Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pracownia projektowa 2/2
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-702-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu wsparcie studentów w trakcie przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej, prowadzący ma zapewniać wsparcie przede wszystkim organizacyjne, wspomagając tym samym opiekunów prac.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich NKT1A_U02, NKT1A_U01 Activity during classes
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów NKT1A_U10, NKT1A_U05, NKT1A_U08, NKT1A_U02 Activity during classes
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych NKT1A_U10, NKT1A_U11 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Laboratory classes (30h):

Studenci wykonują projekt (zgodnie z informacjami udostępnionymi przez prowadzącego), którego celem jest rozwiązanie pewnego zagadnienia technicznego, począwszy od koncepcji, poprzez wykonie projektu, na integracji, testowaniu i sporządzeniu dokumentacji kończąc. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego projektu, co może zostać zweryfikowane (kolokwium) w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Zajęcia odbywają się w różnych laboratoriach (ew. grupach badawczych) w zależności od wybranego tematu do realizacji.
Ćwiczenia projektowe:
– obecność obowiązkowa: Tak
– zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus.
Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma obowiązek nadrobić zaległości wynikające z nieobecności.

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem udziału z zajęcia jest terminowe zapisanie się do grupy tematycznej. W przypadku większej liczy chętnych niż liczba miejsc w grupie, brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:

Szczegóły nt. literatury, stosowanego sprzętu oraz oprogramowania, które są adekwatne z punktu widzenia współpracy z poszczególnymi zespołami badawczymi, muszą zostać uzgodnione indywidualnie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego.

Additional information:

None