Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
To be completed
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-203-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Module summary

Na proseminarium proponowany jest dość szeroki zakres tematyczny. Sugestią prowadzącego jest korzystanie w badaniach własnych z koncepcji powiązanych z kategoriami performansu, granic i tożsamości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC2A_K04, SOC2A_K08 Diploma thesis preparation
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. SOC2A_K02, SOC2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zastosować teorie socjologiczne do sformułowania problematyki badawczej i wyznaczenia pola własnych zainteresowań badawczych. SOC2A_U01, SOC2A_U03 Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi wybrać odpowiednią dla problematyki badawczej metodologię badań oraz właściwe dla niej techniki zbierania i analizy danych. SOC2A_U08, SOC2A_U09 Diploma thesis preparation
M_U003 Umie przygotować narzędzia właściwe dla realizowanej metodologii badań. SOC2A_U08 Diploma thesis preparation
M_U004 Przygotowuje samodzielnie raport z badań właściwie analizując i interpretując zebrane dane. SOC2A_U14, SOC2A_U10 Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę jak zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych, zrealizować badania i zinterpretować ich wyniki SOC2A_W09, SOC2A_W10 Diploma thesis preparation
M_W002 Wie jak korzystać z socjologicznych teorii w celu wypracowania własnego aparatu pojęciowego służącego do formułowania problemów badawczych w wybranej tematyce. SOC2A_W02, SOC2A_W08 Diploma thesis preparation
M_W003 Wie w jaki sposób analizować i interpretować dane, wykorzystuje w tym celu metodologię socjologii oraz wiedzę teoretyczną. SOC2A_W07, SOC2A_W12, SOC2A_W08 Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować teorie socjologiczne do sformułowania problematyki badawczej i wyznaczenia pola własnych zainteresowań badawczych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać odpowiednią dla problematyki badawczej metodologię badań oraz właściwe dla niej techniki zbierania i analizy danych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Umie przygotować narzędzia właściwe dla realizowanej metodologii badań. - - - - - + - - - - -
M_U004 Przygotowuje samodzielnie raport z badań właściwie analizując i interpretując zebrane dane. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę jak zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych, zrealizować badania i zinterpretować ich wyniki - - - - - + - - - - -
M_W002 Wie jak korzystać z socjologicznych teorii w celu wypracowania własnego aparatu pojęciowego służącego do formułowania problemów badawczych w wybranej tematyce. - - - - - + - - - - -
M_W003 Wie w jaki sposób analizować i interpretować dane, wykorzystuje w tym celu metodologię socjologii oraz wiedzę teoretyczną. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Contact hours 3 h
Module content
Seminar classes (15h):
 1. Ogólna charakterystyka proseminarium

  Proseminarium proponuje przygotowanie do badania zdarzeń społecznych powiązanych z procesami tworzenia i podtrzymywania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Zdarzenia te mogą być zakorzeniane w lokalnej lub wirtualnej rzeczywistości i być związane z praktykami, które identyfikowane są jako zjawiska:

  - kulturowe: festiwale muzyczne (popularne i niszowe); imprezy lokalne; działalność grup rekonstrukcyjnych; działalność zespołów ludowych; wydarzenia promujące kultury etniczne europejskie i pozaeuropejskie;

  - polityczne: spotkania polityków, kampanie wyborcze; działania wybranych polityków lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich; obrady rad, komisji, parlamentu

  - medialne (dotyczy sytuacji, w których głównymi podmiotami/aktorami są dziennikarze): programy publicystyczne; programy “celebryckie”; działania wybranych dziennikarzy i celebrytów;

  Wszystkie one mogą być rozpatrywane w kontekście wirtualnej rzeczywistości, tj. mają/mogą mieć charakter hybrydalny (obejmujący działania w świecie fizycznym i wirtualnym). W mediach społecznościowych także pojawiają się “wydarzenia”, które mogą być analizowane w ramach koncepcji spektaklu kulturowego i być przedmiotem badań socjologicznych.

  Badania uwzględniające aspekt zdarzeniowy wiążą się z wykorzystaniem różnorodnych technik zbierania danych jakościowych (obserwacja, fotografia, analiza materiałów audiowizualnych, wywiady). Zachęcam do analizy tych wydarzeń z wykorzystaniem koncepcji spektaklu kulturowego, a więc zwracaniem uwagi na następujące aspekty wydarzeń społecznych:
  - jakie zasoby kulturowe wykorzystywane są w scenariuszu spektaklu i jaki jest stosunek “scenarzystów” i aktorów do tych treści;
  - w jaki sposób środki produkcji symbolicznej i środowisko są wykorzystywane w spektaklu;
  - jakie są przekonania aktorów o publiczności i autentyczności spektaklu;
  - jakie są przekonania publiczności o aktorach i autentyczności spektaklu.

 2. Treści kulturowe i interakcje społeczne jako składowe performansu kulturowego.

  Analiza koncepcji J. Alexandra spektaklu społecznego. Poszukiwanie obszarów badawczych poddający się analizie z zakresu socjologii kulturowej. Praktyki przestrzenne; działania lokalne; wydarzenia polityczne (uwzględnienie mediów); wydarzenia w przestrzeni wirtualnej; indywidualne strategie performatywne (4 godz.)

 3. Metodologia w badaniach jakościowych

  Przedstawienie głównych problemów metodologicznych związanych z badaniami władzy, przestrzeni i tożsamości w perspektywie socjologii kulturowej. (4 godz.)

 4. Omówienie przygotowanych recenzji.

  Dyskusja nad recenzjami, omówienie kierunków przygotowania projektu badawczego (7 godz.)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki konieczne do uzyskania zaliczenia to: 1/ oddanie recenzji dwóch książek; 2/ oddanie projektu badań.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Proseminarium kończy się zaliczeniem, podstawą zaliczenia jest spełnienie wskazanych warunków.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Proseminarium kończy się zaliczeniem, podstawą zaliczenia jest spełnienie wskazanych warunków.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano

Recommended literature and teaching resources:

Alexander J. 2009. Pragmatyka kulturowa: performase społeczne miedzy rytuałem a strategią, w: Manterys A., Mucha J. (red) Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków, Nomos.
Babiński G. 2005. Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych. Nomos, Kraków.
Benton T i I. Craib, 2003. Filozofia nauk społecznych, Wrocław, Wyd. DSWE TWP.
Berger P., Luckmann T. 1966. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York, Anchor Books.
Blumer H. 2007. Interakcjonizm symboliczny. Nomos, Kraków.
Buchowski M. 2004. Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności. Kraków, Wyd. UJ.
Chamraz K. 2006. Constructing Grounded Theory. London, Sage.
Clifford J., Marcus G. (red.). 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Univ. California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
Denzin, N. 1997. The Interpretive Ethnography. SAGE, London.
Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 2009. Metody badań jakościowych, t. I-II, Warszawa, PWN
Elias N. 2010. Czym jest socjologia?, Warszawa, aletheia.
Geertz C. 2003. Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Tłum. Z. Pucek, Kraków, Universitas.
Geertz C. 2005b1983. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Tłum. D. Wolska, Kraków, Wyd. UJ.
Giddens A. 2009. Nowe zasady metody socjologicznej, seria WTS, Kraków, Nomos.
Glaser B.G., Strauss A. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków, Nomos
Kapralski S. 1995. Wartości a poznanie socjologiczne. Nomos, Kraków.
Kryzys i schizma : antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. 1984. T I-II, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa, PIW.
Kuhn T. 1968. Struktura rewolucji naukowych, tł. Helena Ostromęcka, Warszawa, PWN
Kurczewska J. 2009. Władza lokalna i symbole, w: Gorzelak G., Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. (red.) Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje, Warszawa, Scholar, s. 189- 205.
Maternys A., Mucha J. (red.) 2009. Nowe perspektywy teorii socjologicznej, seria WTS, Kraków, Nomos.
Macnaghten P. i John U.. 2005. Alternatywne przyrody : nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa : “Scholar”.
Moore H (red.). 1996. The Future of Anthropological Knowledge. Routledge, London.
Mouton J., Marais H.C. 1996. Basic Concepts in the Methodology of the Social Sciences. Pretoria, HSRC.
Noblit G. W., Hare R. D. 1988. Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies. Qualitative Research Methods Series 11. Newbury Park, London, Delhi: SAGE Publ.
Nowak S. 2010. Metodologia badań społecznych. Warszawa PWN.
Popper K. 1977. Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa
Racjonalność i styl myślenia, 1992, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa, Wydaw. IFiS PAN.
Silverman D. 2011. Qualitative Research, LA, London, Delhi: SAGE.
Sojak R. 2004. Paradoks antropologiczny. FNP, Wrocław.
Sztompka P, Bogunia D. (red.) 2008. Socjologia codzienności, Kraków, Znak.
Turner V. W. 2006. Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu. Tłum. A. Szyjewski, Kraków, Nomos.
Urry J. 2009. Socjologia mobilności, Warszawa, PWN.
Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Additional information:

Brak
.