Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-709-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wywierania wpływu na ludzi, od działań jednostkowych skłaniających innych do zmiany poglądów po manipulację związaną z wyłudzeniem danych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i ma świadomość zarówno pozytywnych, jak i negatywnych negatywnych konsekwencji wykorzystania socjotechniki. NKT1A_K04, NKT1A_K01 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Student umie rozpoznać manipulacje i perswazje, umie się bronić przed takimi zjawiskami. NKT1A_U10 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_U002 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu NKT1A_U06, NKT1A_U03 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady socjotechniki techniki wywierania wpływu społecznego. Wie jakie są mechanizmy manipulacji i perswazji. NKT1A_W09 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 Student zna zasady dokonywania zaplanowanych zmian rzeczywistości społecznej i indywidualnej rozumianej jako skuteczność podejmowanych działań NKT1A_W09, NKT1A_W10 Activity during classes,
Test,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i ma świadomość zarówno pozytywnych, jak i negatywnych negatywnych konsekwencji wykorzystania socjotechniki. + - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student umie rozpoznać manipulacje i perswazje, umie się bronić przed takimi zjawiskami. + - - - - - - - + - -
M_U002 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu + - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady socjotechniki techniki wywierania wpływu społecznego. Wie jakie są mechanizmy manipulacji i perswazji. + - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna zasady dokonywania zaplanowanych zmian rzeczywistości społecznej i indywidualnej rozumianej jako skuteczność podejmowanych działań + - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (10h):
Inżynieria społeczna

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe techniki wywierania wpływu społecznego. Prezentowane będą zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem mózgu, działania bodziec – reakcja oraz zagadnienia związane z perswazją wizualną i werbalną.
Nacisk zostanie położony na podstawowe zagadnienia związane z perswazją i manipulacją oraz psychologiczne zasady stosowane w inżynierii społecznej. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: metody perswazji, perswazyjność obrazu, przedstawione zostaną również kwestie związane z wpływem społecznym w internecie. Niezwykle ważną częścią zajęć będzie zapoznanie studentów z czynnikami ograniczającymi skuteczność socjotechniki, w tym manipulacji i perswazji oraz obrona przed wyłudzeniami danych.

Workshops (20h):
Inżynieria społeczna

Podstawowe zagadnienia:
1. Zasady wywierania wpływu społecznego
2. Podstawowe metody socjotechniki
3. Perswazja i manipulacja w internecie
4. Wpływ inżynierii społecznej na politykę
5. Zagrożenia związane z wyłudzaniem danych
6. Najsłynniejsze historie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Praca zespołowa, praca koncepcyjna, praca projektowa, prezentacja, demonstracja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci przystępują do kolokwium. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie wygłoszonej na zajęciach prezentacji.
Zasady zaliczenia nie zmieniają się w późniejszych terminach.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, inne nieobecności student musi zaliczyć w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują zadania zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

60% ocena z kolokwium i 40% ocena z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student otrzymuje od prowadzącego literaturę do indywidualne studiowania i ma obowiązek zdać ten zakres materiału.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Beck Gloria, 2011, Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Helion
Cialdini, Robert. 2011. ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI, Gliwice: OnePress.
Doliński Dariusz, Małgorzata Gamian-Wilk, 2014, Przestrzenie manipulacji społecznej, PWN
Frieske, Kazimierz. 2000. Socjotechnika – wyznanie niewiary, w: Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski (red.), SOCJOTECHNIKA. KONTROWERSJE, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY, Warszawa: Wydawnictwo UW.
Mitnick Kevin, 2003, William L. Simon Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła, Helion,
Kochan, Marek. 1995. POJEDYNEK NA SŁOWA. Techniki erystyczne, Kraków: Znak.
Zijdervelt A. C. 2008. Humor i śmiech w tkance społecznej, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI, Kraków: Znak, s.628-656.
Literatura uzupełniająca:
Antas, Jolanta. 2000. O KŁAMSTWIE I KŁAMANIU. STUDIUM SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE, Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS.
Aronson, Elliot, Timothy Wilson, Robin Akert. 2007. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. SERCE I UMYSŁ, Warszawa: Zysk i S-ka.
Bralczyk, Jerzy. 1998. JĘZYK NA SPRZEDAŻ, Warszawa: Business Press.
Dyoniziak, Ryszard. 1997. SONDAŻE A MANIPULOWANIE SPOŁECZEŃSTWEM, Kraków: Uniwersitas.
Ekman, Paul. 2003. KŁAMSTWO I JEGO WYKRYWANIE W BIZNESIE, POLITYCE I MAŁŻEŃSTWIE, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Garpiel, Rafał. 2004. Perswazyjność obrazu w przekazach kaznodziejskich, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Gill, Ann, Karen Whedbee. 2001. Retoryka, w: Teun van Dike (red.), DYSKURS JAKO STRUKTURA I PROCES, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Karwat, Mirosław. 2006. O DEMAGOGII, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Karwat, Mirosław. 1999. SZTUKA MANIPULACJI POLITYCZNEJ, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Karwat, Mirosław. 2007. TEORIA PROWOKACJI, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kłosińska, K. 2004. Językowe cechy politycznego „dyskursu zamkniętego”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Kołodziej, Jacek. 2004. Polska programowa piosenka wyborcza jako środek multimedalnej perswazji politycznej, w: R afał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Leszczyńska Katarzyna. 2004. Techniki perswazyjne w wypowiedziach duchownych katolickich ”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Lewiński, Piotr H. 1999. RETORYKA REKLAMY, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Lijphard A. 1998. Inżynieria wyborcza: Ograniczenia i możliwości, w: Jerzy Szczupaczyński (red.), WŁADZA I SPOŁECZEŃSTWO 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Newcourt-Nowodworski , Stanley. 2008. CZARNA PROPAGANDA, Kraków: Znak
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1993. Mity i stereotypy w socjotechnikach wyborczych, w: Krzysztof Borowczyk, Piotr Pawełczyk (red.), W KRĘGU MITÓW I STEREOTYPÓW, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1999. SOCJOTECHNIKA W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM, Poznań: Wydawnictwo UAM.
Garpiel Rafał, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków : Wydawnictwo Nomos.
Zimbardo, Philip. 2009. EFEKT LUCYFERA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Polityka na Facebooku, czyli przemiany komunikacji politycznej — Politician at Facebook, the transformation of political communication / Maria STOJKOW // W: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-502-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 184, Summ.
Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym — Blog – a new form of the political message in the information society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego = From the industrial society to the information society : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber’s scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN 978-83-7464-133-3. — S. 345–356. — Bibliogr. s. 356

Internet jako nowy kanał humoru politycznego — [Internet as a new channel of political humour] / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r. — ISBN 978-83-7363-790-0. — S. 155–168. — Bibliogr. s . 168

Additional information:

brak