Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-601-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Module summary

Obowiązkową praktykę zawodową po 3-im r. studiów, która powinna trwać co najmniej 4 tyg.(1 miesiąc), wprowadzono aby jak najlepiej przygotować do pracy przyszłych inżynierów kierunku cyberbezpieczeństwo.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Presentation
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Work done within the framework of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich, w szczególności związanych z integracją narzędzi informatycznych dla celów śledczych i analitycznych NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U02, NKT1A_U01 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów NKT1A_U10, NKT1A_U11, NKT1A_U07 Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Work done within the framework of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - - + - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich, w szczególności związanych z integracją narzędzi informatycznych dla celów śledczych i analitycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - + - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 h
Module content
Practical classes (120h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowa praktyka zawodowa na studiach stacjonarnych I stopnia trwa co najmniej cztery tygodnie i jest integralną częścią planu studiów. Odbywa się w czasie letniej przerwy wakacyjnej, po 6 semestrze studiów. Dokładny przedział czasowy jest określony co rok zarządzeniem Rektora AGH i ujęty w dokumencie „Organizacja roku akademickiego”. Organizacja praktyk jest koordynowana przez Opiekuna Praktyk Studenckich dla kierunku cyberbezpieczeństwo.
Studenci studiów stacjonarnych powinni uzyskać zaliczenie praktyki po wakacjach, w czasie sesji poprawkowej. Na Wydziale IET dostępna jest procedura obsługi praktyk dostępna na stronie: http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/praktyka/ , w której dokładnie określono warunki i sposób zaliczenia praktyk zawodowych (po 3-im roku).

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Kierownik zespołu w firmie/przedsiębiorstwie, gdzie realizowana jest praktyka, zwięźle (6-7 zdań) informuje opiekuna praktyk studenckich dla kierunku Teleinformatyka o przebiegu praktyki wakacyjnej studenta, wystawia opinię o studencie i ocenia jego zaangażowanie w trakcie realizacji praktyki. Dodatkowo student może napisać krótkie (1-2 str.) sprawozdanie z przebiegu swojej praktyki i dołączyć je do zaświadczenia z firmy/przedsiębiorstwa, które musi przedłożyć opiekunowi praktyk studenckich w celu uzyskania zaliczenia. Na podstawie ww. zaświadczenia (z firmy/przedsiębiorstwa/instytucji) opiekun praktyk dla kierunku cyberbezpieczeństwo wystawia zaliczenie z praktyki i wprowadza je do systemu WD.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane przez prowadzącego praktykę ze strony firmy.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z dziedziny informatyki, informatyki śledczej i analityki chemicznej (w zależności od profilu przedsiębiorstwa). Dodatkowe wymagania mogą zostać podane przez firmę/przedsiębiorstwo gdzie realizowana jest praktyka.

Recommended literature and teaching resources:

Adekwatne do konkretnej tematyki praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego praktykę.

Additional information:

Obowiązkowa praktyka zawodowa po 3-im r. studiów powinna trwać co najmniej 4 tygodnie (1 miesiąc), zachęcamy jednak studentów do poszerzania swoich praktycznych umiejętności w dłuższym okresie czasu, w różnych instytucjach i nie tylko po 3-im roku.