Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Badania UX
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-114-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Plutecka Daria (daria.plutecka@gmail.com)
Module summary

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik badań jakościowych
i ilościowych wykorzystywane w badaniach UX.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi dokonać analizy problemu biznesowego, pod kątem doboru odpowiedniego podejścia metodologicznego wraz z opisem oczekiwanych rezultatów. SOC2A_K02 Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu oraz potrafi ułożyć i opisać plan projektu badawczego na podany temat. SOC2A_U03 Test
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badanie użyteczności, audyt serwisu internetowego/aplikacji oraz wykonać benchmark. SOC2A_W09 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu. SOC2A_W09 Test
M_W002 Student zna metody i techniki badań jakościowych i ilościowych wykorzystywane w badaniach UX. SOC2A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi dokonać analizy problemu biznesowego, pod kątem doboru odpowiedniego podejścia metodologicznego wraz z opisem oczekiwanych rezultatów. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu oraz potrafi ułożyć i opisać plan projektu badawczego na podany temat. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badanie użyteczności, audyt serwisu internetowego/aplikacji oraz wykonać benchmark. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna metody i techniki badań jakościowych i ilościowych wykorzystywane w badaniach UX. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 7 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Contact hours 1 h
Module content
Project classes (15h):
 1. Wstęp do badań UX

  W jakim celu robić badania? Kiedy badać?

 2. Klasyczny podział badań, a badania UX .

  Przegląd metod badawczych.

 3. Badania eksploracyjne, poprzedzające proces projektowanie.

  Wybór metodologii, tworzenie person + ćwiczenie praktyczne.

 4. Badania jako część procesu projektowania.

  Przebieg badania użyteczności + ćwiczenie praktyczne, eye tracking w badaniach użyteczności.

 5. Badania gotowego projektu.

  Ilościowe metody w badaniach UX.

 6. Jak zaplanować projekt badawczy?

  Wybór metod i dobór próby w odpowiedzi na problem biznesowy.

 7. Metody oceny eksperckiej.

  Audyt i przejście poznawcze + ćwiczenie praktyczne.

 8. W jaki sposób zadawać pytania?

  Budowa narzędzi badawczych, cechy dobrego moderatora.

 9. Jak odejść od deklaracji.

  Przegląd technik projekcyjnych.

 10. Raportowanie i prezentacja wyników.

  Jak analizować wyniki i w jaki sposób tworzyć rekomendacje – wyzwania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oddanie wykonanych ćwiczeń., znajomość tesktów.

Participation rules in classes:
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Podstawą obliczania oceny będzie średnia z dwóch ocen:
1. z aktywności na zajęciach (ćwiczenia praktyczne),
2. z kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce
2. Maison Dominika, Noga-Bogomilski Artur, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki.
3. Mościchowska Iga, Barbara Rogoś-Ture, Badania jako Podstawa Projektowania User Experience.
4. Nielsen Jacob, 2000, Why You Only Need to Test with 5 Users. Dostęp: http://www.useit.com/alertbox/20000319.html.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

When words are not enough, Dostęp: http://boxesandarrows.com/when-words-are-not-enough/
Przekonać niedowiarków do UX, Marketing w Praktyce 3/2014

Additional information:

Daria Plutecka Specjalista ds. badań użyteczności, badań ilościowych i jakościowych. Posiada 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych o szerokiej tematyce i zróżnicowanej metodologii. Doradza największym bankom i instytucją w Polsce osadzając potrzeby użytkowników w rzeczywistości biznesowej. Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zdobywała m.in. w PMR Research, obecnie pracuje w studio Edisonda gdzie zajmuje się badaniami użyteczności.