Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria i praktyka społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencje rozwoju nowych technologii w życiu społecznym, polityce i gospodarce
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-409-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach seminarium analizowane będą kwestie wpływu nowych technologii na procesy komunikowania, mobilizacji społecznej, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i przemiany mediów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SOC2A_K02 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U06 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U03, SOC2A_U08 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
M_U006 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U14 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SOC2A_W09 Examination,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U006 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 17 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Do udziału w seminarium zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem szeroko rozumianych nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu prywatnym i publicznym, a zwłaszcza w procesach i procedurach politycznych oraz w instytucjach państwa. W ramach seminarium analizowane będą między innymi kwestie wpływu nowych technologii na procesy komunikowania, mobilizacji społecznej, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz przemiany jakim podlegają media. Analizie mogą też być poddane konsekwencje rewolucji informacyjnej w innych – wybranych przez seminarzystów – sferach życia społecznego. Własne, oryginalne pomysły na tematykę pracy nie są wymogiem uczestnictwa w seminarium, ale są mile widziane.
Podane poniżej tematy wybranych, zrealizowanych już prac magisterskich ilustrują zakres problematyki seminarium:
• Udział użytkowników serwisu „Wiadomości.onet.pl” w sieciowej debacie publicznej
• Sieć jako narzędzie budowy wizerunku zgromadzeń zakonnych oraz zakonów
• Internet jako źródło więzi. Analiza aktywności użytkowników sieci, zaangażowanych w problematykę kryptowalut
• Sieciowe forum pracownicze jako nowy sposób komunikacji w firmie
• Sportowcy elektroniczni – nowy rodzaj subkultury? Analiza forum internetowego netwars.pl
• Problem in vitro w debacie publicznej. Analiza publikacji w tygodnikach „Gość Niedzielny” i „Newsweek”
• Wizerunek sieciowy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
• Internet jako narzędzie komunikacji między polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego a wyborcami
• Koncepcja agenda setting na przykładzie polskich programów informacyjnych. Analiza treści Wiadomości TVP i Faktów TVN
• „Miękka siła” Japonii i Korei Południowej. Obecność kultury popularnej krajów dalekowschodnich w Polsce

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie semestru będzie uwarunkowane stopniem zaawansowania pracy nad przygotowaniem pracy magisterskiej. Stopień zaawansowania musi czynić prawdopodobnym obronę pracy w przewidzianych regulaminem studiów terminach.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:
Ocena końcowa odzwierciedla stopień zaawansowania przygotowania pracy magisterskiej.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności muszą być nadrobione przez indywidualne konsultacje i lekturę tekstów.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowym wymogiem stawianym uczestnikom seminarium jest posiadanie względnie sprecyzowanych zainteresowań, umiejętność patrzenia na świat szeroko otwartymi oczami oraz wyciągania wniosków z tego co dzieje się dookoła.

Recommended literature and teaching resources:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych. Literatura zostanie podana na zajęciach.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie podano dodatkowych publikacji

Additional information:

nie podano