Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjologia miasta
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-113-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Socjologia miasta zajmuje się opisem sposobów, w jakie miasto współkształtuje życie społeczne, traktując kontekst przestrzenny jako jeden z zasadniczych elementów świata społecznego. W trakcie kursu analizujemy trzy zasadnicze elementy miasta, tj.: – jego historię (od czasu powstania nowoczesnego miasta przemysłowego), jego strukturę geograficzną i fizyczną (oraz),
- organizację społeczną jego mieszkańców i mieszkanek.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student/ka dyskutuje w grupach i krytycznie analizuje klasyczne i nowe teksty dotyczące przemian miejkich. SOC2A_K03, SOC2A_K02, SOC2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student/ka umie w sposób krytyczny opisać różne aspekty rzeczywistości miejskiej odnosząc się do szerszych procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych. SOC2A_U12, SOC2A_U10, SOC2A_U03, SOC2A_U06 Essay
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student/ka rozumie i zna uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz gospodarcze i polityczne kształtujące współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej. SOC2A_W08, SOC2A_W02 Test,
Essay
M_W002 Rozumie społeczne uwarunkowania procesów urbanizacji SOC2A_W06, SOC2A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student/ka dyskutuje w grupach i krytycznie analizuje klasyczne i nowe teksty dotyczące przemian miejkich. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student/ka umie w sposób krytyczny opisać różne aspekty rzeczywistości miejskiej odnosząc się do szerszych procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student/ka rozumie i zna uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz gospodarcze i polityczne kształtujące współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie społeczne uwarunkowania procesów urbanizacji + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (15h):
Socjologia miasta

Socjologia miasta zajmuje się opisem sposobów, w jakie miasto współkształtuje życie społeczne, traktując kontekst przestrzenny jako jeden z zasadniczych elementów świata społecznego. W trakcie kursu analizujemy trzy zasadnicze elementy miasta, tj.:
- jego historię (od czasu powstania nowoczesnego miasta przemysłowego),
- jego strukturę geograficzną i fizyczną (oraz),
- organizację społeczną jego mieszkańców i mieszkanek.
Obracamy się między badaniem procesów na poziomie makro i poziomie mikro. Kurs jest opracowany w sposób chronologiczny, w celu uchwycenia dynamiki procesów przekształcania krajobrazu miejskiego i wynikających z nich teoretycznych i empirycznych ustaleń socjologicznych. Zaczynamy od badań etnograficznych prowadzonych w ramach tzw. szkoły chicagowskiej (miasto jako laboratorium badania życia społecznego). Analizujemy też ważne procesy makroekonomiczne, takie jak deindustrializacja i odpowiadajace im procesy miejskie, takie jak suburbanizacja czy gentryfikacja na nowych koncepcjach miasta (kreatywnego czy szczęśliwego) kończąc.
Badamy rolę środowiska zbudowanego w kształtowaniu interakcji społecznych czy mechanizmów formalnej i nieformalnej kontroli społecznej. Pytania stawiane w takcie zajęć pomogą zrozumieć to, jak działa miasto: kto podejmuje decyzje o przestrzeni miejskiej, do kogo należą miejsca publiczne, a kto jest z nich wykluczony…

Auditorium classes (15h):
Socjologia miasta

ćwiczenia poświęcone są analizie tekstów związanych z tematyką danego spotkania

 1. Miasta, industrializacja i zmiany społeczno-przestrzenne (Simmel, Engels, Sennett
 2. Szkoła Chicagowska – etnografia miejska
 3. Środowisko przestrzenne i organizacja społeczna
 4. Kapitalizm i dynamika miejskich przemian (Harvey, Lefebvre, Castells)
 5. Procesy miejskie i spoleczne: suburbanizacja i gentryfikacja
 6. Klasy społeczne, ruchy i polityki miejskie
 7. Nowe technologie i miasto (władza, kontrola, bezpieczeństwo).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

udział w konwersatorium oraz esej końcowy

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie kursu
1. Udział w zajęciach konwerstoryjnych: na uczestnictwo w kursie składa się obecność i aktywność w trakcie konwersatorium. Studenci i Studentki powinni uczestniczyć w zajęciach zadając i odpowiadając na pytania do tekstu obowiązkowego lub wykonując mikrozadania (obserwacje, analizy) pojedynczo bądź w zespołach liczących od 2-5 osób; oceny zebrane w trakcie konwersatorium dają w sumie 50% oceny końcowej,
2. Esej końcowy dotyczący problematyki miejskiej (temat uzgodniony z prowadzącym) liczący od 5 do 10 str. tekstu (50% oceny końcowej);

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić 1. zajęcia ćwiczeniowe/konwersatoryjne. Każda kolejna nieobecność oznacza konieczność przygotowania i zreferowania tekstu przypisanego do zajęć, na których Student/ka był/a nieobecny/a.

Prerequisites and additional requirements:

nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
Simmel, Georg. 2006. Mentalność mieszkańców wielkich miast. W: Georg Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 114-134.
Hannertz, Ulf .2006. Odkrywanie miasta. Kraków: WUJ, s. 31-68
Gehl, Jan. 2013. Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Kraków: RAM, s. 9-52.
Harvey, David. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Bęc Zmiana, s. 21-49.
Kajdanek, Katarzyna. 2012. Suburbanizacja po polsku. Kraków: NOMOS, s. 221-231.
Kubicki, Paweł. 2011. Nowi mieszczanie w nowej Polsce. Warszawa: Instytut Obywatelski (dostępne on-line).

Literatura dodatkowa:
1. Bridge G., Watson S., (ed.), 2002, The Blackwell City Reader, Blackwell, Oxford.
2. Florida R., 2002. The Rise of the Creative Class, Basic Book, New York.
3. Hannerz U., 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
4. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Scholar Warszawa.
5. Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN Warszawa;
6. Rybicki P., 1972, Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa.
7. Rewers E., 2005, Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.
8. Sassen S., 1991, The Global City, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
9. Soja E., 2000, Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell, Oxford.
10. Toporow W., 2000, Miasto i mit, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk.
11. Zukin S., 1995, The Cultures of Cities., Mass. Blackwell Cambridge.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gądecki Jacek. 2015. Społeczne oddziaływanie krajobrazu [w:] Krajobraz kulturowo – przyrodniczy w wymiarze społecznym. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury i Polski Komitet UNESCO, s. 135-148.
Gądecki Jacek, 2014. Przestrzeń zamieszkiwania jako nośnik procesu gentryfikacji na przykładzie Nowej Huty [w:] Magdalena Łukasiuk i Marcin Jewdokimow (red.) Socjologia zamieszkiwania. Warszawa: Sub Lupa, s. 215-238.
Gądecki Jacek, 2012. Gating Warsaw: Enclosed Housing Estates and the Aesthercs of Luxury [w:] Monika Grubbauer i Joanna Kusiak (red.) Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Transformaron. Frankfurt/New York: Campus Verlag, s.109-132.
Gądecki, Jacek. 2010. Trudny rejs obiektu flagowego – spojrzenie na rolę Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w kształtowaniu kapitału kulturowego miasta, [w:] Ewa Rewers i Agata Skórzyńska (red.). Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Poznań: UAM, s. 133-144.
Gądecki, Jacek i Chrisran Smigiel. 2009. A Paradise behind Gates and Walls. Gated Communires in Eastern Europe and the Promsie of Happiness. [w:] Arnold Bartetzky i Marc Schalenberg (red.) Urban Planning and the Pursuit of Happiness.

European Variarons on a Universal Theme. Berlin: JOVIS, s. 198-217.
Gądecki, Jacek. 2008. Rekonstruując tożsamość dzielnicy – próby gentryfikacji Bydgoskiego Przedmieścia. [w:] Miasto, miejsce znaczące. Toruń: Galeria Sztuki Wozownia, s. 28-36.
Gądecki, Jacek. 2008. Moje miasto – w poszukiwaniu szaty informacyjnej miasta. 

[w:] Bogdan Jałowiecki i Wojciech Łukowski (red.). Szata informacyjna miasta. Warszawa: Scholar i SWPS Academica, s. 87-99.
Gądecki, Jacek. 2007. Za murami – krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated communires w Polsce. [w:] Bogdan Jałowiecki i Wojciech Łukowski (red.). Ge{oizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Scholar i SWPS Academica, s. 87-103.
Gądecki, Jacek. 2007. Architektura i przemoc: od ge{a do gated community.

[w:] Radosław Sojak (red.). Szara strefa przemocy-szara strefa transformacji? Przestrzenie
przymusu. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 257-268.

Additional information:

Literatura kursowa: dostępna w bibliotece WH AGH (budynek D13) albo w ramach oryginalnych publikacji, albo kserokopii w spec. przygotowanym segregatorze. Uwaga: prowadzący nie ma obowiązku zapewnienia cyfrowej wersji tekstów i dostarcza jedną ich kopię na początki semestru.