Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język obcy
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-116-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Module summary

Zajęcia z języka obcego na poziomie B2+ służą pogłębieniu umiejętności i kompetencji językowych studentów oraz wstrostu ich wiedzy z zakresu słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu języka obcego. SOC2A_U13 Execution of exercises,
Examination,
Activity during classes
M_K002 Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu językowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym oraz posługiwania się poprawnie językiem polskim podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych. SOC2A_K01 Test results,
Participation in a discussion,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
M_K003 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. SOC2A_K04 Test results,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pisane prac i tworzenie prezentacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U10, SOC2A_U11 Execution of exercises,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Case study,
Presentation,
Test,
Participation in a discussion,
Scientific paper
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_W06 Test results,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych w jezyku polskim i obcym. SOC2A_U01 Examination,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Test results,
Participation in a discussion,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SOC2A_W10 Test results,
Participation in a discussion,
Case study,
Scientific paper,
Presentation,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu języka obcego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu językowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym oraz posługiwania się poprawnie językiem polskim podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych. - + - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pisane prac i tworzenie prezentacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych w jezyku polskim i obcym. - + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - + - - - - - - - - -
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Module content
Auditorium classes (30h):
Lektorat w języku obcym

Kurs z oferty SJO.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmiot.
100% oceny końcowej stanowi ocena z kursu języka na poziomie B2+.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zlecenie do SJO

Additional information:

None