Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bezpieczeństwo w recyklingu
Course of study:
2019/2020
Code:
NRCM-2-209-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Recykling i Metalurgia
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Luty-Błocho Magdalena (mlb@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawową terminologią związana z bezpieczeństwem w sektorze recyklingu oraz innych zakładach przetwórstwa metali. Omówione zostaną zarówno przepisy BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) jak również przeciwpożarowe, itp. Dodatkowo, studenci poznają także inny aspekt bezpieczeństwa, który jest związany m.in. z zapewnieniem dostaw surowca naturalnego lub wtórnego niezbędnego do utrzymania prawidłowego funkcjonowania sektora przetwórczego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych w miejscu pracy, dąży do zgłębiania zdobytej wiedzy. RCM2A_K01, RCM2A_K03 Execution of a project
M_K002 Student stosuje zdobytą wiedzę do polepszania warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP. RCM2A_K01, RCM2A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa w recyklingu. RCM2A_U11, RCM2A_U10, RCM2A_U09 Activity during classes
M_U002 Student potrafi wymienić źródła potencjalnych zagrożeń oraz sposób reagowania na nie. RCM2A_U11, RCM2A_U10, RCM2A_U09, RCM2A_U08 Activity during classes
M_U003 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. RCM2A_U10, RCM2A_U09, RCM2A_U08 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z bezpieczeństwem. RCM2A_W02 Test
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przepisów BHP. RCM2A_W02 Test
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą urządzeń służących do analizy nanomateriałów oraz ich możliwościami. RCM2A_W02, RCM2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych w miejscu pracy, dąży do zgłębiania zdobytej wiedzy. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student stosuje zdobytą wiedzę do polepszania warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa w recyklingu. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wymienić źródła potencjalnych zagrożeń oraz sposób reagowania na nie. + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z bezpieczeństwem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przepisów BHP. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą urządzeń służących do analizy nanomateriałów oraz ich możliwościami. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):
 1. 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. 7. Dostawa surowca naturalnego, wtórnego jako podstawa istnienia przemysłu
 3. 8. Kolokwium zaliczeniowe
 4. 2. Zagrożenia w środowisku pracy oraz profilaktyka wypadkowa
 5. 3. Choroby zawodowe i stosowana profilaktyka
 6. 4. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 7. 5. Bezpieczeństwo w dostawach surowców naturalnych
 8. 6. Wydarzenia polityczne a dostęp do zasobów naturalnych
Seminar classes (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- obecność na zajęciach seminaryjnych (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona);
- uzyskanie co najmniej 50% punktów z pracy projektowej/prezentacji.
Warunki podejścia do egzaminu:
- uzyskanie co najmniej 50% punktów na kolokwium zaliczeniowym;
- opanowanie materiału omawianego w trakcie wykładów (forma ustna/pisemna).

Terminy dodatkowe będą realizowane zgodnie z Regulaminem Studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 45% (ocena z seminarium) + 55% (z kolokwium zaliczeniowego)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może wyrównać zaległości poprzez samokształcenie na podstawie materiałów podanych na zajęciach i/lub wskazanej bibliografii do zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, J. Szlązak, N. Szlązak, Wydawnictwao AGH, Kraków 2012;
2. Energetyka – bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Fundacja na rzecz czystej energii, Poznań 2017.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None