Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matlab + AutoCAD
Course of study:
2019/2020
Code:
SPSR-1-206-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Fuel and Environment
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dziok Tadeusz (tadeusz.dziok@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zajęć dotyczący nauki specjalistycznych programów komputerowych: MATLAB i AUTOCAD.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie znaczenie specjalistycznych programów komputerowych w pracy inżyniera PSR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia w programie MATLAB i wykonać rysunki w programie AUTOCAD PSR1A_U04 Completion of laboratory classes,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 potrafi wykorzystać programy komputerowe przy rozwiązaniu zadań inżynierskich oraz potrafi przygotować własne, proste programy PSR1A_U04
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe funkcje programów MATLAB i AutoCAD PSR1A_W06 Completion of laboratory classes,
Execution of exercises,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie specjalistycznych programów komputerowych w pracy inżyniera + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia w programie MATLAB i wykonać rysunki w programie AUTOCAD - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać programy komputerowe przy rozwiązaniu zadań inżynierskich oraz potrafi przygotować własne, proste programy - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe funkcje programów MATLAB i AutoCAD - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Wprowadzenie do programu MATLAB

  Tematyka tej części zajęć obejmuje wstęp do programowania z wykorzystaniem języka klasy C w środowisku programistycznym MATLAB. Zagadnienia wykładowe:

  1. Systemy liczbowe, typy zmiennych i środowisko programistyczne.
  2. Skalary, wektory i macierze w środowisku MATLAB.
  3. Podstawowe konstrukcje: komendy i klucze, komentarze, formuły, wykresy.
  4. Iteracje i warunki iteracyjne.
  5. Zapis danych do pliku i odczyt z pliku.
  6. Tworzenie m-skryptów lub m-funkcji oraz ich kompilacja.
  7. Wybrane toolboxy i włączanie funkcji do skryptu.
  8. Przykłady zastosowań skryptów w mikrosterownikach platform Arduino lub Raspberry-Pi.

 2. Wprowadzenie do programu AutoCAD

  1. Zaprezentowanie programu AutoCAD i jego możliwości.
  2. Informacja na temat wersji edukacyjnej programu.
  3. Przedstawienie konkurencyjnych dystrybucji programów.
  4. Omówienie opcji programu, pasków narzędzi, pomocy programu.
  5. Przedstawienie zasad rysowania 2D.
  6. Omówienie pracy na współrzędnych i użycia punktów charakterystycznych,
  7. Przedstawienie sposobu drukowania rysunków

Laboratory classes (30h):
 1. MATLAB

  Ćwiczenia prowadzone są w laboratorium komputerowym. Student wykonuje kolejne ćwiczenia mające na celu wprowadzenie do podstawowych zasad programowania. Każdy student pracuje samodzielne przy konsultacjach ze strony prowadzącego zajęcia. Tematyka spotkań:

  • operacje na skalarach, wektorach i macierzach,
  • wyświetlanie komunikatów ekranowych, wprowadzanie danych do pamięci podręcznej,
  • tworzenie formuł obliczeniowych, pętle wyliczeniowe i pętle iteracyjne,
  • operacje na zmiennych i wybrane funkcje,
  • przygotowanie wykresów, operacje na nich i wyświetlanie wykresów na ekranie,
  • tworzenie m-skryptów i m-funkcji,
  • zapis i odczyt danych – operacje na plikach.

 2. AutoCAD

  Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w laboratorium komputerowym. Każdy student dysponuje własnym stanowiskiem. Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza część to omówienie przez prowadzącego wybranych funkcji, narzędzi oraz opcji programu AutoCad. Druga cześć to samodzielna praca studenta, która wymaga zastosowania w praktyce wiadomości omawianych w pierwszej części. Podczas zajęć student korzysta z pomocy prowadzącego.
  Tematyka zajęć obejmuje:

  • narzędzia rysowania 2D,
  • narzędzia modyfikacji obiektów,
  • praktyczne zastosowanie modyfikacji,
  • właściwości linii,
  • kreskowanie,
  • wymiarowanie,
  • wstawianie i edycję tekstu,
  • warstwy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe) podzielone są na dwie części:

 1. część poświęcona nauce programu MATLAB
 2. część poświęcona nauce programu AUTOCAD

ad 1. MATLAB
Zajęcia laboratoryjne w ramach tematyki MATLAB prowadzą do umiejętności napisania prostego skryptu zawierającego elementy: wprowadzania danych, operacji na zmiennych i wizualizacji wyników. Samodzielne przygotowanie skryptu na ostatnich zajęciach dla konkretnego problemu obliczeniowego jest podstawą zaliczenia tej części przedmiotu. Oceniane są estetyka skryptu, jego poprawne działanie i przedstawienie wyników działania skryptu.
ad 2. AUTOCAD
Na zajęciach studenci wykonują zadania z przygotowanych zestawów. Poprawność wykonanych przez studenta zadań jest oceniana i przydzielana jest adekwatna ilość punktów. Obecność na zajęciach również jest punktowana. Suma zdobytych przez studenta punktów dzielona jest przez wszystkie możliwe do zdobycia punkty i wyrażana w procentach. Na podstawie wartości procentowej, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH, ustalana jest ocena z tej części ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych wyznaczana jest na podstawie średniej ocen uzyskanych z obu części i ustalana jest zgodnie z regulaminem studiów AGH

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa jest ocenie z laboratorium. Termin uzyskania oceny końcowej nie obniża jej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studentowi, który uzyskał ocenę 2.0 przysługuje termin poprawkowy. Termin poprawkowy jest ustalany przez prowadzącego.

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach laboratoryjnych. Nieobecność wymaga samodzielnego opanowania przerabianego materiału przez studenta. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa obowiązkowe zajęcia nie może zaliczyć przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Pomoc programu AutoCAD
 2. Andrzej Jaskulski: AutoCAD 2019/LT 2019/WEB/MOBILE+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. PWN, Warszawa 2018.
 3. Andrzej Pikoń: AutoCAD 2018 PL : pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2018 (oraz wydania wcześniejsze)
 4. Zbigniew Krzysiak: Modelowanie 2D w programie AutoCAD, Wydawnictwo Nauka i Technika, Warszawa 2016.
 5. Zbigniew Krzysiak: Modelowanie 3D w programie AutoCAD, Wydawnictwo Nauka i Technika, Warszawa 2014.
 6. Józef Czepiel: AutoCAD : ćwiczenia praktyczne 2D, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Skrypty opracowane w środowisku MATLAB zostały wykorzystane do częściowego oprogramowania obliczeń wykonywanych w Modelu Sorpcji Wielorakiej oraz wizualizacji wyników. Efekty działania modelu zostały przedstawione w publikacjach:

 1. Grzegorz Stefan JODŁOWSKI, Magdalena Ziółkowska: Characterization of hard coal properties applying multiple sorption model with parameters determined from qualitative approach to adsorption mechanism identification. Adsorption: Journal of the International Adsorption Society; 2017 vol. 23 iss. 2–3 spec. iss., s. 381–393.
 2. Grzegorz S. JODŁOWSKI, Marta Wójcik, Agnieszka Orzechowska-Zięba: Identification of hard coal surface structure using polar and apolar small molecule substances. Adsorption: Journal of the International Adsorption Society; 2016 vol. 22 iss. 4–6, s. 847–854.
 3. Grzegorz S. JODŁOWSKI: Magazynowanie CO2 w pokładach węgla i jego konkurencyjna sorpcja z CH4 – analiza teoretyczna. Przegląd Górniczy. 2017 t. 73 nr 2, s. 32–38.

Rysunki i schematy wykonane przy wykorzystaniu programu AutoCad zostały opublikowane m.in. w następujących pracach:

 1. Tadeusz DZIOK, Andrzej Strugała: Preliminary assessment of the possibility of mercury removal from hard coal with the use of air concentrating tables. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017 vol. 33 iss. 4, s. 125–141.
 2. Tadeusz DZIOK: Badania zmiany zawartości rtęci na drodze przeróbki mechanicznej i wstępnej preparacji termicznej węgli kamiennych. Rozprawa doktorska. Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków 2016.
 3. Przemysław Grzywacz, Grzegorz Czerski, Tadeusz DZIOK, Stanisław Porada, Katarzyna Zubek: Kinetics examinations of pressurised steam gasification of beech wood. Web of Conferences – Czasopismo elektroniczne 2016 vol. 10 art. no. 00026, s. 1–5.

Dodatkowe kompetencje dr inż. Tadeusz Dziok:

 • ukończony kurs “Podstawy Autocad’a” z wynikiem bardzo dobrym,
 • staż w Biurze Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o
Additional information:

None