project classes (28h):

Laboratorium:
L1. Metody analizy ryzyka, ocena ryzyka realizacji projektu
L2. Planowanie, diagramy Ganta, zasobów, estymacja kosztów.
L3. Pozyskiwanie i weryfikacja wymagań, pominięcia i niejednoznaczności
L4. Formularze, notacje formalne, zastosowanie „ pseudokodu” PDL w inżynierii wymagań
L5. Notacja UML w modelowaniu statycznych cech systemów informatycznych
L6. Notacja UML w modelowaniu dynamicznych cech systemów informatycznych I
L7. Modelowanie funkcjonalne, modele przepływu danych
L8. Test – podsumowanie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną zajęć laboratoryjnych i wykładu
Składowe oceny:
1. udział w wykładach 15 × 1pkt lub kolokwium zaliczeniowe (max 15)
1. aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych 8×5 pkt
2. wykonanie zadania zaliczeniowego 1 30pkt
3. wykonanie zadania zaliczeniowego 2 30pkt

Dopuszczalna jest jedna nieobecność.
Punkty przeliczna są na oceny zgodnie z regulaminem studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Sommerville Ian, Inżynieria oprogramowania, WNT
2. UML. Wprowadzenie
2.Bezier B.,Software Testing Techniques

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None