Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia inżynierii metalurgicznej
Course of study:
2019/2020
Code:
NRCM-1-109-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Recykling i Metalurgia
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach wykładu studenci zapoznają się z rozwojem hutnictwa żelaza a w szczególności metali nieżelaznych takich jak ołów, cynk, srebro i miedź na ziemiach Polski od starożytności do XX wieku. Przedstawione zostaną wybitnych postaci związanych z działalnością hutniczą na ziemiach polskich. Ze średniowiecznymi “topniami” miedzi i ołowiu studenci zapoznają się w Muzeum Rynku Głównego w Krakowie. Omówiony zostanie szczegółowo chronologiczny podział ery metali, następnie hutnictwo żelaza na ziemiach polskich: rozwój epoki dymarek, wielkich pieców (produkcja surówki) produkcji stali, hutnictwo metali nieżelaznych na ziemiach polskich, rozwój metalurgii proszków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu działalności inżynierskiej na środowisko RCM1A_K01 Test
M_K002 Rozumie i upowszechnia rolę działalności inżynierii metalurgicznej we współczesnym społeczeństwie, ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej RCM1A_K01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat stosowanych technik wytwarzania metali RCM1A_W01, RCM1A_W02 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat metali i stopów RCM1A_W01, RCM1A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu działalności inżynierskiej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie i upowszechnia rolę działalności inżynierii metalurgicznej we współczesnym społeczeństwie, ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat stosowanych technik wytwarzania metali + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat metali i stopów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Era metali (chronologiczny podział)
2. Hutnictwo na ziemiach polskich (ogólna charakterystyka rodzaju działalności hutniczej od starożytności do końca XX wieku.
3. Wybitne postaci związane z rozwojem działalności hutniczej na ziemiach polskich
4.Hutnictwo żelaza na ziemiach polskich
- epoka dymarek
-epoka wielkich pieców (produkcja surówki)
- produkcja stali
5.Hutmictwo metali nieżelaznych na ziemiach polskich
5.1 Rozwój hutnictwa ołowiu, srebra, miedzi.
5.2 Średniowieczne “topnie” miedzi i ołowiu na Rynku Głównym w Krakowie, huta miedzi w Mogile k/Krakowa
5.3 Rozwój hutnictwa cynku
6. Rozwój metalurgii proszków

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Zaliczeniem przedmiotu będzie uczestnictwo w wykładach oraz przygotowanie i prezentacja pracy semestralnej z wybranego tematu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

brak

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

A. Bednarek i in. Hutnictwo na ziemiach polskich", Wyd. SITPH w Polsce, Katowice 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Joanna Karwan-Baczewska “Rozwój metalurgii proszków w Indiach” – wykład habilitacyjny 2009

Additional information:

brak