Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projekt inżynierski
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-710-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł określa proces współpracy dyplomanta i promotora w celu opracowania podstawy do dyplomowania (obrony). Praca może być prowadzona indywidualnie lub w grupach (preferowane są grupy ze względu na chęć wykształcenia odpowiednich kompetencji społecznych).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole tworzącym projekt, adekwatnie do odgrywanej roli NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01 Diploma thesis
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i nawiązać dialog w celu rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę czynniki o charakterze nietechnicznym NKT1A_K04, NKT1A_K03 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi uzyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ekspertów) oraz analizować otrzymane dane NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Diploma thesis
M_U002 Potrafi odpowiednio opracować i wdrożyć długookresowy i krótkoterminowy plan pracy zespołu do wymagań i zagrożeń zidentyfikowanych na bieżąco NKT1A_U10, NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U05 Diploma thesis
M_U003 Potrafi zintegrować i wdrożyć system informatyczny zgodnie z określonymi wymaganiami, stosując odpowiednie techniki i narzędzia, zapewniając produkt w pełni funkcjonalny i bezpieczny dla użytkownika końcowego NKT1A_U04, NKT1A_U05, NKT1A_U07 Diploma thesis
M_U004 Potrafi dokumentować i przedstawiać wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych do dalszego rozwoju badanej tematyki NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole tworzącym projekt, adekwatnie do odgrywanej roli - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i nawiązać dialog w celu rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę czynniki o charakterze nietechnicznym - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi uzyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ekspertów) oraz analizować otrzymane dane - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio opracować i wdrożyć długookresowy i krótkoterminowy plan pracy zespołu do wymagań i zagrożeń zidentyfikowanych na bieżąco - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zintegrować i wdrożyć system informatyczny zgodnie z określonymi wymaganiami, stosując odpowiednie techniki i narzędzia, zapewniając produkt w pełni funkcjonalny i bezpieczny dla użytkownika końcowego - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dokumentować i przedstawiać wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych do dalszego rozwoju badanej tematyki - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 375 h
Module ECTS credits 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 370 h
Contact hours 5 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prowadzący ocenia na bieżąco postęp w realizacji projektu inżynierskiego i dopuszcza studentów (lub grupy studenckie) do kolejnych etapów.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena bazuje na zaawansowaniu całości projektu oraz dokumentacji a także ocenie wstępnych wyników

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Postępy oceniane są w trakcie konsultacji, konsekwencje nieobecności ustalane są z konkrentym prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z dziedziny analityki chemicznej oraz podstawy informatyki, wiedza z dziedziny integracji systemów informatycznych.

Recommended literature and teaching resources:

Adekwatne do konkretnego tematu projektu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego.

Additional information:

Praca dyplomowa dla studiów I stopnia na kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce prowadzona jest w formie projektu inżynierskiego (dalej określany jako projekt), który stanowi udokumentowane zespołowe lub indywidualne praktyczne przedsięwzięcie projektowe. Celem projektu jest opanowanie i zademonstrowanie przez studentów praktycznych umiejętności niezbędnych dla realizacji projektu dedykowanego do zastosowań związanych z analityką chemiczną. Projekt realizowany jest według przyjętej metodyki i przy określonej strukturze zespołu – każda z osób pełni określone role (odpowiada za realizację dobrze zdefiniowanych zadań), niemniej może być również realizowany indywidualnie.