Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie innowacji
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-106-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Module summary

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. SOC2A_K03, SOC2A_K04 Presentation,
Project
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. SOC2A_K06 Presentation,
Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. w oparciu o nie potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy. SOC2A_U03, SOC2A_U08, SOC2A_U06 Presentation,
Project
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. SOC2A_U05, SOC2A_U09 Presentation,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. SOC2A_W05 Presentation,
Project
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych w kontekście przygotowywania i wdrażania innowacji społecznych. SOC2A_W06 Presentation,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. w oparciu o nie potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych w kontekście przygotowywania i wdrażania innowacji społecznych. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (15h):
 1. Inteligentne szczoteczki, łyżki i lodówka na arbuzy

  Wstęp do zajęć:

  • zarysowanie programu,
  • określenie zasad zaliczenia,
  • przedstawienie uczestników oraz prowadzącego,
  • wstęp teoretyczny,
  • dyskusja.

  (Czas trwania: 1,5 godziny)

 2. Innowacje, czyli co?

  Na zajęciach porozmawiamy o innowacyjności – czym jest, jak można ją definiować. Czy innowacja może się skończyć, a jeśli tak, to jak ją wtedy nazwać? Spróbujemy wspólnie zarysować trendy jakie znaleźć można w świecie nowych technologii oraz ocenić ich przydatność.

  Na koniec porozmawiamy o tym, czy Polska jest krajem sprzyjającym innowacjom.

  (Czas trwania: 3 godziny)

 3. Jak tworzyć innowacyjne produkty?

  Na zajęciach porozmawiamy o procesie projektowym. Spróbujemy zastanowić się w jaki sposób powstają nowe rozwiązania i produkty. Będziemy też mówili o sposobach zarządzania projektami, a w związku z tym nie zabraknie kilku obcobrzmiących terminów.

  (Czas trwania: 3 godziny)

 4. Innowacja, to rozwiązanie problemu.

  Ostatnie zajęcia to prezentacja projektów zaliczeniowych, wcześniej jednak porozmawiamy o problemach, na które możemy znaleźć rozwiązanie dzięki technologii.

  (Czas trwania: 3 godziny)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Zaliczenie końcowe w I, II i III terminie jest przyznawane na podstawie oceny projektu zaliczeniowego.

Participation rules in classes:
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocenie podlega:

 • Udział w ćwiczeniach projektowych (30%)
 • Aktywność podczas zajęć (30%)
 • Projekt zaliczeniowy (40%)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:

 1. Afeltowicz, Ł, Pietrowicz, K. (2013). Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa:
  Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Blank Steve, 2013, Podręcznik startupu: budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 3. Business Model Canvas Explained. Dostęp: https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
 4. Cook Liz, Project Management Phases and Processes. Źródło: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_63.htm
 5. Floridi Luciano, The Information Society and Its Philosophy: Introduction to the Special Issue on “The Philosophy of Information, its Nature and Future Developments”. Dostęp: http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/tisip.pdf
 6. Lombardo Todd, Fundamentals of Experience Design. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=1y5uPRfXdKY
 7. Norman Don, The three ways that good design makes you happy. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=RlQEoJaLQRA
 8. Rudnicki, S. (red.) (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła
  Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 9. Rudnicki, S. (red.) (2013). Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla
  gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 10. Wicha Marcin. Design, czyli co? ‘’To straszne, że słowo design zostało zawłaszczone przez drogie szczotki i krzesła’’. Dostęp: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17693850,Design__czyli_co____To_straszne__ze_slowo_design_zostalo.html

Źródła internetowe:

 1. https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
 2. https://hbr.org/topic/innovation
 3. https://innovation.mit.edu

Wszystkie źródła internetowe dostępne były 9 września 2016 roku.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Michał Madura – PR Manager Studia EDISONDA – zawodowo zajmuje się robieniem dobrego wrażenia. Człowiek orkiestra – kręci, pisze i rozmawia z ludźmi. Z wykształcenia socjolog, absolwent Wydziału Humanistycznego AGH. Współpracował z agencjami reklamowymi, portalami internetowymi i tradycyjnymi mediami. Jest współtwórcą wielu akcji i wydarzeń związanych z muzyką, nowymi technologiami oraz użytecznością. Prywatnie miłośnik kryminałów, dobrej muzyki i miejskich spacerów.

Additional information:

MODUŁ INNOWACJE SPOŁECZNE
Celem modułu jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem
innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, które mają na celu osiąganie pożądanych skutków społecznych.

We współczesnych społeczeństwach społeczny wymiar innowacji (tj. ich społeczne uwarunkowania
i konsekwencje) ma szczególnie istotne znaczenie, także w przypadku innowacji technologicznych lub
biznesowych. Dlatego właśnie uczestnicy i uczestniczki zajęć nie tylko zdobędą wiedzę na temat procesu
powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ale poznają także rolę społecznych czynników na różnych
etapach tego procesu. Studenci i Studentki otrzymają również aktualną wiedzę na temat złożonych relacji
między społeczeństwem i technologią, a także nauczą się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych do projektowania nowych i praktycznych rozwiązań (biznesowych i społecznych).