Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie relacjami z klientem
Course of study:
2019/2020
Code:
HSOC-2-205-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Module summary

Zarządzanie relacjami z klientem ma dostarczyć Studentom wiedzy z zakresu kreowania i zarządzania procesem budowy relacji pomiędzy zespołem obsługującym klienta a klientem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Activity during classes
M_K002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże SOC2A_U14 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi analizować i rozumie zjawiska społeczne w kategoriach socjologii mediów i komunikowania z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego SOC2A_U02 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych SOC2A_U08 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do relacji z klientami SOC2A_W05 Presentation,
Project
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych istotnych dla zarzadania relacjami z klientem. SOC2A_W07 Presentation,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować i rozumie zjawiska społeczne w kategoriach socjologii mediów i komunikowania z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do relacji z klientami - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych istotnych dla zarzadania relacjami z klientem. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Contact hours 2 h
Module content
Project classes (15h):
MODUŁ KOMUNIKACYJNY. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM

Przedmiot Zarządzanie relacjami z klientem ma dostarczyć Studentom wiedzy z zakresu kreowania i zarządzania procesem budowy relacji pomiędzy zespołem obsługującym klienta a klientem. Jego celem jest zapoznanie Studentów z technikami i metodami skutecznego i efektywnego komunikowania, nawiązywania relacji, prezentacji, zarządzania projektami, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, aktywność, projekt

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obejmuje:
aktywny udział w zajęciach 20%
wykonanie projektu 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidulane konsultacje z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Adler R., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań
Gorman T., 2009, Perswazja. Droga do osiągnięcia celów, One Press, Warszawa 2009.
Lewicki R., Saunders D., Barry B., Minton J., 2005, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów
i menedżerów, Rebis, Poznań

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
literatura zostanie dostarczona na zajęciach
Additional information:

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Zasadniczym celem modułu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studentów i Studentek
niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem innowacji (informowaniem,
budową wizerunku, negocjacjom, zarządzaniem relacjami z klientem, a także budowaniem relacji w zespole).
Program modułu komunikacyjnego konstytuują zatem zajęcia praktyczne, osadzone w adekwatnym
kontekście teoretycznym związanym z kluczowymi procesami charakterystycznymi dla współczesnego
zmediatyzowanego społeczeństwa, w którym kompetencje komunikacyjne stanowią podstawę skutecznych
innowacji we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.