Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Course of study:
2019/2020
Code:
NRCM-1-309-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Recykling i Metalurgia
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Wojnicki Marek (marekw@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z możliwościami współczesnego oprogramowania inżynierskiego. Na podstawie prostych symulacji (obliczeń komputerowych) wykonywać będą projekty prostych urządzeń i maszyn. W tym celu zapoznają się z funkcjami takimi jak LiveLink™ umożliwiającymi łączenie ze sobą takich aplikacji jak solidworks, comsol multiphysics, czy też matlab. W efekcie synergicznego łączenia możliwości oprogramowania inżynierskiego, możliwym jest skrócenie czasu projektowania.
Przedmiot obejmuje 45 godzin zajęć, o łącznej sumie punktów ECTS – 4, co oznacza przeciętny nakład pracy własnej studenta w semestrze na poziomie 60 godzin (4 godz./tydzień).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Swobodnie posługuje się fachowa nomenklaturą. RCM1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie stworzyć uproszczony model matematyczny problemu inżynierskiego RCM1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie zasady zapisu konstrukcji. RCM1A_W07 Activity during classes
M_W002 Zna normy branżowe. RCM1A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Swobodnie posługuje się fachowa nomenklaturą. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie stworzyć uproszczony model matematyczny problemu inżynierskiego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie zasady zapisu konstrukcji. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna normy branżowe. - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Inne 2 h
Module content
Laboratory classes (30h):
 1. Komputerowe wspomaganie projektowania – rys historyczny
 2. Nowoczesne narzędzia do modelowania geometrycznego
 3. Podstawy modelowania matematycznego
 4. Modele złożone z opisem parametrycznym, jako podstawowe narzędzie do optymalizacji wyrobu.
 5. Wprowadzenie do problematyki produkcji jednostkowej.
 6. Szybkie prototypownie.
 7. Narzędzia CNC.
 8. Obróbka powierzchni skrawaniem – wybrane zagadnienia.
 9. Zaawansowane metody wydruku 3D
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczeń z ćwiczeń laboratoryjnych jest:
1. Pozytywne zdanie testu końcowego z ćwiczeń laboratoryjnych
2. Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych
3. Pozytywnie zaliczone sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych.
Prowadzący może podwyższyć ocenę końcową studentom, aktywnie uczestniczącym w wykładach, oraz
biorącym udział w dyskusji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przewidziany jest jeden dodatkowy termin zajęć, w ramach których studenci mogą wyrównać zaległości
powstałe w wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach.
Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na zasadach określonych w regulaminie studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Przed każdymi zajęciami, studenci sprawdzani są z zakresu wiedzy niezbędnego do prawidłowego i
bezpiecznego przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie., Mariusz Deja, WNT, 2007.
Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych , Mirosław Miecielica, Waldemar Wiśniewski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Mikom, 2005.
SolidWorks 2014 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady. Jerzy Domański, Gliwice : Helion, 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Volker Hessel, Edit Csapó, Ditta Ungor, Krzysztof Fitzner, Micro Droplet Formation towards Continuous Nanoparticles Synthesis, Micromachines, 9(5), p. 1-12

Additional information:

None