Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GRTZ-1-512-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ranosz Robert (rranosz@agh.edu.pl)
Module summary

Na tym przedmiocie student zapoznaje się z zagadnieniem wyceny inwestycji w obszarze rewitalizacji

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole RTZ1A_K02 Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu wyceny oraz jej wpływu na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem RTZ1A_K03, RTZ1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student będzie potrafił wykonać analizę opłacalności inwestycji RTZ1A_U03 Project
M_U002 Student będzie potrafił wykonać analizę ryzyka opłacalności inwestycji RTZ1A_U03 Project
M_U003 Student będzie potrafił dokonać podstawowej prospekcji elementów sprawozdania finansowego RTZ1A_U03 Project
M_U004 Student będzie potrafił dokonać oszacowania kosztu kapitału własnego RTZ1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student pozyska wiedzę z zakresu wyceny opłacalności inwestycji w obszarze rewitalizacji RTZ1A_W05 Test
M_W002 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania ryzyka inwestycyjnego RTZ1A_W05 Test
M_W003 Student pozyska wiedzę z zakresu wartości pieniądza w czasie oraz prognozowania elementów sprawozdania finansowego RTZ1A_W05 Test
M_W004 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania kosztu kapitału własnego RTZ1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu wyceny oraz jej wpływu na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student będzie potrafił wykonać analizę opłacalności inwestycji - - - + - - - - - - -
M_U002 Student będzie potrafił wykonać analizę ryzyka opłacalności inwestycji - - - + - - - - - - -
M_U003 Student będzie potrafił dokonać podstawowej prospekcji elementów sprawozdania finansowego - - - + - - - - - - -
M_U004 Student będzie potrafił dokonać oszacowania kosztu kapitału własnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student pozyska wiedzę z zakresu wyceny opłacalności inwestycji w obszarze rewitalizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania ryzyka inwestycyjnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student pozyska wiedzę z zakresu wartości pieniądza w czasie oraz prognozowania elementów sprawozdania finansowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Student pozyska wiedzę z zakresu szacowania kosztu kapitału własnego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
Wykład

Na wykładzie zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące elementów niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnej analizy opłacalności projektów inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. Niemniej jednak student będzie musiał zapoznać się z podstawami, które będą niezbędne do rzeczonej analizy. Zatem wykład swoim zasięgiem będzie obejmował takie obszary jak:
· wartość pieniądza w czasie
· wskaźniki opłacalności inwestycji takie jak: NPV, IRR,
· szacowanie kosztu kapitału WACC
· przepływy pieniężne FCFF, FCFE
· prognozowanie elementów sprawozdań finansowych
· elementy ryzyka inwestycyjnego (analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo)
· podstawy i założenia studium wykonalności, biznesplan

Project classes (30h):
Projekt

Student samodzielnie lub w grupie wykona projekt polegający na oszacowaniu opłacalności inwestycji w obszarze rewitalizacji. Dodatkowym aspektem projektu będzie oszacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz dobór finansowania inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy student będzie musiał dokonać wyboru odpowiedniego wariantu inwestycyjnego i go uzasadnić.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu:
napisanie testu – wymagana jest co najmniej połowa punktów aby uzyskać pozytywną ocenę.

Zaliczenie projektu:
przygotowanie i obrona projektu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.2 oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu + 0.8 oceny z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student przygotuje opracowanie na temat zadany przez prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

brak dodatkowych wymagań

Recommended literature and teaching resources:

1. W.Pluta: Inwestycje (Capital Budgeting – budżetowanie kapitałowe), Wrocław 1995
2. B.Bek-Gaik: Budżetowanie Kapitałowe, Warszawa 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Robert RANOSZ: Estimation of the cost of equity for mining companies using the P-LEFAC method — , W: Archives of Mining Sciences 2014 vol. 59 iss. 1, s. 257–268.
2. Robert RANOSZ, Arkadiusz KUSTRA: Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce, W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013 nr 60 s. 277–285.
3. Robert RANOSZ: Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w wycenie inwestycji górniczych , W: Przegląd Górniczy 2011 T. 66 nr 6, s. 23–26.
4. Robert RANOSZ: Wycena inwestycji, której efektem jest zwiększenie wychodu koncentratu miedzi w Zakładach Wzbogacania Rudy miedzi KGHM SA,W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2012 nr 51 s. 223–232.
5. Robert RANOSZ, Krzysztof POLAK: Wycena zbiornika wodnego poeksploatacyjnego metodą porównawczą W: Przegląd Górniczy 2013 t. 69 nr 9, s. 144–147.

Additional information:

Studenci mogą wykonywać projekt samodzielnie lub w grupach (nie więcej niż trzy osoby na projekt) -jeżeli projekt jest wykonywany w grupie wówczas prowadzący zastrzega sobie możliwość zróżnicowania oceny pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu wykonującego dany projekt.