Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
STS - Nauka technologia społeczeństwo
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-105-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

STS – Nauka, technologia i społeczeństwo

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Activity during classes
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K02, SOC2A_K06 Presentation,
Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U06, SOC2A_U03 Project
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego SOC2A_U05 Project,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Project,
Presentation
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Project,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + + - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + + - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego - - - + + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + + - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Contact hours 3 h
Module content
Conversation seminar (15h):

Konwersatorium zachęca Studentów i Studentki do rozwijania wiedzy związanej z ważnymi kwestiami dotyczącymi miejsca nauki i technologii w rzeczywistości społecznej i kulturowej. Współczesne społeczeństwa są świadkami wielu debat z pogranicza dziedzin nauki, technologii i społeczeństwa. Dyskursy te pozostają często sprzeczne, kładąc z jednej strony nacisk na pozytywny wpływ nauki i techniki na współczesne społeczeństwa i kultury, a z drugiej strony, skupiają się na niepokojach cy panikach moralnych kreowanych przez technologię i naukę. Celem wykładów jest wskazanie warunków społeczno-kulturowych i konsekwencji rozwoju nauki i technologii.

Project classes (15h):

Celem ćwiczeń projektowych jest sprawdzenie wiadomości pozyskanych w trakcie zajęć i nabycie umiejętności związanych z analizą powiązań między nauką, techniką oraz socjologią. Grupy projektowe rekonstruują sieci powiązań w ramach tematów zadanych przez prowadzącego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Conversation seminar: wykład, dyskusja
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, zaliczenie zadanych tekstów

Participation rules in classes:
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: obecność, aktywność
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena obejmuje:
• Udział w konwerstoriach (10%)
• Znajomość treści wykładów oraz tekstów oznaczonych w syllabusie jako obowiązkowe (90%),

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić jedno spotkanie konwersatoryjne. Każda kolejna nieobecność skutkuje koniecznością przygotowania tekstu obowiązkowego w ramach zajęć, które opuścił/a.

Prerequisites and additional requirements:

brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:
Literatura obowiązkowa:

Afeltowicz, Łukasz i Radosław Sojak. 2015. Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych. Toruń, Wydawnictwo UMK, s. 55-96.
Collins, Harry i Trevor Pinch. 1998. Golem. Czyli co trzeba wiedzieć o nauce. Warszawa: Wydawnictwo CiS, s. 125-140.
Collins, Harry i Trevor Pinch. 1998. Golem. Czyli co trzeba wiedzieć o nauce. Warszawa: Wydawnictwo CiS, s. 207-221.
Collon, Michel. 2014. Wprowadzenie do socjologii translacji. Udomowienie przegrzebków i rybacy z zatoki Saint-Brieuc. [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s.289-330.
Collon, Michel. 2014. Społeczeństwo w procesie tworzenia: badania technologii jako narzędzie analizy socjologicznej, [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 263-288.
Latour, Bruno. 2010. Splatając na nowo to, co społeczne. Kraków: Universitas, s. 5-28.
Knorr-Cetina, Karin 2014. Etnograficzne studium pracy naukowej: w stronę konstruktywistycznej interpretacji nauki [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 181-214.

Literatura dodatkowa:
Abriszewski, K. (2012). Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Kraków:
Universitas.
Afeltowicz, Ł, Pietrowicz, K. (2013). Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków:
Universitas.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
Jacek GĄDECKI 2018 Smart cities: challenges for the communityW: II national interdisciplinary scientific conference TechSpo’18 : power of algorithms: IEEE, S. [1–5].

Jacek GĄDECKI 2018 Od zawężenia do rozszerzenia wspólnoty : od współdzielenia do wykluczenia : koncepcja inteligentnego miasta a ważne wyzwania dla wspólnoty miejskiej, Miscellanea Anthropologica et Sociologica , t. 19 nr 1, s. 136–146.

Jacek GĄDECKI. 2011. Natura miasta o roli socjonatury w konflikcie społecznym, Przegląd Socjologiczny, t. 60/2–3, s. 187–202.
Additional information:

ODUŁ INNOWACJE I INNOWACJE SPOŁECZNE
Celem modułu jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem
innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, które mają na celu osiąganie pożądanych skutków
społecznych.
We współczesnych społeczeństwach społeczny wymiar innowacji (tj. ich społeczne uwarunkowania
i konsekwencje) ma szczególnie istotne znaczenie, także w przypadku innowacji technologicznych lub
biznesowych. Dlatego właśnie uczestnicy i uczestniczki zajęć nie tylko zdobędą wiedzę na temat procesu
powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ale poznają także rolę społecznych czynników na różnych
etapach tego procesu. Studenci i Studentki otrzymają również aktualną wiedzę na temat złożonych relacji
między społeczeństwem i technologią, a także nauczą się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych
do projektowania nowych i praktycznych rozwiązań (biznesowych i społecznych).