Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Course of study:
2019/2020
Code:
GRTZ-1-511-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Module summary

Student zna i rozumie zasady projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i hydrotechnicznych. Student ma wiedzę i potrafi zaprojektować różne rodzaje konstrukcji oporowych w zależności od warunków geotechnicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego i hydrotechnicznego RTZ1A_U06, RTZ1A_U02, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Execution of a project,
Activity during classes,
Project
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy RTZ1A_U06, RTZ1A_U05, RTZ1A_U04 Execution of a project,
Activity during classes,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych RTZ1A_W05, RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Execution of a project,
Examination,
Activity during classes,
Project
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowychl oraz obiektów hydrotechnicznych RTZ1A_W05, RTZ1A_W03, RTZ1A_W02 Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego i hydrotechnicznego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowychl oraz obiektów hydrotechnicznych + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 32 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Rodzaje budowli ziemnych – wykopy, nasypy kolejowe i drogowe, zapory ziemne, składowiska odpadów. Charakterystyka zagrożeń związanych z wykonawstwem budowli ziemnych – zagrożenia wodne, procesy osuwiskowe. Metody odwadniania budowli ziemnych. Metody wzmacniania podłoża gruntowego. Stabilizacja gruntów: mieszanki optymalne, stabilizacja wapnem, cementem, bituminami, żywicami itp. Palowanie podłoża, pale iniekcyjne, mikropale. Wykonawstwo robót wzmacniających podłoże. Zasady projektowania budowli ziemnych. Zasady projektowania konstrukcji oporowych – mury oporowe, ścianki szczelne, ścianki szczelinowe, kaszyce, gabiony (kosze siatkowe). Konstrukcje z gruntu zbrojonego. Kotwienie skarp. Zastosowanie geosyntetyków do stabilizacji skarp. Badania geotechniczne służące do wyboru lokalizacji i oceny oddziaływania obiektów inżynierskich na tereny przyległe oraz stan środowiska. Rodzaje i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Charakterystyka przepływu rzecznego i jego związek z budowlami hydrotechnicznym. Wyrównywanie przepływu rzecznego- retencja wody dla eliminacji niżówek i redukcji wezbrań. Zapory spiętrzające i sztuczne zbiorniki wodne – cel, rodzaje, konstrukcja i funkcjonowanie sztucznych zbiorników wodnych. Regulacja rzek i potoków- cel regulacji, rodzaje głównych budowli regulacyjnych i obliczenia hydrauliczne. Podstawy obliczeń i wykonywania wałów przeciwpowodziowych. Sposoby zabezpieczenia zapór i obwałowań przed przesiąkaniem i niszczącym działaniem wody. Wpływ budowli hydrotechnicznych na zmiany stosunków wodnych.

Project classes (30h):

Projekt budowli ziemnej
Projekt budowli hydrotechnicznej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

0.6 x ocena z egzaminu + 0.4 ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia projektowe – w przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Zdany egzamin z przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika.

Recommended literature and teaching resources:

1. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
2. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
3. Pisarczyk S. (2005) Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Pisarczyk S. (2004) Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
5. Depczyński W., Szamowski A. (1999) Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
6. Puła O., Rybak Cz., Sarnak W. (1999) Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław.
7.M. Głażewski, E.Nowocień, K.Piechowicz: „Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym".WKiŁ.2010.
8.K.Gradkowski:„Budowle i roboty ziemne".Materiały do wykładów i ćwiczeń.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Warszawa 2010.
9.Praktyczny podręcznik- „Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków".Polska Zielona Sieć. Wrocław-Kraków 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Cała M.: Analiza stateczności skarp i zboczy w 2D i 3D. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne: geotechnika: XXVIII ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji: Wisła, 5–8 marca 2013. T. 1, Wykłady. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie, s. 21–42. 2013.
 2. Cała M.: Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 164, 2007.
Additional information:

Aktywność na wykładzie i ćwiczeniach projektowych może być premiowana.