Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Antropologia korporacyjna
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-112-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest krytyczne omówienie roli antropologii współczesnej w badaniach świata organizacji, przemysłu i usług.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SOC2A_K04 Presentation
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SOC2A_K06 Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. SOC2A_U08 Presentation
M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. SOC2A_U02, SOC2A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. SOC2A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (15h):
Antropologia korporacyjna

Celem uzupełniającego kursu jest krytyczne omówienie roli antropologii współczesnej w badaniach świata organizacji, przemysłu i usług. Antropologia korporacyjna funkcjonuje mniej więcej od 20 lat, antropolodzy Lucy Suchman i Julian Orr podjęli pracę Centrum Xerox badając to, jak ludzie wchodzą w interakcje z technologią. Od tego czasu firmy próbują, z wykorzystaniem wiedzy antropologów, uzyskiwać coraz dokładniejsze badania konsumenckie, lepsze oceny produktów czy technologii przed ich wprowadzeniem w życie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

znajomość tekstów, zaliczenie nieobecności

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena konwersatorium jest oceną z zaliczenia (ta zdobywana na podstawie znajomości tekstów na konkretne zajęcia i dyskusji nad nimi) bądź (opcjonalnie) wynikiem krótkiego (5-10 str.) eseju z zakresu antropologii organizacji, którego temat winien być uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Teksty obowiązkowe:
Dunn, Elizabeth (2008) Prywatyzując Polskę. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
Kossakowski, Radosław (2008) Między dramaturgią a totalnością – call center w zwierciadle socjologii Ervinga Goffmana, “Studia Socjologiczne” 1(188), s. 77-98.
Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.

Teksty dodatkowe:
Kane, Kate (1996) Anthropologists Go Native in the Corporate Village. Fast Company,October/November.
Knight, Will (2004) Anthropologists to Beat Gadget Rage. New Scientist, December 18.

Inne materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
literatura zostanie podana na zajęciach
Additional information:

MODUŁ KANONICZNY
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.