Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Normalizacja, audyt, certyfikacja i akredytacja
Course of study:
2019/2020
Code:
NRCM-1-513-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Recykling i Metalurgia
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zapoznają się z zagad. dot. zarządzania jakością, nacisk zostanie położony na znaczenie norm i ich przekładalność na różne branże dział. produkcyjnej. Omówiona będzie geneza zarządzania jakością oraz ewolucja systemu zarządzania jakością oraz kwestia sporządzania dokumentacji jakości. Omówiony będzie proces certyfikacji z naciskiem na wykazywanie przez jednostkę certyfikującą, że funkcjonujący system jest zgodny z określoną normą. Przedstawione zostaną podst. informacje dotyczące PKN.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości RCM1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi analizować uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością RCM1A_U08 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie znaczenie normalizacji w procesie ograniczania różnorodności działalności RCM1A_W06 Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie podstawowe definicje jakości RCM1A_W06 Test
M_W003 Zna i rozumie treści zawarte w normach 9001, 14001 i 18001 RCM1A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie znaczenie normalizacji w procesie ograniczania różnorodności działalności + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe definicje jakości + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie treści zawarte w normach 9001, 14001 i 18001 + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Ewolucja systemu zarządzania jakością
Podstawowe metody i narzędzia jakości. Podstawowe definicje jakości
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością
Rola czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości
Historia normalizacji. Elementy norm ISO
Metodyka Six Sigma
Cele certyfikacji produktów
Procedury certyfikacji
Audyty systemów zarządzania jakością

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów),

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

20% – aktywność na zajęciach
80% – kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce
gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
Blikle A.J., Doktryna Jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu, Creative Commons, 2014,
www.moznainaczej.com.pl.
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
2008.
Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością – od Shewharta do metody „Six Sigma”, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None