Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projekt inżynierski
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-711-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł określa proces współpracy dyplomanta i promotora w celu opracowania podstawy do dyplomowania (obrony). Praca może być prowadzona indywidualnie lub w grupach (preferowane są grupy ze względu na chęć wykształcenia odpowiednich kompetencji społecznych).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Diploma thesis
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i nawiązać dialog w celu rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę czynniki o charakterze nietechnicznym NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K02 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi uzyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ekspertów) oraz analizować i potwierdzać wymagania wdrażanego systemu IT w szczególności w kontekście bezpieczeństwa NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U03, NKT1A_U02 Diploma thesis
M_U002 Potrafi odpowiednio opracować i wdrożyć długookresowy i krótkoterminowy plan pracy zespołu do wymagań i zagrożeń zidentyfikowanych na bieżąco NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U05, NKT1A_U07 Diploma thesis
M_U003 Potrafi zaprojektować i zintegrować system informatyczny zgodnie z określonymi wymaganiami, stosując odpowiednie techniki i narzędzia, zapewniając produkt w pełni funkcjonalny i bezpieczny dla użytkownika końcowego NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U07, NKT1A_U03 Diploma thesis
M_U004 Potrafi dokumentować i przedstawiać wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych do dalszego rozwoju i konserwacji produktu w trakcie jego trwania oraz w kontekście bezpieczeństwa tworzonego systemu NKT1A_U06, NKT1A_U05, NKT1A_U02, NKT1A_U01 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i nawiązać dialog w celu rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę czynniki o charakterze nietechnicznym - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi uzyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ekspertów) oraz analizować i potwierdzać wymagania wdrażanego systemu IT w szczególności w kontekście bezpieczeństwa - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio opracować i wdrożyć długookresowy i krótkoterminowy plan pracy zespołu do wymagań i zagrożeń zidentyfikowanych na bieżąco - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zintegrować system informatyczny zgodnie z określonymi wymaganiami, stosując odpowiednie techniki i narzędzia, zapewniając produkt w pełni funkcjonalny i bezpieczny dla użytkownika końcowego - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dokumentować i przedstawiać wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych do dalszego rozwoju i konserwacji produktu w trakcie jego trwania oraz w kontekście bezpieczeństwa tworzonego systemu - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 375 h
Module ECTS credits 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 370 h
Contact hours 5 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prowadzący ocenia na bieżąco postęp w realizacji projektu inżynierskiego i dopuszcza studentów (lub grupy studenckie) do kolejnych etapów.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena bazuje na zaawansowaniu całości projektu oraz dokumentacji a także ocenie wstępnego wdrożenia czy uruchomienia prototypu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Postępy oceniane są w trakcie konsultacji, konsekwencje nieobecności ustalane są z konkrentym prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z dziedziny inżynierii oprogramowania oraz integracji systemów informatycznych a także umiejętność programowania.

Recommended literature and teaching resources:

Adekwatne do konkretnego tematu projektu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego.

Additional information:

Praca dyplomowa dla studiów I stopnia na kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce prowadzona jest w formie projektu inżynierskiego (dalej określany jako projekt), który stanowi udokumentowane zespołowe praktyczne przedsięwzięcie projektowe. Celem projektu jest opanowanie i zademonstrowanie przez studentów praktycznych umiejętności niezbędnych dla realizacji pełnego cyklu produkcji oprogramowania w szczególności uwzględniając aspekty bezpieczeństwa. Z tego powodu celem prac jest wytworzenie konkretnego produktu informatycznego. Projekt realizowany jest według przyjętej metodyki i przy określonej strukturze zespołu – każda z osób pełni określone role (odpowiada za realizację dobrze zdefiniowanych zadań). Zakłada się także realizację kilku wersji pośrednich produktu (wczesny prototyp, alpha, beta, RC, etc.), które mogą stanowić podstawę dla stwierdzenia poprawności przyjętych założeń co do sposobu realizacji systemu.