Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Psychology of personality and psychopathology
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-513-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z psychologii osobowości oraz psychopatologii, ze szczególnym uwzględnieniem określonych zaburzeń psychicznych jako predyktorów popełnianych zbrodni i przestępstw.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 - wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii osobowości oraz psychopatologii w swojej praktyce NKT1A_K04 Examination
Skills: he can
M_U001 - potrafi interpetować zachowania ludzi w kontekście typów osobowości i ich zaburzeń NKT1A_U10 Examination
M_U002 - potrafi przyporządkować określone zachowania do typów osobowości i typów zaburzeń osobowości NKT1A_U06 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 - ma wiedzę na temat podstawowych cech osobowości oraz zaburzeń psychicznych NKT1A_W09 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 - wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii osobowości oraz psychopatologii w swojej praktyce + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 - potrafi interpetować zachowania ludzi w kontekście typów osobowości i ich zaburzeń + - - - - - - - - - -
M_U002 - potrafi przyporządkować określone zachowania do typów osobowości i typów zaburzeń osobowości + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - ma wiedzę na temat podstawowych cech osobowości oraz zaburzeń psychicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

1. Norma psychiczna i zaburzenie – czy granica jest stała?
2. Osobowość a charakter/temperament.
3. Główne typologie osobowości.
4. Ciemna triada osobowości: narcyzm, makiawelizm i psychopatia.
5. Zaburzenia osobowości: – typy, etiologia, diagnoza, leczenie.
6. Zaburzenia osobowości: osobowość paranoiczna i schizoidalna.
7. Zaburzenia osobowości: osobowość unikająca i borderline.
8. Zaburzenia osobowości: osobowość narcystyczna.
9. Zabójstwa a psychopatia.
10. Zabójstwa a schizofrenia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy filmowe odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student dopuszczany jest do egzaminu na podstawie obecności na wykładzie. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności nieusprawiedliwionych student nie zalicza przedmiotu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się:
- obecność na wykładach;
- kolokwium zaliczeniowe na ocenę z wykładów oraz wybranej literatury podawanej przez prowadzącego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nie może opuścić więcej niż 50% zajęć. W przypadku zaległości ustala z prowadzącym formę zaliczenia, polegającą na opracowaniu dodatkowego tekstu zleconego przez prowadzącego lub przygotowuje pracę analityczną

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1, Pilch, I. (2014). Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: Ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora. Chowanna, 43(2), 165-181.
2. Pilch, I. (2015). Ciemna strona wywierania wpływu. Makiawelizm, narcyzm i psychopatia w badaniach wpływu społecznego. W: E. Mandal, D. Doliński (red.), Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (s. 231-251). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. David L. Rosenhan , Elaine F. Walker , Martin E.P. Seligman, 2017, PSYCHOPATOLOGIA, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
4. Cierpiałkowska Lidia, 2018, Psychopatologia, Warszawa: Scholar.
5. Hołyst Brunon, 2018, Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka. Wyd. 4 rozszerzone. Wydawnictwo Difin: Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Redakcja naukowa oraz przekład (razem z Aleksandrem Skrzypkiem) książki: Christopher Lasch, 2015, 2019 (wyd. 2). Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań , Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
2. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2014, Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
3. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Additional information:

None