Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Proteomika kryminalistyczna
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-618-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Module summary

Student zyskuje wiedzę o nowoczesnych technikach identyfikacji białek (proteomice). Zna pojęcia i definicje związane ze współczesną metodyką badań stosowanych w tej dziedzinie nauki (proteomika, białko, spektrometria mas, techniki separacyjne białek). Zyskuje wiedzę na temat podstawowych zagadnień proteomicznych (proteomice jakościowej i ilościowej) oraz ich zastosowaniu z kryminalistyce. Pozna również podstawowe bazy danych stosowane do identyfikacji białek.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi wypowiadać się publicznie na tematy związane z proteomiką oraz jej zastosowaniem w kryminalistyce. NKT1A_K04, NKT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi weryfikować informacje dotyczące zagadnień związanych z proteomiką, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące proteomiki i wypowiadać się na te tematy z zastosowaniem odpowiedniej terminologii naukowej prezentując własne opinie. NKT1A_U10, NKT1A_U09 Test
M_U002 Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury naukowej i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze. NKT1A_U06 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student nabywa podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcji białek w organizmach żywych. Zdobywa wiedzę dotyczącą identyfikacji białek oraz ich analizy ilościowej z przedstawieniem możliwości zastosowania tych technik w kryminalistyce. NKT1A_W06, NKT1A_W09 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi wypowiadać się publicznie na tematy związane z proteomiką oraz jej zastosowaniem w kryminalistyce. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi weryfikować informacje dotyczące zagadnień związanych z proteomiką, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące proteomiki i wypowiadać się na te tematy z zastosowaniem odpowiedniej terminologii naukowej prezentując własne opinie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury naukowej i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcji białek w organizmach żywych. Zdobywa wiedzę dotyczącą identyfikacji białek oraz ich analizy ilościowej z przedstawieniem możliwości zastosowania tych technik w kryminalistyce. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wprowadzenie do proteomiki i strategii identyfikacji białek.
2. Podstawy spektrometrii mas stosowanej w proteomice.
3. Identyfikacja białek wspomagana fragmentacją.
4. Techniki rozdziałowe stosowane w proteomice (elektroforeza żelowa, elektroforeza kapilarna, chromatografia cieczowa).
5. Proteomika ilościowa vs proteomika jakościowa.
6. Bioinformatyka i bazy danych stosowane w proteomice.
7. Przykłady z zakresu proteomiki kryminalistycznej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium pisemnego. O dopuszczeniu do kolokwium decyduje obecność na zajęciach, dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W przypadku opuszczenia większej liczby zajęć odrabianie zaległości ustalane jest w sposób indywidualny, w zależności od skali nieobecności.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena uzyskana z kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zaległości ustalane w sposób indywidualny w zależności od skali i powodu nieobecności.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

“Proteomika i metabolomika” pod red. nauk. Agnieszki Kraj, Anny Drabik, Jerzego Silberringa — Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None