Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Underground mining
Course of study:
2019/2020
Code:
GRTZ-1-211-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Burtan Zbigniew (burtan@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest poznanie podstawowych zagadnień podziemnej eksploatacji złóż w aspekcie identyfikacji najważniejszych czynników wpływających na późniejszą rewitalizację terenów pogórniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym RTZ1A_K01, RTZ1A_K05, RTZ1A_K04 Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego, sporządzić prostą mapę warstwicową, wykonać przekrój geologiczny oraz opracować wykres głębinowy zasobów RTZ1A_U06, RTZ1A_U02 Execution of a project,
Test
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych RTZ1A_U06, RTZ1A_U02 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem podziemnym oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Test
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie podziemnym oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Test,
Execution of a project
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Execution of a project,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego, sporządzić prostą mapę warstwicową, wykonać przekrój geologiczny oraz opracować wykres głębinowy zasobów - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem podziemnym oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie podziemnym oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Struktura organizacyjno-własnościowa i charakterystyka techniczna podziemnych zakładów górniczych w Polsce. Systematyka podziemnych technologii górniczych. Elementy zalegania złoża pokładowego. Techniki i sposoby urabiania skał. Systematyka robót i wyrobisk górniczych. Obudowa górnicza i jej współpraca z górotworem. Sposoby i struktury (modele) udostępnienia regularnych i nieregularnych form złożowych. Przygotowanie złoża do eksploatacji. Klasyfikacja i determinanty wyboru systemów eksploatacji w górnictwie podziemnym. Elementy cyklu technologicznego w procesie wydobywczym. Podstawy wentylacji kopalń podziemnych. Wstęp do problematyki zagrożeń naturalnych. Zarys problematyki wpływu podziemnej działalności górniczej na środowisko naturalne.

Project classes (15h):

Przykłady udostępnienia i powszechnie stosowanych systemów wybierania. Objaśnienia map (pokładowych) wyrobisk górniczych; oznaczenia na mapach. Opracowanie mapy złożowej i przekroju geologicznego złoża dwupokładowego rozdzielonego uskokiem; uproszczony (teoretyczny) projekt udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złoża (zadanie projektowe dla indywidualnych założeń wyjściowych).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych: pozytywna ocena wykonanego zadania projektowego; warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 70% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach),
Zaliczenie wykładu: kolokwium pisemne (pytania otwarte).
Premiowana jest aktywność na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny z ćwiczeń projektowych i zaliczenia wykładu (kolokwium)
(0.4 x ocena z ćwiczeń + 0.6 x ocena z kolokwium)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Piechota S.: Podstawy górnictwa kopalin stałych. Skrypty Uczelniane AGH nr 1460. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996.
Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003.
Butra J, Kicki J. (red. pracy zb.): Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków 2003.
Probierz K., Strzałkowski P.(red. pracy zb.): Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.
Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Wydawnictwo AGH, Kraków 2008. Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Turek M.: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, Katowice 2010.
Butra J.: Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami. KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wrocław 2010.
Honysz J.: Górnictwo 1. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2011.
Honysz J.: Górnictwo 2. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zorychta A, Burtan Z.: Uwarunkowania i kierunki rozwoju technologii podziemnej eksploatacji złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
Burtan Z., Rak Z., Stasica J.: Priorytety rozwoju systemów wybierania złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008
Burtan Z, Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego. Miesięcznik WUG. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 12 (172)/2008, Katowice 2008.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 2 (186)/2010, Katowice 2010.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 10 (206)/2011, Katowice 2011.
Rak Z, Burtan Z., Stasica J.: Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 11 (207)/2011, Katowice 2011.
Burtan Z.: Znaczenie skojarzonych zagrożeń naturalnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Górniczy. Nr 11/2016. Katowice 2016.
Burtan Z., Stasica J., Rak Z.: Wpływ katastrofogennych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego w latach 2000-2016. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN. Nr 101 (2017). Kraków 2017.

Additional information:

Zaliczenie wykładu:
- obecność na wykładach jest nieobowiązkowa,
- zaliczenie wykładu stanowi kolokwium,
- zakres kolokwium obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń:
- obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa,
- usprawiedliwiona nieobecność może zostać odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z projektu,
- w przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym studentowi przysługuje jeden termin
poprawkowy.