Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diversity management
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-306-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Module summary

Zarządzanie różnorodnością to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami,
organizacjami. Obecnie cechuje je nie tylko umiędzynarodowienie, swobodny przepływ ludzi i kapitałów, lecz również wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przykład na wiek (generacje X i Y), płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną, czy też umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.
Zarządzanie różnorodnością wynika zatem nie tylko z dbałości o wizerunek firmy, czy instytucji, lecz przede wszystkim z realnych zmian społeczno-kulturowych, demograficznych i technologicznych. Różnorodność w miejscu pracy wymaga jednak zastosowania odpowiednich strategii i polityk wspierających pojawienie się konkretnych korzyści związanych z różnorodnością.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Activity during classes
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstruowanego przekazu medialnego SOC2A_U04, SOC2A_U05 Case study,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Case study,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". SOC2A_U14 Project
M_U004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_U13 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Execution of exercises,
Execution of a project,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstruowanego przekazu medialnego + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Zarządzanie różnorodnością to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami,
organizacjami. Obecnie cechuje je nie tylko umiędzynarodowienie, swobodny przepływ ludzi i kapitałów, lecz również wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przykład na wiek (generacje X i Y), płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy też umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.
Zarządzanie różnorodnością wynika zatem nie tylko z dbałości o wizerunek firmy, czy instytucji, lecz przede wszystkim z realnych zmian społeczno-kulturowych, demograficznych i technologicznych. Różnorodność w miejscu pracy wymaga jednak zastosowania odpowiednich strategii i polityk wspierających pojawienie się konkretnych korzyści związanych z różnorodnością. Celem zajęć jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy.

Project classes (15h):
 1. W ramach kursu zostaną omówione, na podstawie najnowszych badań, główne wymiary zróżnicowania społecznego (płeć, wiek, klasa społeczna, sytuacja rodzinna, stan zdrowia/niepełnosprawność, orientacja seksualna, etniczność i religia), wynikające z nich
  problemy i wyzwania (uprzedzenia, dyskryminacja, konflikty), jak i sposoby ich rozwiązywania.Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie testu sprawdzającego wiedzę uczestników oraz wykonania i obrony projektu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie stanowi wynik testu zaliczeniowego oraz wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
II i III termin zaliczenia projektu semestralnego – indywidualnie przygotowany projekt.
II, III termin zaliczenia modułu – test zaliczeniowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

50% oceny końcowej stanowi wynik testu zaliczeniowego.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Ozbilgin, M.F.(red.). 2009. Equality, Diversity and Inclusion at Work, Glos: Edward Elgar Publishing Limited.
Konrad, A., P. Prasad i J Pringle (eds). 2006. Handbook of Workplace Diversity, London: SAGE.
Sabattini, L, Warren, A, Dinolfo, S, Falk, E I Castro, M. 2010. Beyond Generational Differences: Bridging
Gender And Generational Diversity At Work, New York: Catalyst.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje pod adresem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/wojakowski-dariusz-06683

Additional information:

Przedmiot jest realizowany w ramach praktycznego projektu semestralnego w ramach POWER 3.5, w bloku składającym się z 3 przedmiotów:
1) Zarządzanie różnorodnością (30h)
2) E-inicjatywy zorganizowane społecznie (10h)
3) Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning) (10h)

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.