Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mikroskopia w zastosowaniach kryminalistycznych
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-512-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs będzie obejmował wprowadzenie teoretyczne do metod mikroskopowych (wykłady) oraz analizę materiałów i śladów (zajęcia laboratoryjne) za pomocą technik mikroskopowych: mikroskopia świetlna (mikroskopy do światła przechodzącego i odbitego, mikroskopy cyfrowe), mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia skaningowa elektronowa z analizą pierwiastkową w mikroobszarach, mikroskopia sił atomowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne metody mikroskopowe w kontekście analizy próbek kryminalistycznych; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały NKT1A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej metody mikroskopowej do analizy konkretnych próbek kryminalistycznych NKT1A_U04 Report
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę próbek za pomocą różnych technik mikroskopowych NKT1A_U09 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat nowoczesnych metod mikroskopowych stosowanych w kryminalistyce NKT1A_W06 Test
M_W002 Zna zasady działania mikroskopów optycznych, fluorescencyjnych, elektronowych i mikroskopu sił atomowych NKT1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne metody mikroskopowe w kontekście analizy próbek kryminalistycznych; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej metody mikroskopowej do analizy konkretnych próbek kryminalistycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę próbek za pomocą różnych technik mikroskopowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat nowoczesnych metod mikroskopowych stosowanych w kryminalistyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady działania mikroskopów optycznych, fluorescencyjnych, elektronowych i mikroskopu sił atomowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (10h):

1. Rodzaje technik mikroskopowych i ich dobór w kontekście analizy próbek kryminalistycznych
2. Mikroskopia optyczna: budowa mikroskopu świetlnego, zdolność rozdzielcza, metody badań (pole jasne, pole ciemne, kontrast interferencyjny, kontrast fazowy)
3. Mikroskopia fluorescencyjna i mikroskopia konfokalna
4. Mikroskopia elektronowa: transmisyjna mikroskopia elektronowa i skaningowa mikroskopia elektronowa, analiza pierwiastkowa w mikroobszarach
5. Mikroskopia sił atomowych

Laboratory classes (20h):

Na zajęciach laboratoryjnych studenci będą prowadzili obserwacje materiałów, śladów biologicznych i próbek kryminalistycznych za pomocą technik mikroskopowych takich jak: mikroskopia świetlna (mikroskopy do światła przechodzącego, mikroskop stereoskopowy, mikroskop cyfrowy do światła odbitego), mikroskopia fluorescencyjna, skaningowa mikroskopia elektronowa z analizą pierwiastkową w mikroobszarach oraz mikroskopia sił atomowych. Następnie przeprowadzą analizę uzyskanych wyników za pomocą programów do analizy obrazu, wyznaczą parametry topograficzne (np. chropowatość, rozwinięcie powierzchni, wielkość cząstek i rozkład wielkości cząstek), przeprowadzą analizę statystyczną uzyskanych wyników, przygotują sprawozdania oraz zaprezentują uzyskane wyniki przed grupą studencką.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego materiał omawiany na wykładach, pozytywne oceny ze sprawozdań i pozytywna ocena z prezentacji wyników badań

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią: oceny z kolokwium z zagadnień omawianych na wykładach (1/3), oceny za sprawozdania (1/3) i oceny za prezentację wyników badań z części laboratoryjnej (1/3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych należy niezwłocznie skontaktować się z prowadzącą, która indywidualnie określi możliwości odrabiania zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony podstawowy kurs fizyki, chemii i biologii

Recommended literature and teaching resources:

Dodatkowe materiały dydaktyczne zostaną dostarczone przez prowadzących.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamuła, Ceramic scaffolds enriched with gentamicin loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for prevention and treatment of bone tissue infections, Materials Science and Engineering. C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems 69, 2016, 856–864.
2. T. Moskalewicz, S. Zimowski, A. Zych, A. Łukaszczyk, K. Reczyńska, E. Pamuła, Electrophoretic deposition, microstructure and selected properties of composite alumina/polyetherketonce coastings on the Ti-13Nb-13Zr alloy, Journal of the Electrochemical Society 165, 2018, D116–D128.

Additional information:

None