Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Course of study:
2019/2020
Code:
NRCM-1-209-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Recykling i Metalurgia
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Jendrzejczyk-Handzlik Dominika (djendrze@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci poznają obsługę programu AutoCAD oraz podstawy tworzenia rysunku 2D i 3D. Przedmiot obejmuje 45 godzin ćwiczeń laboratoryjnych o łącznej sumie punktów ECTS – 4, co oznacza przeciętny nakład pracy własnej studenta w semestrze na poziomie 60 godzin (4 godz./tydzień). W czasie ćwiczeń laboratoryjnych obowiązkowe są 2 pozytywnie zaliczone kolokwia. Ćwiczenia laboratoryjne kończą się zaliczeniem. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie i posiada zdolność do samokształcenia. RCM1A_K01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 2D przy użyciu programu AutoCad. RCM1A_U01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 3D przy użyciu programu AutoCad. RCM1A_U01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego systemu wspomagania projektowania przy użyciu programu AutoCad. RCM1A_W01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie i posiada zdolność do samokształcenia. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 2D przy użyciu programu AutoCad. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 3D przy użyciu programu AutoCad. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego systemu wspomagania projektowania przy użyciu programu AutoCad. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 48 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Laboratory classes (45h):
Komputerowe wspomaganie projektowania AUTOCAD

Obsługa programu AutoCAD, podstawy tworzenia rysunku 2D i 3D.
Podstawowe pojęcia- globalny układ współrzędnych, elementy ekranu graficznego edytora rysunku, wprowadzanie poleceń i wartości, klawisze funkcyjne. Podstawowe polecenia – jednostki, warstwy, tryby lokalizacji. Obiekty rysunku – linie, okręgi, łuki, polilinie, tekst, kreskowanie i wypełnienie. Polecenia edycyjne – kopiowanie, skala, odsuwanie, szyk, fazowanie, wymiarowanie. Przygotowanie do druku – obszary modelu i papieru. Zasady pracy w przestrzeni 3D – płaszczyzny konstrukcyjne, obiekty 2D wykorzystywane w 3D, tworzenie rzutni. Prezentacje widoku – rzuty, widoki 3D, orbita. Obiekty 3D – obiekty druciane, powierzchnie, siatki, bryły. Polecenia edycyjne np. lustro 3D. Wymiarowanie 3D. Drukowanie obeiktów 3D- obszar modelu i papieru. Wizualizacja – tworzenie renderingu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami
udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie
wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

0.5 * ocena z kolokwium obejmującego rysunek 2D plus 0.5 * ocena z kolokwium obejmującego rysunek 3D

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzupełnienie wiadomości w formie pracy własnej studenta przy wykorzystaniu zalecanej literatury i pomocy naukowych przedstawionych w Syllabusie.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rysunku technicznego.

Recommended literature and teaching resources:

A. Pikoń “AUTOCAD 2011 pierwsze kroki” wydawnictwo Helion rok 2011
www.autocad.pl
http://www.cad.pl/kursy/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

brak