Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
E-trends. Analiza trendów w Internecie
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-110-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Module summary

Analiza trendów w internecie pozwala uchwycić zależności między strefą społeczną a gospodarczą. Na ćwiczenia projektowych studenci stosować będą wiedzę z socjologii gospodarki do analizy społecznych aspektów fukncjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Studenci poznają źródła danych o Internecie jako medium społecznym, reklamowym i marketingowym, metodologię badań Internetu oraz sposoby weryfikowania wybranych mediaplanów w oparciu o rzeczywiste pomiary. Będą umieli odróżnić projekty rzetelne od nierealistycznych. Poznają wskaźniki mediowe stosowane w prasie, radio i TV oraz nauczą się porównywać je z danymi internetowymi, obliczać koszt dotarcia do użytkownika każdego z mediów oraz zbudować poprawną rekomendację. Poznają metodologię badań przez Internet, a w tym właściwego doboru metody badawczej. Poznają narzędzia do weryfikacji danych o internecie i jego użytkownikach. Sporządzą projekt kampanii internetowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie i konsekwencje szeroko pojętej inżynierii społecznej, kampanii medialnych i społecznych, w obszarze działań komercyjnych i niekomercyjnych. SOC2A_K07 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K002 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. SOC2A_K03 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K003 Ma świadomośc znaczenia analizy socjologicznej dla powstawania trendów w Internecie. SOC2A_K04 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. SOC2A_U11, SOC2A_U09, SOC2A_U10 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. SOC2A_U04, SOC2A_U02, SOC2A_U05 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U003 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. SOC2A_U12, SOC2A_U08, SOC2A_U09 Project,
Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki wykorzystując nowe technologie komunikacyjne i internetowe. SOC2A_W10, SOC2A_W11 Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie i konsekwencje szeroko pojętej inżynierii społecznej, kampanii medialnych i społecznych, w obszarze działań komercyjnych i niekomercyjnych. - - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. - - - - - - - - + - -
M_K003 Ma świadomośc znaczenia analizy socjologicznej dla powstawania trendów w Internecie. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki wykorzystując nowe technologie komunikacyjne i internetowe. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 h
Preparation for classes 14 h
Contact hours 1 h
Module content
Workshops (10h):
E-trends. Analiza trendów w internecie

1. Jak mierzone są tradycyjne media – 2h:
prasa;
radio,
telewizja,
outdoor.
2. Co możemy mierzyć w internecie? – 4h
badania internetu (oglądalność, sposoby użytkowania i inne);
badania przez internet (np. badania marketingowe);
badania o internecie jako medium.
3. Badania oglądalności Internetu – 3h
site-centric – metody badania internetu z punktu widzenia portalu/witryny;
user-centric – metoda badania z punktu widzenia użytkownika.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: wykład, praca pisemna, projekt
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszenia do zaliczenia jest aktywny udział w zajeciach: napisaniu wypracowania na zajęciach, i aktywnego udziału. Zaliczenia zajęć warsztatowych polega też na zaprojektowaniu kampanii internetowej.
W II i III terminie zaliczenie pozostaje bez zmian (przygotowanie projektu kampanii interenotwej oraz odpowiedź ustna i wykonywanie zadań w formie pisemnej)

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: aktywna obecność
Method of calculating the final grade:
  • aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach i zadaniach dla studentów, w tym wypracowanie pisane na zajęciach) 20% oceny,
  • projekt kampanii internetowej 80% oceny.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
  • obecność na zajęciach – każdą nieobecność niezależnie od przyczyny, należy odrobić w porozumieniu z prowadzącym zajęcia przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej pod rygorem utraty pierwszego terminu zaliczenia.
Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Dąbrowska, Anna, Mirosława Janoś-Kresło. 2010. KONSUMENT NA RYNKU E-USŁUG W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Warszawa: Difin.
Janoś-Kresło, Mirosława, Bogdan Mróz. 2006. KONSUMENT I KONSUMPCJA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
Malarewicz, Agnieszka. 2009. KONSUMENT A REKLAMA: STUDIUM CYWILNOPRAWNE. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Oleksiak, Adam. 2006. KONSUMENT NA RYNKU E-COMMERCE. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Grzegorz Kućma obecnie pracuje jako Mobile App & Foreign Markets Project Manager w ANSWEAR.com. Zwoje doświadczenie zawodowe zdobywał w DreamCommerce, foodpanda, KRN media sp. z o.o. / kreoCEN sp. z o.o.. Swoją wiedzą praktyczną dzieli się ze studentami AGH w ramach zajęć warsztatowych.

Additional information:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.