Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electronic security systems
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-613-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Godek Juliusz (godek@agh.edu.pl)
Module summary

Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu zabezpieczeń elektronicznych, takich jak:

 • podstawy prawne działania systemów
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy alarmowe włamania i napadu
 • telewizja dozorowa
 • monitoring
 • systemy antykradzieżowe
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podbudowaną prawnie wiedzę na temat elementów współczesnych systemów zabezpieczeń, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Zna ograniczenia ich funkcjonalności i użytkowania. NKT1A_W08, NKT1A_W03 Activity during classes
M_W002 Student zna schemasty blokowe i strruktury współczesnych systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Student rozumie współzależności między tymi systemami. NKT1A_W03 Test
M_W003 Student zna metody tworzenia współczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń elektronicznych. Zna powiązania niezbędnoe do prawidłowej pracy takich systemów. NKT1A_W01 Test
M_W004 Student rozumie zwiększającą się obecność systemów zabezpieczeń elektronicznych w praktyce inżynierskiej, jak i wżyciu codziennym , wie jak ich użyć w określonych celach. NKT1A_W09, NKT1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 Student ma podbudowaną prawnie wiedzę na temat elementów współczesnych systemów zabezpieczeń, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Zna ograniczenia ich funkcjonalności i użytkowania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna schemasty blokowe i strruktury współczesnych systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Student rozumie współzależności między tymi systemami. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody tworzenia współczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń elektronicznych. Zna powiązania niezbędnoe do prawidłowej pracy takich systemów. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student rozumie zwiększającą się obecność systemów zabezpieczeń elektronicznych w praktyce inżynierskiej, jak i wżyciu codziennym , wie jak ich użyć w określonych celach. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):
-
Laboratory classes (20h):

1. Badanie podstawowych układów czujników (6 godzin): czujniki PIR, bariery podczerwieni, czujniki magnetyczne, czujniki zbicia szyby, czujniki ultradźwiękowe, czujniki dualne, czujniki inne.
2. Badanie central SAWN, podstawowe elementy składowe, programowanie i zestawianie prostych systemów SAWN (3 godziny).
3. Badanie systemów kontroli dostępu i ich elementów składowych, zestawianie prostych systemów kontroli dostępu (3 godziny).
4. Systemy telewizji dozorowej, projektowanie i uruchamianie systemów (3 godziny).
5. Monitoring zdalny (3 godziny).
6. Sprawdzian praktyczny (2 godziny).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ocenie z laboratorium jest uwzględniane przygotowanie do bieżących zajęć (weryfikowane ewentualnie krótką kartkówką na ich początku) oraz wynik sprawdzianu praktycznego, w czasie którego student w ściśle określonym czasie ma wykonać zadanie zlecone przez proiwadzącego zajęcia. Do poprawkowego testu praktycznego może być dopuszczony student, który nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 1 zajęć laboratoryjnych, a jego sprawozdania z ćwiczeń zostały pozytywnie ocenione.
Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów AGH.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.
2. Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie oceny z laboratorium (90%) oraz aktywności studenta na wykładzie (10%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielna praca z dostarczonymi w formie elektronicznej wykładami.
Odrobienie laboratorium w innym terminie.

Prerequisites and additional requirements:
 • Znajomość podstaw elektrotechniki oraz zasad działania elementów elektronicznych
 • Umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych w zakresie napięć i prądów, stałych i zmiennych.
Recommended literature and teaching resources:

1. Polska Norma PN –93/E – 089830/1-14/.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWW) – określają Pr PN (130) firmy ubezpieczeniowe.
3. Norma Europejska EN –50131-1:1997r. – klasy ochrony.
4. PNEN –50136-2-3 – określa wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach transmisji cyfrowej Central Alarmowych z wbudowanym komunikatorem cyfrowym
5. “Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia” M. Brzęcki 2014
6. “Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń” zespół autorów pod redakcją dr inż. Andrzeja Wójcika aktualizacja co kwartał.
7. “Wybrane zagadnienia technicznych systemów zabezpieczeń obiektów” J. Rut T. Wołczański 2014
8. "Alarm o przestępstwie – Poradnik dla instalatorów i użytkowników systemów alarmowych oraz dla reagujących na sygnał alarmu”. Z. Nowicki 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak