Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pscyhology of entrepreneurship
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-705-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Module summary

Kurs prezentuje podstawy wiedzy nt. psychologii przedsiębiorczości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi znaleźć odniesienie posiadanej wiedzy z zakresu psychologii przedsiębiorczości do bieżących zjawisk w świecie społecznym NKT1A_K04 Activity during classes
M_K002 Potrafi efektywnie współpracować zespołowo dla osiągnięcia określonego celu projektu NKT1A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce NKT1A_U10 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii przedsiębiorczości NKT1A_W09 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi znaleźć odniesienie posiadanej wiedzy z zakresu psychologii przedsiębiorczości do bieżących zjawisk w świecie społecznym - - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi efektywnie współpracować zespołowo dla osiągnięcia określonego celu projektu - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (10h):
Psychologia wpływu społecznego – wykład

1. Wprowadzenie – czym jest przedsiębiorczość
2. Cechy przedsiębiorcze
3. Motywacja w/do przedsiębiorczości
4. Myślenie i podejmowanie decyzji
5. Innowacyjność

Workshops (20h):
Psychologia wpływu społecznego – warsztat

Projekty grupowe. Zespołowe opracowanie danego tematu, prezentacja projektu na forum grupy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Prezentacja, materiały filmowe
 • Workshops: Praca zespołowa, praca koncepcyjna, praca projektowa, prezentacja, demonstracja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe w formie testowej lub ustnej w trakcie zajęć wykładowych lub po zakończeniu części wykładowej. Zaliczenie materiału z wykładów jest konieczne do przystąpienia do częsci warsztatowej. Zaliczenie warsztatów na podstawie pracy projektowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują zadania zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe – zaliczenie materiału. Ocena końcowa jest oceną z projektu grupowego. Kryteria oceny projektu: wykorzystane materiały naukowe (25%), trafność ujęcia tematu (25%), zaprezentowane (25%) wnioski, sposób przygotowania i prowadzenia prezentacji (25%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącą. Obecność podczas wszystkich prezentacji końcowych jest obowiązkowa.

Prerequisites and additional requirements:

Warunkiem koniecznym do udziału w części warsztatowej jest zaliczenie materiału z części wykładowej.

Recommended literature and teaching resources:

Chmiel, N. (Ed.). (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawn. Psychologiczne.
Baum, J. R., Frese, M., & Baron, R. A. (Eds.). (2014). The psychology of entrepreneurship. Psychology Press.
Landy, F. J., & Conte, J. M. (2016). Work in the 21st century, Binder ready version: An introduction to Industrial and Organizational Psychology. John Wiley & Sons.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Pyrkosz-Pacyna, J. (2018). Wymagania współczesnej gospodarki a decyzje zawodowe kobiet. Wybrane przyczyny niskiej reprezentacji kobiet w zawodach technicznych. Humanizacja Pracy, 3, 155–173.

Pyrkosz-Pacyna, J. (w druku). Task perception as a moderator of motivation – satisfaction relation among Polish nascent entrepreneurs. Studia Humanistyczne

Additional information:

brak