Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Course of study:
2019/2020
Code:
NRCM-1-708-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Recykling i Metalurgia
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łyp-Wrońska Katarzyna (klyp@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia firmy w aspekcie prawnym, organizacyjnym i technologicznym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie praktyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. RCM1A_K02, RCM1A_K01 Oral answer,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi uruchomić własną działalność gospodarczą. RCM1A_U09 Project
M_U002 Student potrafi wykonać biznesplan RCM1A_U06, RCM1A_U07 Project,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości, zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. RCM1A_W06 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie praktyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi uruchomić własną działalność gospodarczą. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać biznesplan - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości, zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Project classes (15h):

Wykonanie projektu:
Zasady sprawnego działania firmy. Organizacja czasu. Jakość i terminowość wykonywanych prac. Pozyskiwanie zleceń. Współpraca ze zleceniodawcą. Dokumentacja firmy.Technologia i technika pracy. Planowanie pracy.
Finanse – Koszty założenia firmy.
Tworzenie biznesplanu. Analiza finansowa i analiza rynku. Zatrudnienie pracownika

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zrobienie oraz zaprezentowanie projektu

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie projektu oraz aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe ćwiczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

J. Musiałkiewicz, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Ekonomik 2013
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/
M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009..K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None