General degree program characteristic:
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Profile of education:
Academic (A)
Type of study:
Full-time studies
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk społecznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki socjologiczne

 • Dyscypliny ECTS amount Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki socjologiczne 120 100
  Study cycle beginning date:
  2019/2020, fall semester
  Field of study relationship with university development strategy and mission:

  Zgodnie z misją Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym w ostatnich latach wzrasta rola nauk społecznych i humanistycznych. Dlatego w ofercie studiów na AGH 18 lat temu pojawił się kierunek socjologia, który łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych.
  Koncepcja kształcenia na kierunku socjologia jest integralnie związana z misją AGH i strategią WH. Jej unikalnymi walorami są:
  - połączenie wykształcenia ogólnoteoretycznego z praktycznymi umiejętnościami o charakterze warsztatowym. Związane jest to z preferencjami studentów i kandydatów, jak i Strategią i Misją Uczelni, nakazującymi podnoszenie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy;
  - synteza nauk społecznych z umiejętnościami w zakresie nowoczesnych technologii i nowych mediów, nowatorskie połączenie wykształcenia z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami obsługi i zastosowania ICT; takie możliwości stwarza zaplecze techniczne AGH.

  W strategii AGH ważne miejsce zajmuje także współpraca w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów pomiędzy wydziałami, dlatego na specjalności Innowacje i interwencje społeczne wybrane kursy prowadzą akademicy z innych wydziałów Akademii.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Nowe możliwości technologiczne i gospodarcze wywierają nieustanny wpływ na zmiany społeczne. Tworzą jednocześnie zapotrzebowanie na innowacyjne odpowiedzi na takie zjawiska i procesy jak: zmieniające się modele biznesowe, rosnąca obecność technologii w życiu codziennym, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, czy przemiany społeczności i miast. W ostatnich latach teoria innowacji i praktyczne zastosowanie innowacji społecznych stają się coraz bardziej istotne i to na różnych poziomach: od lokalnego aż po międzynarodowy, przekraczając tradycyjne podziały na sektory i łącząc działalność biznesową z misją społeczną. „Innowator społeczny” staje się profilem zawodowym, pozwalającym na poszukiwanie trwałych rozwiązań dla przyszłości w wielu dziedzinach życia społecznego.
  Program studiów socjologicznych w zakresie specjalności „Innowacje i interwencje społeczne” wpisuje się w te potrzeby oferując bloki przedmiotów z zakresu stymulowania, rozwijania oraz zarządzania innowacjami społecznymi, kształcąc innowatorów i innowatorki społeczne zdolnych współtworzyć zmiany gospodarcze i technologiczne w skali lokalnej i regionalnej. Wzorując się na najlepszych uczelniach świata, takich jak Stanford i MIT, program specjalności daje możliwość rozumienia i tworzenia interwencji i innowacji społecznych, a przez to realnego wpływu na świat, w którym żyjemy.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Brak (PL)
  Brak (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Innowacje i interwencje społeczne (PL)
  Innovations and social interventions (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Celem programu studiów z zakresu Innowacji i interwencji społecznych jest zapewnienie Studentom i Studentkom wiedzy i umiejętności z zakresu opracowywania, planowania i realizacji procesów innowacji społecznych kształcąc innowatorów i innowatorki społeczne zdolnych współtworzyć zmiany gospodarcze i technologiczne w skali lokalnej i regionalnej. Realizacji tego celu służy konstrukcja programu oparta o moduły wprowadzające do zagadnień innowacji oraz innowacji społecznej (sem. I), całosemestralne moduły projektowe (smart community, diversity menagement), realizowane w II oraz w III semestrze oraz praktyczne i kompleksowe moduły: metodologiczny (kursy metod i technik badawczych i analizy danych, w tym. m.in. analityka internetowa) oraz komunikacyjnemu (komunikacja w zespole, relacje z klientami, komunikowanie zmiany).
  Struktura i założenia specjalności
  Program studiów zorganizowany jest wokół sześciu modułów:
  1. kanonicznego (obejmującego kursy socjologiczne sprofilowane na potrzeby specjalności),
  2. wprowadzającego do innowacji oraz innowacji społecznej (w tym zagadnienia design thinking, technologii i innowacji, etc.)
  3. metodologicznego (obejmującego m.in. badania w działaniu, warsztaty analiz danych, web-mining, FGI,
  analizy jakościowe, analitykę internetową, etc.),
  4. komunikacyjnego (obejmującego m.in. komunikowanie zmiany, relacje z klientami czy komunikowanie
  w zespole),
  oraz dwóch modułów projektowych obejmujących całosemestralne projekty z zakresu:
  5. smart community, sem. II,
  6. zarządzania różnorodnością (diversity management), sem III.

  Poza tym studenci i studentki zostaną przeszkoleni w zakresie tworzenia modeli biznesowych, doradztwie, a tym samym staną się wartościowymi pracownikami dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych czy organizacji non for profit.

  „Innowator społeczny” staje się profilem zawodowym, pozwalającym na poszukiwanie trwałych rozwiązań dla przyszłości w wielu dziedzinach życia społecznego.

  Absolwenci i absolwentki naszej specjalności mogą podjąć prace na stanowiskach związanych
  z konsultowaniem, planowaniem oraz realizacją procesów zmian społecznych w organizacjach o charakterze biznesowym, publicznym i pozarządowym, działając na rzecz konkretnych grup i społecznościach lokalnych.

  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Humanistyczny lub/i studiach III stopnia.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Przy konstruowaniu programu studiów w zakresie zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oparto się na badaniach przeprowadzonych wśród absolwentów przez Centrum Karier.
  Wśród czynników decydujących o przyjęciu do pracy absolwenci Wydziału Humanistycznego najczęściej wymieniali umiejętności interpersonalne. Program studiów został wyposażony w moduły rozwijające na poziomie zaawansowanym wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przyjmowania określonych ról w zespole, rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji (realizacji tego celu mają służyć m.in. takie przedmioty, jak struktura strategii komunikacji, zarządzanie relacjami z klientem, antropologia korporacyjna).

  Nacisk w programie położono również na realizację efektów uczenia się z zakresu metodologii, co sprzyjać powinno kształceniu praktycznych umiejętności badawczych i wzmacniać przygotowanie zawodowe studentów (metodologia nauk społecznych, badania UX, zaawansowane metody analizy danych ilościowych i jakościowych, warsztat analityki internetowej, warsztat data and web minig, warsztat maxqda, badania w działaniu, warsztat badań focusowych, analiza sieci społecznych).

  W programie studiów położono nacisk na zajęcia o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym, poszerzono repertuar zajęć praktycznych o semestralne projekty z praktykami. Wynikało to ze zgłaszanego przez absolwentów I stopnia zbyt niskiego stopnia nabycia przez nich umiejętności o charakterze praktycznym.

  Służy temu wprowadzenie praktycznych projektów semestralnych i realizowanych w ich ramach grupowych projektów (projekty realizowane w kolejnych semestrach: komunikacja w społeczeństwie informacyjnym, społeczność lokalna, zmiana społeczna).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  nie dotyczy

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  W ramach dobrych praktyk odbywają się spotkania z ekspertami branżowymi oraz z przedsiębiorcami zainteresowanymi przyjmowaniem studentów na praktyki, podczas których ma miejsce wzajemna wymiana informacji, sugestii i weryfikacja dotychczasowego procesu kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców.
  Do dobrych praktyk należy zaznaczyć też cykliczne spotkania z interesariuszami wewnętrznymi (studenci, pracownicy akademiccy, władze wydziału), co służy stałemu monitorowaniu, uzupełnianiu i/lub modyfikowaniu treści programowych.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Przy tworzeniu programu studiów brano pod uwagę opinię i uwagi “Rady Społecznej” funkcjonującej przy WH i skupiającej ekspertów i praktyków życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Krakowa i regionu. Strukturę programu konsultowano także z praktykami prowadzącymi zajęcia oraz praktykodawcami.

  Admission requirements:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Program studiów został zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunkach z nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Przeznaczony jest szczególnie dla absolwentów mających zainteresowania zmierzające w kierunku tworzenia innowacji społecznych, niezbędnych do uzyskiwania realnego wpływu na świat, w którym żyjemy.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego
  i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.
  Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru:
  W = wE · E + wS · S (5)
  gdzie:
  E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt.eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
  wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego 0,6;
  wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 0,4
  studiów magisterskich;
  wE + wS = 10
  W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.
  Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia składanego w formie pisemnej w tym samym roku akademickim.
  Zakres egzaminu kierunkowego, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 60

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 100 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 98 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 53 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 66 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 61 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze 1 miesiąca w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych zakładach pracy, specjalizujących się w działaniach z zakresu social mediów, PR .
  Praktykom zawodowym przypisano 4 punkty ECTS – będą one odbywać się będą w IV semestrze studiów. Osiągnięte we wcześniejszych semestrach efekty uczenia się pozwolą studentom wykonywać zadania wartościowe z punktu widzenia zarówno studenta, jak i pracodawcy. Miejsce odbywania praktyki student wybiera z listy przedstawionej przez WH lub samodzielnie nawiązuje współpracę z firmą, po wcześniejszej akceptacji opiekuna praktyk i Dziekana Wydziału. Zgoda na odbycie praktyk w takim przypadku warunkowana jest przedstawieniem programu praktyk, który pozwoli osiągnąć efekty uczenia się zgodne w efektami opisanymi w sylabusie praktyk.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Podstawą wpisu na kolejny semestr jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student może być wpisany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Bloki zajęć funkcjonują w każdym semestrze i obejmują zajęcia ułożone sekwencyjnie w kolejnych semestrach.

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  O odbywanie studiów według indywidualnego program studiów (w tym planu studiów) może się starać w szczególności student:
  1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
  2) niepełnosprawny;
  3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
  5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się.

  Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Studiowanie wg IPS nie zwalania studenta z uczestnictwa w zajęciach.
  Rada Wydziału Humanistycznego postanawia, że o IPS studenci I roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Dziekana.

  Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów i jego realizacja:
  Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów wraz z uzasadnieniem należy kierować do Prodziekana ds. Współpracy i Studentów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć
  w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wraz z wnioskiem Student zobowiązany jest przedłożyć Prodziekanowi do akceptacji semestralny plan studiów.
  Student może się zwrócić do Prodziekana z prośbą o zgodę na to, by okresem rozliczeniowym był rok akademicki, a nie semestr studiów (w przypadku, gdy indywidualny program studiów dotyczy zajęć w ramach więcej niż jednego semestru).
  Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy i terminów zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu
  z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Prodziekan wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego, który na bieżąco (przynajmniej dwukrotnie w semestrze) weryfikuje realizację przez studenta semestralnego planu studiów zatwierdzonego przez Prodziekana Wydziału.

  Odbywanie części studiów w innej uczelni:
  Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
  - przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Prodziekan zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  - uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

  Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta
  i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
  Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Prodziekan Wydziału
  z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

  Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Zgodnie z Regulaminem Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia AGH z 1.10 2017 rozdział 9

  Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego
  programu studiów, w tym planu studiów, w szczególności w przypadku studentów:
  1) szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się w nauce;
  2) niepełnosprawnych;
  3) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorących udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub
  międzynarodowym;
  5) pragnących odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybranych do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;
  9) cudzoziemców odbywających kurs języka polskiego.
  2. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  1) indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
  2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
  3) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
  4) modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy
  zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego
  programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
  5) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot
  lub zajęcia.
  3. Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.
  4. Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów należy złożyć do Dziekana
  Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej
  podstawę do jego udzielenia.
  5. Zasady odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu
  studiów, określa Rada Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić
  do zmiany w zakresie kierunkowych efektów kształcenia oraz modułów zajęć uznanych
  przez właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i
  profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny
  określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna
  naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.
  6. Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa Senat w drodze odrębnej uchwały.
  7. Student pragnący odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny
  plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem
  dopełnić następujących warunków:
  1) przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie
  student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym
  programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie
  przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  2) uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to
  wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).
  8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią
  dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej
  uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich
  programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz
  uzyskanych ocen. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan
  Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest
  złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie
  właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr, chyba że Dziekan Wydziału ustali inny
  termin ze względu na organizację zajęć w innej uczelni.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Studenci ewidencjonują przebieg praktyk w dzienniczkach praktyk, których druk dostarczany jest przez dziekanat WH.
  Wpisy w dzienniczku praktyk muszą zostać potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (wyznaczonego przez zakład pracy w którym odbywana jest praktyka).
  Na tej podstawie opiekun dydaktyczny praktyk dokonuje wpisu zaliczenia z praktyki.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  W ramach przedmiotów obieralnych student powinien uzyskać 66 punktów ECTS w całym cyklu kształcenia. Moduł ten obejmuje:
  a) przedmiot fakultatywny w języku obcym – student zapisuje się na jeden z przedmiotów oferowanych w ramach UBPO lub wybiera przedmiot z listy udostępnionej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
  b) praktykę zawodową wybór z listy podmiotów oferujących praktyki lub samodzielny wybór miejsca odbywania praktyki
  c) moduły specjalności – wybór specjalności
  d) warsztaty uzupełniające – wybór specjalności powoduje wybór warsztatów, które uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta
  e) proseminarium dyplomowe i seminarium dyplomowe – student wybiera przedmiot seminariów udostępnionej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
  f) praktyczny projekt semestralny- wybór specjalności powoduje wybór warsztatów, które uzupełniają wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Student wybiera specjalność na podstawie składanej deklaracji podczas rozpoczynania studiów. Wybór określonej specjalności na pierwszym semestrze powoduje konieczność jej kontynuowania na kolejnych semestrach. W przypadku zbyt małej liczby studentów (poniżej 20 osób) jedna ze specjalności może nie zostać uruchomiona.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku kulturoznawstwo i na kierunku socjologia ma formę ustną i odbywa się przed Komisją. Komisja musi posiadać trzyosobowy skład. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są: promotor pracy i recenzent pracy. W wyjątkowych sytuacjach nieobecności jednego z członków Komisji, wyznacza on zastępstwo
  w porozumieniu z Dziekanem lub Przewodniczącym Komisji.
  Egzamin dyplomowy obejmuje:
  • prezentację pracy,
  • dyskusję dotyczącą pracy,
  • egzamin ustny.
  Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w Dziekanacie odebrać ich kopię.
  Zakres tematyczny egzaminu ustnego wynika z zakresu treści merytorycznych przedmiotów
  w czasie trwania studiów. Podczas egzaminu studentowi zostaną postawione przez Komisję minimum trzy pytania, których zakres merytoryczny musi znacząco wykraczać poza treści pracy magisterskiej.

  Ocena egzaminu dyplomowego (magisterskiego) ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania (§ 26 p. 11 Regulaminu Studiów AGH).

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen (§27 p. 2, 3, 4 Regulaminu Studiów AGH):
  • średniej ocen ze studiów (którą przygotowuje dziekanat wg §14 Regulaminu Studiów AGH i dołącza do teczki studenta) – waga 0,6
  • ostatecznej oceny pracy dyplomowej – waga 0,2
  • oceny egzaminu dyplomowego – waga 0,2.
  Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu (magistra), co zostaje odnotowane w protokole. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej lub osoby wyznaczone do ich zastępowania. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem oceny oraz wynik ukończenia studiów ogłasza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu (§26 p.12, 13, 14 Regulaminu Studiów AGH). Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji o nadaniu tytułu (magistra).

  Komisja Egzaminacyjna może przyznać wyróżnienie absolwentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria (wymienione w §27 p.7 Regulaminu Studiów AGH):
  a) złożył pracę dyplomowej i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie,
  b) uzyskał średnią ze studiów (pierwszego lub drugiego stopnia) powyżej 4,71,
  c) uzyskał bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej,
  d) uzyskał bardzo dobrą ocenę z egzaminu dyplomowego, zdanego w letniej sesji egzaminacyjnej.
  Przyznanie wyróżnienia należy odnotować w protokole z egzaminu.
  Potwierdzeniem wyróżnienia będzie odpowiedni dokument dołączony do dyplomu ukończenia studiów.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni: