Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Waloryzacja i zabezpieczanie obiektów podziemnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GRTZ-1-311-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć Studenci zapoznają się z rodzajami obiektów podziemnych. Na podstawie charakterystyki obiektów poznają metody zabezpieczania i wykorzystania obiektów dla celów użytkowych, w tym turystycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość wpływu procesów rewitalizacji na poprawę jakości życia lokalnych społeczności RTZ1A_K01, RTZ1A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi sklasyfikować oraz ocenić możliwość dokonania rewitalizacji wybranych obiektów podziemnych RTZ1A_U06, RTZ1A_U05 Execution of a project
M_U002 Student potrafi wykonać projekt rewitalizacji wybranego obiektu podziemnego RTZ1A_U06, RTZ1A_U05 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat roli obiektów podziemnych w rozwoju społeczno-kulturowym RTZ1A_W04, RTZ1A_W03 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat metod zabezpieczania i rewaloryzacji obiektów podziemnych RTZ1A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu procesów rewitalizacji na poprawę jakości życia lokalnych społeczności + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sklasyfikować oraz ocenić możliwość dokonania rewitalizacji wybranych obiektów podziemnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać projekt rewitalizacji wybranego obiektu podziemnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat roli obiektów podziemnych w rozwoju społeczno-kulturowym + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat metod zabezpieczania i rewaloryzacji obiektów podziemnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

Podziemne obiekty jako element dziedzictwa kulturowego i środowiskowego.
Klasyfikacja podziemnych obiektów z uwagi na sposób powstania i pierwotne funkcje.
Ocena potencjału kulturowego i społecznego obiektów podziemnych.
Obiekty podziemne pochodzenia naturalnego i górniczego. Rozpoznanie geologiczne i sposób wykonywania.
Charakterystyka zagrożeń w rejonie obiektów podziemnych.
Konstrukcje obiektów podziemnych oraz analiza materiałowa zabezpieczeń historycznych.
Diagnostyka konstrukcji – metody i zakres.
Metody zabezpieczeń obiektów podziemnych z uwagi na charakter i pełnione funkcje.
Ocena możliwości adaptacji obiektów podziemnych na cele turystyczne i użytkowe.

Project classes (15h):

W ramach zajęć projektowych studenci wykonują w grupach projekty zabezpieczeń obiektów podziemnych począwszy od rozpoznania, oceny stanu technicznego po dobór właściwych materiałów oraz dokumentację rysunkową.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe
zaliczane są na podstawie wykonanego projektu. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykładów x0,2 i ocena z ćwiczeń projektowych x 0,8

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań w zakresie sekwencji modułów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ: Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi : 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziele ratowania najcenniejszych wyrobisk. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014. — 560 s.
2. Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ: Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich : 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków Wydawnictwa AGH, 2013. — 397 s.
3. Tadeusz MIKOŚ: Metodyka kompleksowej rewitalizacji, adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów podziemnych z wykorzystaniem technik górniczych Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. 347s.
4. Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Krzysztof TAJDUŚ: Geomechanika w budownictwie podziemnym : projektowanie i budowa tuneli. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2012. 762 s.
5. Tadeusz MAJCHERCZYK, Aleksander Szaszenko, Elena Sdwiżkowa: Podstawy geomechaniki. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2006.293 s.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Seria: Rozprawy, Monografie, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2014, s. 168.
2. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Kraków 2006, 130 s.
3. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Describing quality of rock around underground headings: Endoscopic observations of fractures. Edited by: Konecny, P. International Symposium of the International-Society-for-Rock-Mechanics Location: Brno, Czech Repablic, 2005, EUROCK 2005: Impact of Human Activity on The Geological Environment, A.A. Balkema Publishers, s. 355-360.
4. Niedbalski Z., Małkowski P., Majcherczyk T., Monitoring of stand-and-roof-bolting support: design optimization. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10 Issue: 1, 2013, s. 215-226.

Additional information:

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych. Zalecana obecność na wykładach.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach projektowych w ilości większej niż 20% brak klasyfikacji. Przy nieobecności usprawiedliwionej odrobienie zajęć na podstawie przygotowanego konspektu na zadany temat z zakresu przedmiotu.