Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology of innovation
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-104-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Module summary

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstaw nowej dyscypliny jaką jest socjologia innowacji oraz umiejętności jej zastosowania do analizy innowacyjnych produktów i usług.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne związane z projektowaniem i wprowadzaniem innowacji. SOC2A_K02 Project
M_K002 Zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania zasad etycznych podczas wprowadzania innowacji o charakterze społecznym. SOC2A_K05 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności przydatne na różnych etapach projektowania i rozwoju innowacji. SOC2A_U03, SOC2A_U08, SOC2A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę na temat procesów powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego wymiaru tych procesów. SOC2A_W06, SOC2A_W04 Project
M_W002 Ma wiedzę na temat zależnosci pomiedzy innowacjami a poprawianime jakości życia i rozwiązywaniem problemów społecznych SOC2A_W07, SOC2A_W08, SOC2A_W05 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne związane z projektowaniem i wprowadzaniem innowacji. - + - - - - - - - - -
M_K002 Zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania zasad etycznych podczas wprowadzania innowacji o charakterze społecznym. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności przydatne na różnych etapach projektowania i rozwoju innowacji. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat procesów powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego wymiaru tych procesów. - + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zależnosci pomiedzy innowacjami a poprawianime jakości życia i rozwiązywaniem problemów społecznych - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Contact hours 2 h
Module content
Auditorium classes (15h):

Omawiane zagadnienia będą dotyczyć społecznych i kulturowych podstaw innowacyjności, społecznych aspektów procesów tworzenia nowych produktów, barier i szans związanych z procesem wprowadzania nowych produktów na rynek, znaczenia innowacji społecznych oraz roli nauk społecznych w tworzeniu innowacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona obecność w semestrze.

Zaliczenie końcowe w I terminie jest uzyskiwana na podstawie kolokwium pisemnego z treści omawianych na zajęciach oraz lektur obowiązkowych (100%). W II i III terminie zaliczenie może mieć formę kolokwium pisemnego lub odpowiedzi ustnej.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

W I terminie ocena uzyskana z kolokwium pisemnego stanowi 100% oceny końcowej. W II i III terminie ocena będzie średnią oceny uzyskanej w ostatnim etapie zaliczenia oraz ocen niedostatecznych uzyskanych w poprzednich terminach (w przypadku gdy średnia jest poniżej 3.0, ocena końcowa to 3.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. D. Barney, “Społeczeństwo sieci”, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008, ss. 46-56. (książka jest w bibliotece wydziałowej]

2. “Podręcznik Oslo”, http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf, ss. 48-55.

3. K. Kubat “Czytając Levi-Straussa” w: “Nowe Perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki” (red.) S. Rudnicki, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków 2010, ss. 182-194.

6. “Field Guide to Human-Centered Design”, do ściągnięcia tutaj (po rejestracji): http://www.designkit.org/resources/1/

7. A.Flinik, W. Borowicz, “Nie bójmy się start-upów tylko ‘Doliny Krzemowej nad Wisłą’”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/gospodarka/20160316/nie-bojmy-sie-start-upow-tylko-doliny-krzemowej-nad-wisla

8. T. Geodecki i inni, „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?”, Kraków: Fundacja GAP, s.19-51.

9. A. Bukowski, S. Rudnicki, J. Strycharz. (2012). Społeczny wymiar innowacji. ”Zarządzanie Publiczne” 2 (20): 13-23.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bukowski A., Rudnicki S. (2019). Not Only Individualism: The Effects of Long-Term Orientation and Other Cultural Variables on National Innovation Success. Cross-Cultural Research.
https://doi.org/10.1177%2F1069397118785546

Rudnicki S. (2017). Transfer or translation? : the actor-network theory approach to the social impact of science / Seweryn RUDNICKI W: BESC 2017: proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-cultural Computing : Krakow, Poland, 16–18 October 2017 / eds. Yves Demazeau, [et al.]. IEEE, cop. 2017.

Bukowski A., Rudnicki S. (2017). Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 3 (41): 35-52.

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Rudnicki, S. (red.) (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Additional information:

MODUŁ INNOWACJE I INNOWACJE SPOŁECZNE
Celem modułu jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem
innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, które mają na celu osiąganie pożądanych skutków
społecznych.
We współczesnych społeczeństwach społeczny wymiar innowacji (tj. ich społeczne uwarunkowania
i konsekwencje) ma szczególnie istotne znaczenie, także w przypadku innowacji technologicznych lub
biznesowych. Dlatego właśnie uczestnicy i uczestniczki zajęć nie tylko zdobędą wiedzę na temat procesu
powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ale poznają także rolę społecznych czynników na różnych
etapach tego procesu. Studenci i Studentki otrzymają również aktualną wiedzę na temat złożonych relacji
między społeczeństwem i technologią, a także nauczą się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych
do projektowania nowych i praktycznych rozwiązań (biznesowych i społecznych).