Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona danych osobowych
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-603-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wierzchowski Tomasz (tomasz.wierzchowski@post.pl)
Module summary

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki zagadnienia ochrony danych osobowych. Nabycie wiedzy z przedmiotowego zakresu jest warunkiem niezbędnym dla prawidłowej interpretacji szerokiej gamy incydentów z zakresu naruszenia danych osobowych oraz innych dóbr osobistych w ich kontekście prawnym i proceduralnym, Podkreślone zostanie także znaczenie danych osobowych oraz innych szczególnie chronionych przez prawo informacji dla bezpieczeństwa państwa jak również osób fizycznych..

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować w zespołach w celu rozwiązania problemów o charakterze interdyscyplinarnym. NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zinterpretować incydenty i naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U07, NKT1A_U11 Activity during classes
M_U002 Potrafi przeciwdziałać incydentom, umie zastosować procedury związane z zabezpieczeniem informacji. Rozpoznaje zagrożenia w miejscu pracy dla takiej kategorii informacji. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U08, NKT1A_U09, NKT1A_U11 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób fizycznych, funkcjonowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W04, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie znaczenie danych osobowych dla bezpieczeństwa obywateli związanych ze sferą dóbr osobistych w ramach regulacji krajowych i międzynarodowych.Zna regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa państwa oraz analizy informacji wywiadowczej. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07, NKT1A_W05 Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie zasady odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za czyny zabronione związane ze sferą bezpieczeństwa oraz procedury prawne służące ustalaniu takiej odpowiedzialności. Identyfikuje poprawne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07, NKT1A_W05 Activity during classes
M_W004 Potrafi prawidłowo interpretować normy prawne, w tym kontekście ich wpływu na prawa i obowiązki jednostki. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07, NKT1A_W05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespołach w celu rozwiązania problemów o charakterze interdyscyplinarnym. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zinterpretować incydenty i naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeciwdziałać incydentom, umie zastosować procedury związane z zabezpieczeniem informacji. Rozpoznaje zagrożenia w miejscu pracy dla takiej kategorii informacji. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób fizycznych, funkcjonowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie danych osobowych dla bezpieczeństwa obywateli związanych ze sferą dóbr osobistych w ramach regulacji krajowych i międzynarodowych.Zna regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa państwa oraz analizy informacji wywiadowczej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za czyny zabronione związane ze sferą bezpieczeństwa oraz procedury prawne służące ustalaniu takiej odpowiedzialności. Identyfikuje poprawne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi prawidłowo interpretować normy prawne, w tym kontekście ich wpływu na prawa i obowiązki jednostki. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wprowadzenie do systemu ochrony danych osobowych.

  Zagadnienia ogólne: prawo do prywatności, geneza i ewolucja koncepcji ochrony danych osobowych, amerykański i europejski model ochrony prywatności i danych osobowych, międzynarodowe standardy ochrony danych osobowych, projekty reform w Unii Europejskiej. (10 godz.)

 2. Polskie regulacje z akresie ochrony danych osobowych

  Podstawowe pojęcia ustawowe z zakresu ochrony danych osobowych. Informacja niejawna a dane osobowe. System ochrony danych osobowych w kontekście przetwarzania informacji klauzulowanych (5 godz.).

 3. Organizacja systemu przetwarzania danych osobowych.

  Rola i zadania Urzędu Ochrony Osobowych.. Międzynarodowy system ochrony danych osobowych.. Rola i zadania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (5 godz.).

 4. Prawna ochrona informacji i tajemnic

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Tajemnice zawodowe i funkcyjne.Konstytucyjne wolności oraz prawo do prywatności. Cyberterroryzm. Akty prawne dotyczące jawności życia publicznego. (10 godz.)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach,
odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych
( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego. Opracowanie pisemnego referatu na temat wskazany przez wykładowcę.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
2. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych : komentarz, Warszawa
Wolters Kluwer Polska, 2011
3. M. Witkowski, D. Jęda, Ochrona informacji niejawnych : nowe rozwiązania, Warszawa
2007
4. Ustawy i rozporządzenia regulujące problematykę ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych
5. L. Mazowiecka (red.), Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa,
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014
6. G. Sibiga, X. Konarski, Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania,
Oficyna a Wolters Kluwer business 2007
7. S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych : wybrane
zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pełnomocnik ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i jego
funkcja gwarancyjna, Journal of Modern Science, vol. 37, 2/18
2. Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych – Model zarządzania nad Służbami Specjalnymi w RP [w:]
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, pod. red. M. Sitek, M. Such-
Pyrgiel, Józefów 2018.
3.. Human Rights in the activity of Special Services [w;] From human rights to essentials rights, edited by M.
Sitek, L. Tafaro and M. Indellicato, Józefów 2018.
4. Person for the cyberdangerous of the modern world – A new Paradygmate for victimizing the Residents
of Urbanistic Centers [w:] 3rd International conferences on Urban Studies, edited by Z.Celik, E.
Osmanoglu, Ankara 2018.

Additional information:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych